Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

(Münazarat namýndaki risalenin bir parçasýdýr.)

 

 

 

 

 

Sual: Taaddüd-ü zevcat gibi bâzýmesâili, bâzýecnebiler serriþte ederek, medeniyet nokta-i nazarýnda þeriata bâzýevham ve þübehâtýirad ediyorlar?

 

Cevap: Þimdilik mücmelen bir kaide söyliyeceðim, tafsilini müstakil bir risale ile beyan etmek fikrindeyim.

 

Sh: (Ha-63)

 

Ýþte, Ýslâmiyetin ahkâmýiki kýsýmdýr.

 

Birisi: Þeriat ona müessesdir. Bu ise, hüsn-ü hakikî ve hayr-ýmahzdýr.

 

Ýkincisi: Þeriat-ýmuaddildir. Yâni gâyet vahþî ve gaddar bir suretten çýkarýp ehven-i þer ve muaddel ve tabiat-i beþere tatbikýmümkün ve tamamen hüsn-ü hakikîye geçebilmek için, zaman ve zeminden alýnmýþ birsurete ifrað etmiþtir. Çünkü; tabiat-i beþerde umumen hükümferma olan bir emri birden ref'etmek, bir tabiat-ýbeþeri birden kalbetmek iktiza eder.

 

 

 

Binaenaleyh, þeriat vâzý-ýesâret deðildir. Belki en vahþi suretten, böyle tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek bir surete indirmiþtir, tâdil etmiþtir. Hem de, dörde kadar taaddüd-ü zevcat; tabiate, akla. hikmete muvâfýk olmakla beraber. þeriat bir taneden dörde çýkarmamýþ, belki sekiz-dokuzdan dörde indirmiþtir. Bâhusus taaddüdde öyle þerait koymuþtur ki; ona mürâat etmekle hiçbir mazarratýmüeddî olmaz. Bâzýnoktada þer olsa da ehven-i þerdir. ehven-i þer ise, bir adâlet-i izâfiyedir.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...