Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Emirdaðýn Mânidar Bir Hatýrasý

 

 

 

Beþ senedenberi, teneffüs için Emirdaðýnýn etrafýnda faytonla gezdiðim zaman, garip bir tarzda, bir yaþýndan yedi yaþýna kadar küçücük çocuklar, vâlide ve pederlerine karþýgösterdikleri alâkadan ziyade bir iþtiyak ile faytonuma koþup elime sarýlýyorlardý. Hattâ bir defa fayton altýna düþtükleri halde hârika bir tarzda zarar görmeden kurtuldular. Hiç beni görmeyen, bilmeyen bir, iki veya üç yaþýndaki çocuklar; yalýn ayak, dikenler içinde koþa koþa faytona yetiþiyorlar, büyük adamlar gibi temenna edip, "Elinizi öpelim." diyorlardý.

 

Bu hâle hem ben, hem kardeþlerim ve görenler hayret ediyorduk. Bu hal bir mahalleye mahsus deðil. Her tarafta hattâ köylerinde dahi aynýhal devam ediyordu.

 

Beni aldatmýyan bir hâtýra-i hakikatle benim ve arkadaþlarýmýn kanaatimiz geldi ki: Bu mâsum tâifenin, mâsumiyetleri cihetiyle

 

Sh: (Ha-116)

 

sevk-i fýtrî denilen bir hiss-i kablel-vuku ile Risale-i Nur'un bu memlekette mâsum çocuklara ve kendilerine çok menfaati olacak diye, akýl ve fikirleri derk etmediði halde, o mâsumane his ile ve Risale-i Nur'un mânasýitibariyle tercümanýna, analarýna yalvarmalarýndan ziyâde bir iþtiyâk ile koþuyorlar. Biz de bir hiss-i kablel-vukû ile hissediyoruz ki; ileride bu mâsum küçücük mahlûklar içinden büyük Nurcular çýkacak ve ileride Nur'un has þakirdleri olacak ki, bu vaziyeti gösteriyorlar. Ben de bu nevi küçücük mâsumlarýdünyada evlâdým bulunmadýðýndan, evlâd-ýmâneviye olarak dualarýma umumen dâhil ettim. Her sabah bunlarýda, Nur Talebeleriyle beraber dualarýmda yâd ediyorum.

 

Hem onlardan bir mâsumu, kýrk yaþýndaki lâkayd bir adama tercih etmeme sebeb: Bunlar günahsýz olduklarýndan vesamimi bir alâka göstermelerinden, elbette onlarýsevk eden bir hakikat var diye ben de büyüklere temenna ettiði gibi, onlarýn temennalarýna mukabele ediyordum. Hem mâsumiyetleri, hem ileride tam Nurcu olmalarýna binaen dualarýnýkendi hakkýmda makbul olacak diye onlara der idim: Madem siz benim evlâd-ýmâneviyem oldunuz. ben size dua edi

 

Sh: (Ha-117)

 

yorum. Sizin günahýnýz olmadýðýiçin duanýz benim hakkýmda inþaallah makbuldür, siz de bana dua ediniz. Çünki ben, ziyade hastayým.

 

Benim ve yanýmdaki kardeþlerimin kuvvetli bir ihtimâl ile kanaatýmýz geliyor ki; masonlar ve zýndýklarýn plâniyle Bolþevizm tarzýnda gençleri terbiye etmek için bir vakit bazýmektepler açýldýðýve sonra deðiþen bu mekteplerde gençleri ifsada çalýþmalarýna mukabil, islamiyetin kahraman bayraktarýolan Türk Milletinin mâsum küçücük yavrularý, nûranî bir intibalýve bir hiss-i kablelvukû ile Nur'lardan ders almalarý, gençlerin baþýna gelen bu belâya karþýbir mukabeledir. Ve inþaallah o yavrularýn hem kendileri, hem gençler; mason ve dinsizlerin ve zýndýklarýn þerlerinden kurtulmalarýna bir iþarettir ki, bu acip vaziyeti gösteriyorlar.

 

Said Nursî

 

Evet, bu vaziyeti biz de gözümüzle görüyoruz.

 

Hizmetinde bulunan Nur talebeleri.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...