Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kur’an-ý Kerim’i okumakta ibadettir

 

Hutbe -

 

Muhterem Kardeþlerim,

 

Kur’an-ý Kerim, Allah kelamý olan orijinal tek kitaptýr. Peygamber Efendimiz (as)’a indirildiði gibi muhafaza edilmiþ, ne bir harf artma ne de bir harf eksilme söz konusu olmamýþtýr. Bizzat Kur’an’ýn kendisinin “Kur an'ý kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacaðýz.” (Hicr Suresi: 9) O kitap (Kur'an); onda asla þüphe yoktur. O, müttakîler (sakýnanlar ve arýnmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” (Bakara Suresi: 2) ; “Þüphesiz ki bu Kur'an en doðru yola iletir; iyi davranýþlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduðunu müjdeler.” (Ýsra Suresi: 9) buyurarak haber verdiði gibi baþta inananlar olmak üzere, bütün insanlýða doðru ve hak yolu gösteren tek rehber, tek kitaptýr. Bütün bunlarýn yanýnda Kur’an öðrenilerek okunmasý ve dinlenilmesi de ibadet olan bir kitaptýr. Bu manada rivayet edilmiþ onlarca hadis var ki bunlardan bir kýsmýný aþaðýda zikredeceðiz. Göreceðiz ki, Kur’an’ý öðrenmek, öðretmek, güzel sesle okumak insaný en hayýrlý insanlardan kýlmakta ve Allah ve Rasulü tarafýndan övülmektedir.

Ýþte bu hadislerden bazýlarý: "Kur'an'ý öðreniniz. Þüphesiz o, kýyamet günü ehli için çok iyi bir þefaatçi olacaktýr." (Müslim); "Kýyamet günü Kur'an-ý Kerim ve bu dünyada onunla amel edenler getirilirler. Önlerinde de kendilerini arkadaþ edinenleri savunan Bakara ve Âl-i Ýmrân sûreleri bulunur” (Müslim) "Aranýzda en hayýrlýnýz Kur'an'ý öðrenen ve öðreteninizdir." (Buhari); "Kur'an'ý okumak kendisine zor geldiði halde onu takýlarak okuyana iki sevap vardýr." (Buhârî, Müslim ); "Ýçinde Kur'an'dan bir þey bulunmayan kiþi harabe ev gibidir." (Tirmizî)."Kur'an ehline; Kur'an'ý oku ve yüksel, Kur'an'ý týpký dünyada okuduðun gibi tane tane tertil üzere oku, zira senin rütben, okuyacaðýn son âyetin yakýnýndadýr." denilir. "Bir kavme, Allah'ýn kitabýný en iyi okuyanlarý imamlýk eder" (Müslim) "Allah'ýn kitabýndan bir harf okuyanýn, okuduðu harfe karþýlýk sevabý vardýr. Bir iyilik on katýyla deðerlendirilir. Elif, Lâm, Mîm bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lâm bir harf, mim bir harftir." (Tirmizî).

Aziz kardeþlerim, Ýþte bu gerçekten hareket eden Müslümanlar, ta Kur’an’ýn ilk inmeye baþladýðý günden bu tarafa, her asýrda sayýlarý milyonlarý bulan hafýzlar yetiþtirmiþler, her Müslümanýn da en azýndan Kur’an’ý yüzünden okuyacak kadar bilgilerinin olmasý için okullar açmýþlar, Kur’an bülbülleri sonsuza dek hep þakýsýn istemiþlerdir. Son senelerde -Allah’a hamdediyoruz ki- Peygamberimizin “Seslerinizle Kur’an’ý süsleyiniz” (Sünen-i Darimi) hadis-i þerifinin manasýna uygun olarak, son derece güzel sesleriyle Kur’an okuyan karilerimiz, Müslüman gençlerin musikideki idolleri haline gelmiþlerdir. Artýk gençlerimiz müzik aletlerinde güzel sesli Kur’an bülbülü hafýzlarýmýzý dinleyerek adeta bu hafýzlarla özdeþleþmeye baþlamýþlardýr. Elbette bundan dolayý Rabbimize hamd u senalar ederiz.

Muhterem kardeþlerim, Teþkilatýmýz Avrupa’da birçok ilke fikir ve faaliyet bazýnda önderlik yaptýðý gibi, Kur’an eðitimi ve güzel Kur’an okuma sahasýnda da, bu ilk olmanýn haklý kývancýný yaþamaktadýr. Kurmuþ olduðumuz camilerimizde, Din Eðitimi alan yavrularýmýz arasýndan zaman zaman Avrupa ve dünya birincileri bile çýkmýþtýr.Bu þu manaya geliyor: Kýrk küsur sene önce Avrupa’ya gelen kardeþlerimiz, bütün olumsuz þartlara ve karþýlarýna çýkan engellere raðmen, Allah’ýn Kitabý Kur’an’a yine sahip çýkmýþlar. Ancak bu kendiliðinden olan bir baþarý deðil; büyük emek ve gayretlerin neticesidir. Burada bu çocuklarýmýzýn yetiþmelerinde emeði geçen ana-baba, hoca, cemiyet idaresi ve cemaatimizin özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkürü bir borç olarak ifade ederken, bütün desteklerimizin de devamýný bir daha hatýrlatmak istiyoruz. Gönül pasýný gidermek,kalbimizi cilalamak Kuran aþýklarý ile kuran sofrasýnda bir araya gelmek için 29 Nisan 2007 pazar günü Bielefeld Stadthalle’de yapýlacak, dünyanýn yaþayan en meþhur hafýzlarýnýn ve en güçlü seslerinin katýlacaðý Maidei-Kuran, Kuran ziyafetinde bütün kardeþlerimizi orada görmek istiyor ve davet ediyoruz.bütün hazýrlýklarý titizlikle yapýlan, çevremizin en büyük ve en güzel salonunda, unutulmayacak bir program sizleri bekliyor.Dostlarýnýzýda yanýnýza alarak aile efradlarýnýzla beraber bu muhteþem günde buluþalým inþaallah

 

IGMG Kuzey Ruhr Bölgesi Ýrþad Baþkanlýðý 22.04.07

 

Link to comment
Share on other sites

HEY LEUTE!!

In$Allah werd ich auch kommen!

 

Wer kommt noch?

Lass uns da auf jeden Fall treffen in$Allah!!! OK?!

 

Webmaster kommst du auch?

 

Is jez bischen kurzfristig, aber hab ich jez grad erst organisiert...

 

 

Ihr werdet mich da schon sehn, ich werd nämlich vorne irgendwo rumlaufen :cooooool: und ihr wisst ja wie ich auseh...

Link to comment
Share on other sites

Programdan yeni geldim sayilir.

Program anlatilmas, süper di.

:masa:

Organizede hic bir kusur yok, kàriler cok süper okudular herbiri :masa:

 

Geriye baktigimda benim katildigim benim icin sahsen belki en iyi programdi!!

 

Bu programi benim icin bukadar nicin özel bir program oldugunu in$Allah sonradan anlatirim. Su an baya yorgunum, dinlenmem lazim.

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...