Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hazýrlýðý bir seneden beri devam eden “Risale- i Nur’a Göre Kötülük Kavramý ve Haþir Akidesi” konulu ilmî toplantý 19-20 Kasým 2006 tarihlerinde, Ýngilizce olarak Ýstanbul Akgün Otel’de gerçekleþtirilecek.

Nursi Studies isimli internet sitesinde sunulan bilgilere göre, halka açýk olmayan ve sadece akademisyenlerin katýlacaðý uluslararasý çapta böyle bir organizasyonun gerçekleþtirilmesi önemli gerekçelere dayanýyor.

“Bu konferansýn, özellikle Batý toplumlarýnda tam hikmeti bilinmediðinden yanlýþ anlaþýlmalara ve inançsýzlýða sebep olan, bela ve musibetlerin doðru anlaþýlmasýna katký saðlamasý beklentimizdir. Belalar, musibetler, ölüm ve benzerleri gibi ‘kötü’ gibi görünen hadiseler iman gözüyle bakýlmayýnca insanýn hem maddî hem manevî helaketine sebep olmaktadýr.”

Toplantýda “kötülük” problemiyle baðlantýlý olarak “Ahiret” ve “Haþir” konularý derinlemesine ele alýnacak. Bu ana konularýn Bediüzzaman Said Nursînin görüþleri çerçevesinde ele alýnmasý, Risale-i Nur Külliyatý’nýn global anlamda, bütün insanlýða hitap eden bir baþka yönünün de ortaya çýkmasýna önemli katký saðlayacak.

Bu konferansla Risale-i Nur’un kötülük ve þer kavramlarýna yaklaþýmý bütün yönleriyle ele alýnacak. Vakýf yetkililerine göre bu bilimsel toplantý, ileriye yönelik de önemli adýmlara katký saðlayacak. Dünya çapýndaki uzmanlarca ele alýnýp incelenen konular, SUNY PRESS (New York Devlet Üniversitesi Yayýnevi) gibi dünya çapýnda akademik saygýnlýða sahip bir yayýnevi tarafýndan kitap haline getirilecek.

Toplantý üst düzey akademisyenlerin katýlýmýyla, Ýngilizce olarak gerçekleþtirilecek. Sunulan ve tartýþýlan tebliðler Ýngilizcesi ile birlikte baþta Türkçe olmak üzere bir çok dilde tercüme edilip kitaplaþtýrýlacak.

“Risale- i Nur’a Göre Kötülük Kavramý ve Haþir Akidesi” baþlýklý toplantýya deðerli görüþ ve fikirleriyle þu akademisyenler katkýda bulunacak:

Prof Dr Mustafa Abu Suway (Filistin)

Prof Dr Thomas Michel (Ýtalya)

Prof Dr Leo De Lefebure (ABD)

Dr Stephen Sidorik (ABD)

Þükran Vahide (TÜRKÝYE)

Prof Dr Eric L. Ormsby (ÝNGÝLTERE)

Prof Dr Ian Marklham (ABD)

Prof Dr Ýbrahim Abu Rabi (ABD)

Prof Dr Barbara Stowasser (ABD)

Prof Dr Oliver Leamann (ABD)

Prof Dr Bilal Kuþpýnar (KANADA)

Prof Dr John Garreth (ÝNGÝLTERE)

Prof Dr Muhammed Sirosi (ENDONEZYA)

Prof Dr Lucinda Mosher (ABD)

Prof Dr Hamidreza Ayatollahi (ÝRAN)

Prof Dr Ibrahim Kalýn (TÜRKÝYE)

Prof Dr Caner Daðlý (ABD)

ProDr Al-Bakri (SÝNGAPUR)

The Rev. Dr. W. Mark Richardson (ABD)

The Rev. Dr. Whitney Bodman (ABD)

Prof Dr Efrain Agosto (ABD)

Prof Dr Hashim Al-Tawil ( ABD)

Prof Dr Heidi Hadsell (ABD)

Prof Dr Hamid Barra (FÝLÝPÝNLER)

Prof Dr Arif Ali Naed (LÝBYA)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...