Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

(Hanýmlar Rehberine ilâve olunacaktýr.)

 

(Üstamýzýa. Ramazan-ýÞerifini tebrik, münasebetiyle yazýlan ve Ýzmir, Manisa ve havalisinde Risale-i Nurun ehemmiyetli ve te'sirli hizmet ve intiþarýnýn ve hanýmlar arasýnda hüsn-ü te'sirinin bir nümunesi olan bu mektup, aynen Ýstanbuldaki Nurcu hanýmlarýn yazdýklarýmektup nev'inden: Ýzmir, Manisa ve havalisinden merhum Hafýz Ali, Hasan Feyzi ve Halil ibrahim (Rahmetullahi aleyhim) gibi, kadýnlardan da halis Nur kahramanlarý çýktýðýný gösteriyor!

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

 

Ey Kalbimizdeki Sonsuz Sevgilerimizi Ýfadeden Âciz Kaldýðýmýz Çok Muhterem, Çok Muazzez ve Çok Sevgili Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri!

 

Hulûliyle müþerref olduðumuz Ramazan-ýþerifinizi, bütün ruh u canýmýzla tebrik ediyoruz. Kusurlarýmýzýafv ederek biz bîçareleri Nur Talebeleri olarak kabul buyurmanýzýyalvarýyoruz.

 

Sh: (Ha-129)

 

Ey ruhumuzun gýdâsý ve kalbimizin ebedi sönmez meþ'alesi, maddî ve mânevi dertlerimizin dermaný... ve ey Kur'an-ý Muciz-ül-Beyanýn azametli, berrak ve sâfi nurundan fýþkýran ve bütün insanlýk âlemini aydýnlatmak kudretini hâiz olan yüksek eserin tercümanýolan Üstadýmýz!

 

Sen, insanlarýAllah ve Resulullah yoluna sevkederek, hakikat-ýinsaniyyeyi idrak ve iz'an sahibi her genç ve ihtiyara, avam ve havassa tam mânasiyle anlatmaða çalýþan ve bundan muvaffak olan bir hâdim-i imansýn.

 

Ýþte bu cihetledir ki: Bu asýrda Kur'an-ýKerîmin bir mu'cize-i mâneviyesi olan Risale-i Nura bütün ruh u canýmýzla ve bütün mevcudiyetimizle sarýlýyor; tâzim, tebcil ve tekrim ediyoruz. Bizim Risale-i Nura olan bu baðlýlýðýmýzýgevþetecek hiçbir kuvvet yoktur. Hattâ bunun tasavvuru dahi imkânsýzdýr. Çünkü, o gönüller üzerine müesses imanî bir rabýtadýr. Biz sizin ve Risale-i Nurun yolundan asla ayrýlmýyacaðýz. Ve bu eþsiz Nurdan daima istifade edeceðiz Ýnþaallah.... Çünkü o, yer yüzünde emsaline rastlanmýyan ve bundan sonra dahi rastlanmasýna imkân olmýyan bir derya-yýiman ve bir tevhid hazinesidir. Ýþte biz, bize böyle eserler hediye edensiz

 

 

 

Sh: (Ha-130)

 

mübarek ve aziz üstadýmýza ebediyyen medyun ve minnettarýz.

 

Ey Mübarek ve Çok Sevgili Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri!

 

Mensup olduðumuz mukaddes dinimiz hakkýnda kâfi derecede bilgi edinmemiz ve istikbalimizi ve ebedî saadetimizi temin edebilmemiz için dinî bir eser, hem de bu asrýn azgýnlaþmýþ ve önüne geçilmesi pek güçleþmiþ küfrî ve gayr-i ahlâk^ýcereyanlarýndan kurtaracak nurlu ve ýþýklýbir eser ararken, nihayet Cenab-ýHakkýn lütuf ve inâyetiyle bize ihsan edilen Risale-i Nuru bulduk ve okuduk. Ondaki feyiz hiçbir eserde mevcut olmadýðýndan, onun bir harika olduðunu idrak ettik. Çünki Risale-i Nur; kararan kalbleri hidayet nuriyle aydýnlatan ve biz biçareleri zulmetten nura, dalâletten hakikate, dünya ve âhirette saadet ve selâmete kavuþturacak bir mürþid-i ekmel ve mürebb-i âzamdýr.

 

Biz âcizleri böyle eserleri okumak þerefiyle müþerref kýlan Cenab-ýHakka binler, yüzbinler defa hamd ü senâ ediyoruz. Bütün dünyanýn asýrlardan beri beklediði ve nurundan istifade etmek için can attýðý, fakat muvaffak olamadýðýböyle bir hazine-i ilmiyyeyi

 

Sh: (Ha-131)

 

bizlere okumaðý nasip eden o Hâlik-ý Ziþana teþekküren âhir ömrümüze kadar secdeden baþýmýzýkaldýrmasak yeridir. Temenni ediyoruz ki: Cenab-ýHak bizleri Risale-i Nur'dan ve sevgili Üstadýmýzdan ebediyyen ayýrmasýn. Âmin, âmin, âmin..

 

Ey Kýymetli Üstadýmýz Efendimiz!

 

Siz Kur'an ve îman hizmeti için, her þeyinizi feda ettinizl. Mâruz kaldýðýnýz o kadar þedit zulüm ve iþkencelere ve giriftar edildiðiniz çok musibet ve belâlara karþýson derece sabýr ve tahammül ettiðiniz. Din ve Ýslâmiyet düþmanlarýnýn þiddetli tazyiklerine raðmen vazifenizden asla vazgeçmediniz. Siz mahkemelerde kalbinizde hiçbir korku hissetmeden Ýslâmiyeti bilâperva müdafaa ettiniz. Ettiniz de böyle âli ve saadet-i dâreyne kâfi ve vâfi eserler vücuda getirdiniz. Ve en büyük îman dâisi oldunuz. Ve böylece bütün beþeriyete son bir defa olmak üzere Din-i Hakkýbütün azamet ve þümûlüyle, olunca kuvvet ve þa'þaasiyle tanýtmak ve yaymak ve teblið etmek vazife-i kudsiyesiyle muvazzaf bulunduðunuzu ilân ettiniz. Bu cihadýnýz size mübarek olsun!.

 

Bu kudsî vazifeyi îfa ederken þefkatin

 

 

 

Sh: (Ha-132)

 

þahikasýna yükseldiniz. Birkaç biçarenin cennete girmesi için bütün kuvvetinizle cehenneme girmeðe hazýr olduðunuzu söyleyerek ve dünyada emsaline rastlanmamýþ ve engizisyon ve mezâlimine rahmet okutturacak derecede þedit zulüm ve belâlara sabýr ve tahammül ederek bunu isbat ettiniz.

 

Sizin o Risale-i Nurdaki müessir sözleriniz; ruhumuz, irademiz ve ahlâkýmýz üzerinde büyük te'sirler vücude getiriyor. Hele o risalelerin þahý"Sözler Mecmuasý" def'alarca okunmaða ve okutmaða þâyandýr. Ve böyle bir eserin birçok mütefekkir ve allâmelerin dahi ellerinden ve dillerinden suduruna imkân olmadýðýnýsöylemek, hiç de mübalâða olamýyacaðýkanaatindeyiz. Risale-i Nur, her þeyden önce insanlara bir ders-i ibret veriyor. Âhiret fikrini, hesap ve kitap hissini ihya ediyor. Daha dünyada iken ehl-i saadet ve ehl-i dalâletin menzillerini tâyin ediyor.

 

Bizler de Risale-i Nur'un bu derslerinin te'siriyle fâni hayatýn endiþelerini hissetmiyecek dereceye geliyoruz. Ve onu okumakla Rýza-yýÝlâhiyyeyi tahsil edeceðimizi ve Cenab-ýHazret-i Risalet-Penâhîye ve onun sevgili vekili ve tercüman-ýhakikîsi olan siz mübarek Üstadýmýza kavuþacaðýmýza son derece

 

Sh: (Ha-133)

 

inanmýþ bulunuyoruz. Ve hayatýmýzýn son nefeslerine kadar bu uðurda her þeyimizi feda edeceðiz. Ve önümüze gelen her felâketi izn-i Ýlâhî ile ve Üstadýmýzýn himmetiyle yeneceðiz. Ve bizi bu yoldan çevirmek istiyen gafillere asla kulak vermiyeceðiz Ýnþaallah.

 

Ey sevgili Üstadýmýz Efendimiz Hazretleri!

 

Biz sizin ve Risale-i Nurun kýymetinin bir zerresini bile medih ve sena etmeðe muktedir deðiliz. Risale-i Nur'un ve sizin medhiyenizi, kudretli talebeleriniz çoþkun lisanlariyle, hararetli aþklariyle terennüm ediyorlar. Biz size, onlarýn ayaklarýnýn izlerinde sürüklenerek ta huzurunuza kadar çýkabilmek için böyle bozuk lisanýmýzla bunlarýsize yazdýk. O þüheda-i hakikat Hâfýz Ali ve Hasan Feyzi (Rahmetullahi aleyhima) nýn hatýrlarýiçin bizim bu cür'etimizi hoþ görmenizi hazretinizden niyaz ediyoruz.

 

Elbâki Hüvelbâki

 

Ýzmir, Manisa ve havalisindeki ev-

 

lâtlarýnýz ve âhiret hemþireleriniz

 

nâmýna

 

Âsime, Fatma, Leman, Ayþe Nâile.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...