Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

eröre Karþý Elele

Deðerli Arkadaþlar, Anneler, Babalar, Kardeþler !

Bilindiði üzere, son günlerde bütün Türkiye acýmasýz bir terör örgütünün dýþ güçlerin yardýmýyla gerçekleþtirmiþ olduðu saldýrýlarla derin bir yasa bürünmüþtür. Bu hain saldýrýlarda hergün onlarca sivil ve asker evladýmýzý þehit vermekteyiz. En son 20.10.2007 tarihindeki hain saldýrý bardaðý taþýran son damla olmuþtur.

Bu ayrýlýkçý terör örgütü 23 yýldýr köy ve þehirlerimizi basmakta, sivil, asker ayrýmý yapmaksýzýn, suçsuz insanlarýmýzý gözünü dahi kýrpmadan öldürmektedir. Geçen bu 23 yýl içersinde 40.000�i aþkýn vatan evladýný bu azgýn teröre kurban vermiþ bulunuyoruz. Bugünkü eylemimizin gayesi, Türk�üyle, Kürd�üyle ve bütün Avrupa�lý dostlarýmýzla elele Terörün her türünü kýnamak ve Türk-Kürt Kardeþliðini bütün dünyaya haykýrmaktýr. Bizler Türkiye�de 1.000 yýlý aþkýndýr Türk�üyle, Kürd�üyle, Laz�ýyla, Çerkez�iyle, bütün güzel Türkiye insanlarýyla barýþ içersinde birlikte, mutlu yaþamakta iken, Türkiye üzerinde kötü emelleri olan dýþ güçlerin oyuncaðý olan ayrýlýkçý PKK-Terör Örgütü huzurumuzu bozmakta, kardeþi kardeþe düþman ederek Türkiye�i karanlýk bir uçuruma sürüklemek istemektedir. Bizler ki, Çanakkale�de emperyalist güçlere karþý birlikte savaþmýþ, 1000 yýlý aþkýn süredir sevinçte ve tasada birlikte olmuþ, bir parça

ekmeðini birbiriyle paylaþmýþ bir milletin çocuklarý olarak elbette ki bu kötü emellere ulaþýlmasýna müsade etmeyeceðiz. Bunu buradan bütün dünyaya haykýrmak istiyoruz. Türkler ve Kürtler kardeþçe sonsuza dek Anadolu�da birlikte yaþayacak ve hiçbir güç bu kardeþliði bozamayacaktýr. Türkiye üzerinde çirkin emelleri olan dýþ güçler hiç unutmasýnlar ki, bugün Türkiye�yi vuran terör, gün gelip kendilerini de vuracaktýr. Ayrýca kesinlikle bilinsin ki, güçlü ve huzurlu bir Türkiye, güçlü ve huzurlu bir Avrupa demektir.

Bizler burada, elele, gönül gönüle PKK-Terörünü lanetliyor ve Türk�üyle, Kürd�üyle, Alman�ýyla, bütün Avrupalý dostlarýmýzý da kanlý terörü önlemede bizlerle elele mücadeleye çaðýrýyoruz. Bizler, sadece Türkiye�deki PKK terörünü deðil, bütün dünyadaki terörün her türünü lanetliyor ve bütün dünya insanlýðýný rahat býrakmasýný istiyoruz. Bu vesileyle bütün insanlýða sesleniyor ve insanlarýmýz teröre kurban olmasýn diyoruz.

�Teröre Karþý Elele� sloganýyla gerçekleþtireceðimiz yürüyüþümüz 26.10.2007 Cuma günü saat 14:30 dan itibaren Hannover-Opern-Platz�da toplanýlarak baþlayacak ve Steintor Meydanýna kadar yapýlacak yürüyüþ ve yapýlacak konuþmalarý mütakip, 17:30 gibi sona erecektir. Bütün dostlara duyurulur.

Link to comment
Share on other sites

YÜRÜYÜSTE KULLANILACAK SLOGANLAR

EL ELE TERÖRE KARSI

TÜRK KÜRT KARDESTIR

PKK TERÖRÜNE HAYIR

ABD & AB TERÖR�DEN ELINIZI CEKIN

BUGÜN TÜRKIYE�YE YARIN AVRUPA�YA

SEHITLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

ASKERE UZANAN ELLER KIRILSIN

ABD ORTADOGUYU TERK ET

 

Destekleyen dernekler

Alman Türk Ýþadamlarý Birliði

Aþaðý Saksonya � Bremen Türk Alman Dostluk Derneði

Asagi Saksonya Atatürkçü Düþünce Derneði

Aþaðý Saksonya Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulu

Aþaðý Saksonya Türk Veliler Birliði

Atatürkçü Düþünce Derneði Hannover

Atatürkçü Düþünce Derneði Osnabrück

Avrupa Demokrasi Vakfi

Avrupa Türk Ýslam Birliði

Avrupalý Türk Ýþadamlarý Birliði

Garbsen ve Çevresi Türk Veliler Birliði

Hannover Türk Toplumu

Hannover Veliler Birliði

Helmstedt Türk Veliler Birliði

Hür-Türk

IGMG Aþaðý Saksonya

Ýslam Aile Merkezi Hannover

Ýslam Aileler Birliði

Islam Kültür Merkezi

Kappadokya Derneði

Karadeniz Kültür Derneði

MÜSÝAD Aþaðý Saksonya

Nur Cemaati Hannover

Türk Akademisyenler Birliði

Türk Kültür Sanat Derneði

Türk Sanat Müziði Cemiyeti

Türk Veliler Giriþimi Gehrden

UETD Aþaðý Saksonya

Umut Derneði

 

Katilan dernekler arttikca liste güncellenecektir. Listedeki isimler harf sirasina göre ve Türkce olarak siralanmistir. Listede olabilecek yanlislarin tarafimiza bildilrilmesini rica ederiz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...