Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

 

Çok Muazzez, Çok Mübarek ve Çok Þefkatli Üstadýmýz Efendimiz!

 

Eskiden ne acýgünler, ne kara günler geçirdik. Çocuklarýmýzýn Kur'an dersine gitmeleri bile yasak edilmiþti. Mekteplerde de din dersleri kaldýrýlmýþtý. Risale-i Nur yazanlarýmahkemelere veriyorlardý. Siz çok mübarek Üstadýmýza din düþmanlarýçok eziyetler yaptýlar. Çok cefaler çektirdiler. Risale-i Nur yazdý. dine yeniden büyük bir kuvvet verdi, Müslümanlýðý ilerletti diye sizi ölüme mahkûm etmiye çalýþtýlar. Biz o acýklýgünlerde aðladýk, sýzladýk, "Yarabbi! Üstadýmýzý muhafaza eyle. Dinimize, Üstadýmýza, Risale-i Nur'a düþmanlýk edenleri kahreyle!" diye Allaha yalvarýyorduk. Âdeta kanlýgözyaþlarýdöküyorduk. Sonunda Cenab-ý Hak siz üstadýmýzý muhafaza etti; dinsizler yýkýldýlar. Müs

 

Sh: (Ha-123)

 

lümanlýðýyok etmeðe kasdedenler müzmahil oldular. Siz Üstadýmýz ise, dini hizmetinizde muzaffer oldunuz. Milletimizi dinsizlerin zararýndan kurtardýnýz, zaferler kazandýnýz.Müslümanlarýn mes'ud günler geçirmesine sebep oldunuz. Þimdiki hükümet zamanýnda dani istiklaliyetimize dini hürriyetimize kavuþtuk Risale-i Nur matbaalarda çok çok basýlmaða baþladý, biz kadýnlar çok mesrur olduk. Nurlar'ýmýzýbasýlmýþ görünce yeniden dünyaya gelmiþcesine sevinçler içerisinde kaldýk. Bize binlerce beþi birlikler, altýnlar, elmaslar verselerdi, ipekten, atlastan elbiseler daðýtsalardý; bizi bu derece memnun edemezlerdi. Risale-i Nur'u bastýrmak; dine îmana en birinci, en büyük hizmettir. Bu serbestliðe sebeb olan yeni hükümeti Allah din hizmetinde Risale-i Nur'u yaymakta muvaffak etsin amin. Üstadýmýz Efendimiz!

 

Din, îman aþkiyle, Müslümanlýk duygusiyle mes'ud olabilecek biz anneler; yavrularýmýza Kur'an-ýKerimi öðretiyoruz. Risale-i Nur'a çalýþtýrýyoruz. Risale-i Nur'un îman, Ýslâmiyet dersleriyle terbiye etmiye çalýþýyoruz. Evlerimiz birer medrese-i Nûriye oluyor. Elhamdülillâh.Eðer çocuklarýmýza Risale-i Nur okutmazsak; yoldan çýkarýcýbu zamanýn tehlikelerine düþecekler, fena göreneklere ka

 

Sh: (Ha-124)

 

pýlacaklar, kötülükleri taklid edecekler. Bizim baþýmýza belâ ve dert kesilecekler. Âhirette de خmanýmýzýneden kurtarmadýnýz?"diye anne ve babalarýndan dâvacýolacaklardýr. Bunun için, sevgili yavrularýmýzýn kalblerine Risale-i Nur sevgisini aþýlýyoruz. Kadýnlarýn çocuklarýna karþýþefkatleri fazladýr. Eðer çocuklarýnýn ebedî âhiiret hayatlarýnýkurtaracak îman dersleri verilmezse, bu ihmal edilir de yalnýz muvakkat fâni dünya hayatýna çalýþtýrýlýrsa. o vakit çocuklara olan þefkat, hakikî yerine sarfedilmiþ olmaz. Çocuðun hem dünyada hem âhirette de felâketine sebeb olan bir þefkat olmuþ olur.

 

Çocuklarýmýza okþayarak, sevgiyle diyoruz ki. "Evlâdým Risale-i Nur seni hem dünyada, hem âhirette mes'ud, bahtiyar edecek en büyük ve en hakiki bir din kitabýdýr, îman dersleridir. Okumaktan mahrum kalýrsan, iman derslerini þimdi alamazsan; hem dünyada, hem âhirette bedbaht olursun, periþan kalýrsýn diyerek ve Risale-i Nur hakkýnda yazýlmýþ olan mektiplarý, destanlarý, kasideleri, þiirleri okuyarak, okutarak Risale-i Nur'un sevgisini kalblerine, büyüklüðünü ruhlarýna yerleþtirmekte devam edeceðiz. Dualarýnýz sayesinde Risale-i Nur'un dersleriyle Ýn

 

Sh: (Ha-125)

 

þallah evlâdlarýmýz Ýslâmiyete, hem bize, hem Milletimize hayýrlý, dindar gençler olarak yetiþirler.

 

Mübaret Üstadýmýz!

 

Sevgili Rabbimizin kalblerimizde rahmetiyle dercettiði muhabbet hissini; neden bizi ebedî saadete götürecek olan îman dersleri, Risale-i Nur ve siz üstadýmýz yolunda sarfetmiyelim! Baþka yolda sarfetsek; bize dünya ve âhirette eyvahlar dedirtecek, hüsrana götürecek. Belki de ebediyen aðlatacak. Eðer çocuklarýmýza da bu ehemmiyetli hakikati aþýlamakla hakikî þefkatimizi su-istimal etmeden gösterebilsek, analýk vazifemizi bihakkýn ifa etmiþ olacaðýz.

 

Risale-i Nur hakkýnda içinde çok güzel konferans ve nurlu mektuplar ve pek güzel kasideler bulunan kitabýBursadan getirttik . Okudukça, dinledikçe çok mesrur oluyoruz. ruhlarýmýz þâd oluyor. Onlarýyazan Nur Talebesi kardeþlerimizden Cenab-ýHak râzýolsun, Âmin...

 

Elbaki-Hüvelbâki

 

Duanýza muhtaç

 

Ýstanbul Hanýmlarý

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...