Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gayet Ehemmiyetli Bir Hakikata

 

Gayet Kýsa Bir Ýþaret

 

 

 

Bâzý ehâdîs-i þerife ile iþaret var ki: "Âhir zamanda kadýnlar tâifesinde hakaik-ýîmaniye ziyada inkiþaf edecek. O zamanýnm dalâlet tehlikelerinden bir derece mahfuz kalacaktýr." Bir hadîs-i ferman eder ki:

 

عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ Yâni, "Âhir zamanda ihtiyar kadýnlarýn dinlerine iktida ediniz" Demek þefkat kahramanlarýolan kadýnlar, o seciye-i þefkatten çýkan samimiyet ve ihlâs ile o zamanýn riyakârane dalâlet tehlikelerinden kurtulmaya vesile olur. Ýslâmiyetini muhafaza ederler.

 

Hem bir hadis-i þerif ferman ediyor ki:

 

اَبِى الْبَنَاتِ مَرْزُوقٌ Yâni: "Kýzlarýn babasýnýn rýzkýna bereket düþer"

 

Demek kýz çocuklarýâhir zamanda çoðalýr. Hem mübarek ve rýzýklarýbereketli olur.

 

Sh: (Ha-22)

 

Ben çok zaman evvel bu nevi hadîslerin sýrrýný bilmiyordum. Cenâb-ýHaka þükür ki, bu âhirde bir derece o sýrrýanladým. Gayet kýsaca bir iþaret edeceðiz:

 

 

 

Nev'-i beþerde yavrular, sâir hayvanlar gibi çabuk kendi kendine mâlik olmadýðýndan,yaþamakta hayvanýn iki-üç ay yerine, on sene, belki daha ziyade þefkatli bir himayete muhtaç olduklarýndan, bu sýr için cins-i hayvana muhalif olarak insandaki veledlerine karþýþefkat, bir seciye-i fýtrî olarak devam etmek lâzým gelmiþ. Hem iktidarsýz yavrulara ve zaif vâlidelerine tam yardým ve himaye etmek hikmetiyle erkeklerde de haysiyet, nâmus seciyesi fýtratýn dercedilmiþ. Bu nâmusta hâlis ve ücretsiz, mukabelesiz, samimi bir kahramanlýk dercedilmiþ. Fakat o seciye bazýesbab ile bir derece bozulduðu için samimi ve hâlis kahramanlýk seciyesi ekseriyette zaiflemiþ. Fakat kadýnlarda o seciye-i fýtriye olan þefkat kahramanlýðýbozulmamýþ. Bu seciye-i fýtri ehl-i Ýslâmda, âhir zamanda büyük bir hizmet ve hayat-ýiçtimaiyede, Ýslâmiyet dairesinde bir esas olacaðýna o gibi hadîs-i þerifler iþaret edip remzen haber veriyorlar.

 

Said Nursî

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...