Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

(Hasan Feyzi, Halil-Ýbrahim misillû Nur'un

 

kahramanlarýgibi Ýstanbul'da kadýnlar taife-

 

sinden Nurlara hârika bir alâkadarlýk gösteren

 

hanýmlarýn mektubudur.)

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

 

Çok Muhterem, Çok Mübarek, Büyük Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri!

 

 

 

Biz zaîf biçareleri talebeliðe kabul ettiðiniz için pek çok sevindik. Dünyalar bizim oldu. Gözlerimiz sevinç yaþlariyle doldu. Aðladýk.. Ve aðlayarak, Rabbimiz Teâlâ Hazretlerine hadsiz þükürler ettik. Cenab-ýHak bu fakirleri, yüzotuz tane eþsiz eserleri heryerde aþkla okuyan siz gibi dünyada birtek Bediüzzaman olan haþmetli bir Üstadýn dualarýna dâhil eyledi. Bu zamanýn en büyük zâtýolan Risale-i Nur sahibinin talebesi olmak gibi çok büyük bir þefe,e çok büyük bir nîmete vâsýl etti.

 

 

 

Sh: (Ha-135)

 

Ah üstadýmýz, ne yapalým! Hediye kabul etmiyorsunuz ki, hediye gönderelim. Siz bizim ebedî hayatýmýzýkurtardýnýz. Biz size,en küçük bir iyilik dahi yapamýyoruz. Gerçi dünyalar dolusu iyilik edilse, yine sizin bizi îman-ýkâmile eriþtiren Risale-i Nur gibi büyük bir lütfunuza mukabil gelemez. Cenab-ýHak siz Üstadýmýzdan ebediyen razýolsun. âfiyetler, þifaler versin. Ve bizleri Üstadýmýz Bediüzzamandan ayýrmasýn. Âmin...

 

Ey Rabbimiz! Sevgili Peygamberimiz Habibin hürmetine, bu duamýzýkabul eyle. Âmin..

 

Büyük Üstadýmýz Efendimiz! Kendimizde size talebe olmaya likayat görmüyoruz. Sizin bizlere olan çok þefkatiniz, pek ziyade hamiyetiniz; bizleri dünyada ahirette saadetlere kavuþturan Risale-i Nur talebeliðine dâhil etmektedir. Risale-i Nuru okuyoruz. Âhiret hemþireleriniz Risale-i Nur'a çok müþtaktýrlar. Beraberce okuyoruz. Nur Risalelerinden çok, hem pekçok istifadeler ediyoruz. Bizler þimdiye kadar Risale-i Nurda kadýnlara verilen çok kudsî dersleri; hiçbir kitapta görmedik, hiçbir hocadan iþitmedik. O pek kýymetli, pek güzel, pek tatlýîman hakikatleri bizim ruhumuzun gýdasýdýr.

 

Sh: (Ha-136)

 

Risale-i Nurdaki mukaddes Kur'an hakikatleri; bizim kalblerimize iþliyor, kalbimizde nurdan muhabbet alevleri yandýrýyor, îmanýmýza kuvvet veriyor, mâneviyatta derecatýmýzýyükseltiyor. risale-i Nur; bizi fitnelerden uzaklaþtýrýyor, tarik-i müstakîme, Kur'an yoluna intisap ettiriyor. Bizi; þeytanlarýn cinnilerin ve bizi din perdesi altýnda aldatýcý, kandýrýcýkimselerin þerlerinden eminkýlýyor. Hak Tealâ Hazretlerisiz Üstadýmýzdan ebediyen razýolsun, uzun ömürler versin... Siz Üstadýmýza olan þükranlarýmýz sonsuzdur.

 

Sevgili Peygamberimiz Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, siz Üstadýmýza ve Nur Talebeleri kardeþlerimize îman ve Kur'an hizmetinde ebediyen muin ve yardýmcýolsun. Cenab-ýHak, sizleri bu Kur'an hizmetinde muvaffak eylesin. Âmin, Âmin, Âmin.

 

Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri!

 

Nasýl dert yanalým! Ýfsat komiteleri, din düþmanlarýdesiselerle biz kadýnlarýifsad ettiler; çoklarýmýzýÝslâmiyetten uzaklaþtýrdýlar. Bizi yüksek Ýslâm terbiyesinden, yüce Ýslâm edebinden mahrum ettiler. Hâlâ da di

 

Sh: (Ha-137)

 

nimize zararlýþeyleri bize aþýlamaða çalýþýyorlar. Hadsiz hamd ve senâlar olsun Rabbimize ki, Risale-i Nur bizi bunlara kapýlmaktan dahi kurtardý. Risale-i Nura nail olunca, kalblerimize nurlar yaðdý. Ruhumuzda nurlu âlemlere pencereler açýldý. Nur Risalelerini okudukça îmanýmýza, mukaddes dinimize baðlýlýðýmýz ziyadeleþti. Peygamberimiz Habib-i Ziþan Efendimize muhabbetimiz fazlalaþtý. Allaha olan itâatimiz, sevgimiz, aþkýmýz sonsuz bir hâle geldi. Nurlarýokudukça dinimize, imanýmýza zarar veren þeyleri ayýrt etmeðe baþladýk.

 

Dinî bir ders veriyorum diye biz safdýl kadýnlarýaldatýp yanlýþ yollara bizi teþvik eden kimselere gitmez olduk. Çünkü Risale-i Nur bizimgözümüzü açtý. Risale-i Nuru okumadan evvel bunlarýbilemiyorduk. Baþka þeylere, baþka heveslere uyarak günahlar iþliyormuþuz. Pâk Ýslâm kadýnlýðýnýn þerefine yakýþmýyan Avrupalýgâvurlarýn vaziyetlerini taklide kapýlýyormuþuz. Risale-i Nur bizi cehaletten,o çirkin þeylerden kurtardý. Günahlardan uzaklaþtýrdý; sevaplara nâil kýldý. Risale-i Nur bizim her derdimize derman; acýlarýmýza nurlu birer merhem oldu. Þimdi îman ediyoruz ki; Risale-i Nur her þeye de

 

 

 

Sh: (Ha-138)

 

vâdýr. Bu pek nûrânî, pek feyizli eserler bize kâfidir. Baþka þeylere gitmeye, aramaya ihtiyaç býrakmýyor.

 

Biz kadýnlar, Elhamdülillâh dinimize baðlýyýz. Fakat biz; bize hakikî bir surette dinimizi öðretecek, bizi ibâdete, güzel amellere, güzel ahlâka sevkedecek eserlerdenmahrum edildik. Dinsizler kadýnlarýþaþýrttýlar. Bunun için bize Kur'an yolunu öðreten Ýslâmiyetin nurlu, selâmetli caddesinde îman ilmini tahsil ettirerek yürüten Nur Risaleleri gibi bir mürþit-i kâmil lâzýmdý. Buna çok muhtaç idik. Bizi ebedî saadetlere nail kýlacak, bizi Kur'an nurlariyle nurlandýracak, Kur'an-ýKerîmin sonsuz feyizleriyle feyizlendirecek Nur Risaleleri gibi bir üstada, bir esere ihtiyacýmýz fazla idi. Demek bu Nurlarýbu eserleri, bu Üstadýgörmüyormuþuz. Demek gaflette imiþiz. Gördük, ayýldýk, uyandýk; Risale-i Nur'a sarýldýk. Baþkalarýnýn aldatmalarýndan kurtulduk. Nur Risalelerindeki Kur'an. îman nurlarýna eriþtik. Elhamdülillâh, Allahýn bu büyük lütuf ve keremine hadsiz þükürler ederiz.

 

Üstadýmýz; biz Nur Risalelerine ruh u canýmýzla sarýlýyoruz. "Hanýmlar Rehberi" "Gençlik Rehberi" , "Küçük Sözler", "Hastalar

 

 

 

Sh: (Ha-139)

 

Risalesi", "Ýhtiyarlar Risalesi" bizim en büyük rehberimizder. Bizim acýlarýmýzýgideren nûranî derslerimizdir. "Hanýmlar Rehberi" defalarca okunmaða þayeste bir eserinizdir. Okudukça, okumak þevki doðuyor. "Gençlik Rehberi"ni, tekrar tekrar okuyoruz. Tekrar ettikçe anlayýþýmýz artýyor. Ruh ve kalblerimizde te'siri ziyadeleþiyor.

 

"Sözler"i, "Hastalar Risalesi"ni, "Ýhtiyarlar Risalesi"nýsýk sýk okuyoruz. Bu Risalelere, bizler ekmekten, sudan, havadan ziyade muhtaç olduðumuzu; okudukça idrak ediyoruz, anlýyoruz. Böyle böyle Nur Risalelerini devrediyoruz. Nur Risaleleri bizim ruhumuzdur, kalbimizidir, baþýmýzýn tacýdýr, gönlümüzün nûrudur. Nurlarýsinemize basýyoruz. Onlarýyanýmýzdan, dilimizden, çantamýzdan eksik etmiyoruz..

 

Üstadýmýz! Nur Risalelerindeki îman nurlarý, birer gül-ü Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) gibidir. Biz, bu eserlerinizin bize ne kadar faydalýolduðunu; ruhumuza, kalbimize ne derece te'sirler verdiðini dile getirmekter âciziz.

 

Üstadýmýz; Nur talebelerinin okuduklari bir eþi, bir benzeri daha dünyada olmayan

 

 

 

Sh: (Ha-140)

 

"Cevþenül-Kebîr" isimli Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerinin duasýnýve çok sevaplý, çok nurlu,çok faziletli salâvat-ýþerifelerinizi elde ettik, okumaða baþladýk. Sizin devam ettiðiniz bu pek kýymettar, çok mübarek evradlar; bizim zikrîmiz bizim virdimiz oldu. Elhamdülillâh! Fakat, en ziyade Risaleleri okumaða gayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Çünkü, Nur Risalelerini ne kadar sýk sýk okursak, bu drualardan daha ziyade feyz alýyoruz. Dualarý, evradlarýmübarek gecelerde, hususen Leyle-i Regaib ve Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz.

 

Cenab-ýAllah, þefkate çok muhtaç olan biz kadýnlara; siz gibi çok þefkatli, çok merhametli bir zâtýüstad eyledi. Dünya yüzünde en doðru ve en yüksek, en hakikî en büyük bir mürþid olan Nur Risalelerini bizlere ihsan buyurdu.

 

Fâni bir üstada yapýþmamýþýz ký, o vefat edince biz mürþidsiz kalalým. ضlmeyen, bâki olan Kur'an tefsiri Risale-i Nur gibi ebedî bir üstad var. Üstadýmýz ebediyen bize üstadlýk edecek, bize hâmi olacak, bizi ölünceye kadar nurlandýracak Ýnþallah.

 

 

 

Sh: (Ha-141)

 

Allahýmýza çok þükürler olsun. biz artýk yüksek bir mektep olan Nur Mektebine girdik. Kur'an Nurlarýna intisap ettik. Risale-i Nur bizim yüksek derslerimizdir. Risale-i Nur; en büyük nur kaynaðý, en zengin feyiz hazinesidir. Biz kadýnlar Nur talebeliðiyle iftihar ediyoruz, þeref duyuyoruz. Bu aldatýcýzamandý, tehlikelerin insaniyeti boðduðu bu asýrda; koruyucu en büyük kal'a, Risale-i Nura talebe olmaktýr. Risale-i Nur talebeliði, en büyük bir þereftir. Kur'an hakikatlerini kalbimize, ruhumuza, aklýmýza iþleyen Nur Risalelerine intisap etmek; Kur'an'a, Ýslamiyete intisap etmekdir.

 

Bilhassa, kadýnlarýn sâfiyetinden istifade ederek aldatýcýkimselerin çok olduðu bu karýþýklýk devrinde; en müstakim yol, en doðru rehber, en hakikî üstad Risale-i Nurdur, Risale-i Nur Kur'an yoludur. Risale-i Nur, îman ve Ýslâmiyet yoludur. En güzel, en þirin, en zevkli nûrânî hakikatler Risale-i Nur'dadýr. Ýnsan Kelime-i Tevhid'in zikrini yaparken, Kur'an okurken nasýl Ýlâhi bir aþkla dolarsa; Risale-i Nur'u okurken, dinlerken de öyle oluyor. Çünkü Risale-i Nur, baþtan baþa Kelime-i Tevhid'in hakikatlarýnýders veriyor. Kur'an hakikatlarýný, Tevhid hakikat

 

 

 

Sh: (Ha-142)

 

larýnýbize anlatarak kalbimize, aklýmýza, ruhumuza nakþediyor. Hepsini lâyýkýyla anlayamasak da, anlayabildiðimiz kadarýbizi kurtarýyor. Anlayamadýðýmýz yüksek hakikatlarýda; mânen bize te'sir ediyor. feyizlendiriyor, nurlandýrýyor. Onun için, Nur Risaleleri defalarca okunuyor, tekrar tekrar mütalâa ediliyor.

 

Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri; siz aldatmayan, özü-sözü bir olan, ilmiyle amel eden hakikî bir üstadsýnýz. En müstakîm, hakikî bir mürþid-i kâmilsiniz. Size teklif edilen hediyeleri þimdiye kadar reddetmemiþ olsaydýnýz, altýndan saray yaptýrýrdýnýz. Siz Nur Risaleleriyle hakikî bir üstad, hakikî en büyük bir mürþidsiniz ki; kendiniz için dünya menfaatlerini toplamadýnýz, dünya servetleri peyda etmediniz... Dünyayýterkettiniz. Sýrf Allah rýzasýiçin îman dersleri verdiniz; Kur'ana hizmet ettiniz. Ýþte sizdeki bu ihlâs içindir ki; biz kadýnlar ve milyonlarca erkekler,. ihtiyarlar, gençler kitaplarýnýza sarýlýyorlarl.. derslerinize itimatla devam ediyorlar. Din için îman için fedâi oluyorlar. Risale-i Nur uðrunda bütün müþkülâtlara göðüs geriyorlar. Sizin sözlerinize çok ehemmiyet veriyorlar, inanýyorlar.

 

 

 

Sh: (Ha-143)

 

Siz, Kur'an-ýKerîmde kadýnlarýn kýymetini, iffet ve ismetini muhafaza eden, onlarýpis nazarlardan koruyan âyeti tefsir ettiðiniz için dinsizler sizi idam mahkemesine verdiler, zindanlara attýlar. O mahkemelerde, size verilecek ölüm cezasýndan hiç kormadýnýz. Tahammül edilmez iþkencelere tahammül ettiniz, yýlmadýnýz. Yine o Âyet-i Kerîminin tefsiri olan ve kadýnlýðýn hukukunu müdafaa eden Risalenizi metanetle müdafaa ettiniz. Bu asýrda kötü þeyler içinde býrakýlan ve dinî, hakikî bir koruyucuya pek muhtaç olan kadýnlarý; mâ'siyetten koruyan, yükselten risalenizi yine neþrettiniz, bizlerin imdadýna yetiþtirdiniz. Bize efendilerimiz diyorlar ki: "Bu otuz-kýrk sene içinde, kadýnlarýmüdafaa eden Ýslâmî bir eseri yazmaða hiçbir kimse cesaret edemedi. Böyle bir eserî, dinsizlerin iþkenceleri içerisinde, ancak Bediüzzaman yazabildi. Kadýnlýk âlemine büyük rehber oldu.."

 

Üstadýmýz; siz, dinsizlerin çok olduðu böyle bir zamanda, sizi idam etmek için götürdükleri mahkemelerde Kur'anýve Ýslâmiyeti müdafaa ettiniz.

 

Mürþid-i kâmilin nasýl bir zat olacaðýný, Abdülkadir-i Geylâni (R.A.),Þâh-ýNakþibent

 

 

 

Sh: (Ha-144)

 

(R.A.) Hazretleri gibi büyük zatlarýn kitaplarýndan öðrenen kardeþlerimiz vardýr. Bizler, en büyük bir üstadýn, en büyük bir mürþid-i kâmilin þartlarýný, hallerini, evsafýnýtamamen sizde buluyoruz, eserlerenizde okuyoruz. Mürþid-i kâmil, ancak, yukarýda bir-iki vasfýnýarzettiðimiz þekilde olan bir zattýr. Biz, ancak öyle olan siz gibi bir Üstada ve eserlerine baðlanýyoruz. Çocukluðunuzdan beri istikametle geçen sizin hallerinizi çoklar aynen gördükleri gibi, mahkemelerde de sizin hâliniz ayan-beyan oldu. Bunlar, sizin bu zamanda emsâli olmayan eser sahibi en büyük bir zat olduðunuza delildir.

 

Sizin Risale-i Nur eserlerinize can ü gönülden itimat ediyoruz. Nur-u Kur'anýsevgiyle, muhabbetle okuyoruz. Siz bütün ömrünüzdeki hallerinizle, Peygamber-i Zîþan Efendimiz Hazretlerinin gittiði Kur'an yolunda gidiyorsunuz. Dinî eserlerin yasak edildiði acýgünlerde, îmanýkurtaran Nur Risaleleri gibi eserler verdiniz.

 

Hazret-i Peygamber Efendimizin yolunu tam takip ettiðinizden; idamlardan, mahkemelerden, zulümlerden korkmadýnýz. Ve Allah'ýn inâyetiyle, yüzotuz parça Nur Risalele

 

 

 

Sh: (Ha-145)

 

rini vücuda getirdiniz. Þahlanmýþ arslanlar gibi Ýslâm dinini idam mahkemelerinde müdafaa ettiniz.

 

Muazzez Üstadýmýz! Yirmi seneden beri Risale-i Nur'a hizmet eden kýymetdar talebeniz, muhterem vâlidemiz Âsiye Haným buradadýr. Bizlere Risale-i Nur'u tanýttý. Kadýnlar arasýnda îmana, Risale-i Nur'la büyük hizmetler yaptý. Ankaradaki annemiz Risale-i Nur'a ihlâsla hizmet ediyor. Çok hanýmlarýn Risale-i Nur'la mes'ud olmalarýna, îmanlarýnýn kurtulmasýna vesile oluyor. Afyon havalisindeki þehadetli, nurlu, faaliyetli nurcu kardeþimiz Risale-i Nur'un mesleðine uygun olarak hizmet ediyormuþ. Birçok hanýmlar, genç kýzlar onun vasýtasiyle Risale-i Nur'dan îman dersi okumak bahtiyarlýðýna eriþiyorlarmýþ. Antalyada da birçok Nurcu kardeþlerimizin Risale-i Nur'a çalýþtýklarýný, Risale-i Nur'u yazdýklarýnýiþittik, çok mesrur olduk... Hem Nurlara çalýþan bu Nurcu kardeþlerimize, hem vatanýmýzdaki bütün âhiret kardeþlerimize dualar eder, onlarýruh u canýmýzla tebrik ederiz.

 

 

 

Uzun yazdýk, affýnýzýyalvarýyoruz; Nurun muhabbeti, Nur'un sevgisi biz durdumuyor. Daima Nurdan konuþuyoruz. Her zaman

 

Sh: (Ha-146)

 

dilimizde, kalbimizde, ruhumuzda Nurun sevgisi... Nur okuyacaðýz. Nur taþýyacaðýz... Nur yazacaðýz Ýnþaallah..

 

Ankara'da, Risale-i Nur matbaalarda binlerce basýlýyormuþ. Bu en büyük bayramýmýzdýr. Bu bayram, bütün Dünyadaki din kardeþlerimizin bayramýdýr. Bunun için baþta siz Üstadýmýzýve bütün Risale-i Nur Talebelerini tebrik ederiz. Buradaki Risale-i Nur'la alâkadar âhiret hemþirelerimiz ve bizler size pek çok selâmlar ve dualar ediyoruz. En büyük hürmetlerimizle ellerinizden öperiz.

 

Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri! Biz, bu dehþetli zamanda, Risale-i Nur'dan aldýðýmýz derslerle îmanýkazanmak gibi nihayetsiz bir saadete nâil olduðumuzdan dolayýkalbimize doðan þükranlarýmýzýiþte bu suretle yazdýk. Eðer elimizden gelse. Risale-i Nur'un kadýnlara ve bütün Ýslâm milletlerine verdiði faydalarý, binlerce sahifeler dolusu kaleme alacaðýz. Ama mümkün deðildir.

 

ضyle bir zaman gelecek ki; milyonlarca kadýnlar Nur Risalelerinin dairesine pervaneler gibi Risale-i Nur derslerine koþacaklar. Risale-i Nur'dan kudsi îman derslerini alacaklar. dinliyecekler. Nur semasýnda Nurlar te

 

 

 

Sh: (Ha-147)

 

neffüs edecekler. Cennet-ül-Firdevs'i kazandýran îman nimetine nâil olacaklardýr.

 

Çok þefkatli, çok merhametli Üstadýmýz! Risale-i Nur'un bu büyük bayramýnýtekrar tebrik ederiz. Biz siz müþfik Üstadýmýzdan. Risale-i Nur'dan ölünceye kadar ayrýlmayacaðýz. Siz ve Risale-i Nur; dünyada mürþidimiz, âhirette þefaatçimiz Canýmýz, Nur-u Kur'an ve îman olan Risale-i Nur'a ve Kur'an dellâlýsiz Üstadýmýza kurban olsun... Her þeyimiz Risale-i Nur'a feda olsun.

 

Elbâki Hüvelbâki

 

Ýstanbulda, duânýza muhtaç talebe

 

leriniz ve mânevi evlâdlarýnýz:

 

Hayrünnisâ, Seyyide, Emine, Fatma.

 

Nurcularýn Kasidesi (*)

 

Annem beni yetiþtirdi, bu hizmete yolladý.

 

Teslim etti Risaleyi, Allah'a ýsmarladý.

 

Boþ oturma çalýþ dedi, hizmet eyle îmana.

 

Südüm sana helâl etmem, çalýþmazsan

 

Kur'âna.

 

Yazdýðýmýz Risaledir, okuyoruz Kur'aný;

 

Biz Nur'larýn yardýmiyle hýfzederiz îmaný.

 

Medrese-i Nûriyedir Sav ve Barla, Eflâni;

 

Þakirdlere müzahirdir Abdülkadir Gevlâni.

 

 

 

Mübarekler hey'etiyle Nur ve Gül Fabrikasý;

 

Kalemleri kýlýnç gibi, zamanýn hârikasý.

 

Hapishane dedikleri oldu birer medrese;

 

Genç, ihtiyar, kadýn, erkek koþuyorlar bu

 

derse.

 

Tamam otuzbeþ senedir küfürle etti cihad;

 

Tarih-i Ýslâmda pek ender görünür bu sebat.

 

Ey Nurcular! Ey Nurcular! Ey Mübarek

 

Kardeþler!

 

Her an sizden râzýolsun Allah ve Peygamber..

 

_________

 

(*) Askerlerin "Annem beni yetiþtirdi. bu vatana yolladý" marþýna bir nazire olarak yazýlan bu kaside, o makamda ve Gazâli Hazretlerinin "Ey Risâlet tahtýnýn hurþid-i mâh-ýenveri" nâ't-ýþerifi makamýnda okunabilir.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...