Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

(Ýmana fedakârane hizmet eden bir hanýmýn manzumesidir.)

 

 

 

Risale-i Nur Müellifi Üstadýmýz Hasretlerine!

 

Mânevi Nûr kýlýncýnýalmýþ eline,

 

Vuruyor münafýklarýn baþ ve beline.

 

Her söylediði hikmet olan Üstadýmýn,

 

Mevlâm ilim vermiþ o nur diline.

 

 

 

Bu nasýl ateþtir böyle yakýyor,

 

Kavrulup dumanýgöðe çýkýyor.

 

Ýman, Kur'an dersi veren Üstadýmýn

 

Kaleminden âleme nurlar akýyor.

 

 

 

Ýman yolunda canýnýfeda eylemiþ.

 

Bu Þahide þimdiye dek neylemiþ!

 

Sahih olan Hadis ve iþaretlerle,

 

Resûl O'nun geleceðini söylemiþ.

 

 

 

Talebelerine Üstad "^Durmayýn" diyor.

 

"Munafýk sözüne uymayýn." diyor.

 

Fâni ile fena ile ilgisi yoktur;

 

"Bana fâni þeyler sormayýn." diyor.

 

 

 

Þahide durma böyle, Hakk'ýher yerde söyle.

 

Risale-i Nurlarla,

 

Ýmana hizmet eyle.

 

 

 

Sh: (Ha-127)

 

Nur definesi kazdýr.

 

Nurlarýokut yazdýr.

 

Vaktini boþ geçirme,

 

Çünkü ömür pek azdýr.

 

 

 

Okuduðun Nur olsun,

 

Kalbine Nurlar dolsun,

 

Nurlar'ýokumakla

 

Ýmanýmýz kurtulsun.

 

 

 

Gözleri Nur saçýyor,

 

Kalblerde gül açýyor.

 

Nur'un hakikatýndan,

 

Münafýklar kaçýyor.

 

 

 

Kardeþler hep aðlýyor,

 

Üstada bel baðlýyor.

 

Nurlardaki hakikat,

 

Derya gibi çaðlýyor.

 

 

 

Kalblerimiz hep uyur.

 

Üstadým dua buyur!

 

ضmrümüz tükenmeden

 

Bize imanýduyur...

 

Elbâki-Hüvelbâki

 

Nurcu Hanýmlar Namýna

 

Çok Kusurlu

 

Þâhide

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...