Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

MERHUM HASAN FEYZÝ'NÝN

 

RÝSALE-Ý NUR HAKKINDAKÝ MANZUMESÝ

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

 

 

 

Ayetinin veraset-i Ahmediyye (A.S.M.) cihetinde mânâ-yý iþâri noktasýnda bu asýrda o Rahmet-en-lil'âleminin bir ayinesi ve hakikat-ý Kur'aniyyenin bir hakiki tefsiri olan Risale-i Nur o külli rahmetin bir cilvesi bir numunesi olmasýndan; hakikat-ý Muhammediyenin (A.S.M) bir kýsým evsafýný, mâna-yý mecazî ile cüz'i bir varisine verilebilir diye bu parlak kasideye iliþmedim. Yalnýz hakikat-ý Ahmediye (A.S.M) âyinesinin farkýna iþareten bâzý kelimeler ilave edildi.)

 

Said Nursi

 

Huzur bulur bugün seninle âlem

 

Ey bu asýrda rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur

 

Sürur bulur bugün seninle âdem

 

Ey bir rahmet-i alem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Bu hasta gönüller çoktan periþan,

 

Varsa sende eðer Lokman'dan niþan,

 

Bir þifa sun, gel ey mahbub-u zîþan

 

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

 

 

 

Gelmez mi sonu bu uzun hecenin

 

Geçmez mi gamý bu yaslý gecenin,

 

Zârý arttý, sabrý bitti nicenin,

 

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

 

 

 

Fahr-i âlem arþdan bu yere indi,

 

Þâh-ý velâyet gelip düldüle bindi,

 

Zülfikâra bugün artýk "Nur" dendi,

 

Ey bu zamanda rahmet-i âlemRisaletü'n Nur!

 

 

 

Yolumuz, bu Nur'un bu nurlu yolu,

 

Olduk hepimiz o Nûrun bir kulu

 

Nûr yolunda yürüyen hem ne mutlu,

 

Ey nümune-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

(Sh»Tls:150)

 

Nursun, nur çýkan nurlu daðýnda,

 

Bülbül öter bahçesinde baðýnda,

 

Tozu olsak onun pâk ayaðýnda,

 

Ey rahmet-i alem cilvesi Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Dertlere dermansýn, mahbub-u cansýn,

 

Hem câmi-ül Esma vel'Kur'ansýn,

 

Hem de nur-u Hakdan bize ihsansýn

 

Ey bir rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Bu âlemde medde deðil bir özsün,

 

Her zerreden bakan bütün bir gözsün,

 

Kâinatý hayran eden bütün bir yüzsün,

 

Ey misâl-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Asl-ý evvelisin balýn, þekerin,

 

Deryasýsýn cümle ilmin, hünerin,

 

Gelmedi cihana böyle eser benzerin,

 

Ey mir'at-ý rahmet-i âlem Risalet'ün-Nur!

 

 

 

Sen aylardan, güneþlerden üstünsün,

 

Nihaetsiz, sonu gelmez bütünsün,

 

Nur cemâlin bütün bütün görünsün,

 

Ey mazhar-ý rahmet-i Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Boyun büküp acý acý melerdik,

 

Gözyaþýný kanlar ile silerdik,

 

Görsek diye seni Hak'tan dilerdik,

 

Ey bir temsil-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

 

 

 

Çünki sensin, bu asýrda Rahmete'n-lil'aleminin cilvesi,

 

Çünki sensin þimdi Þefiu'l-Müznibin'in varisi,

 

Aðisna yâ ðýyase'l-müstaðîsîn

 

Ey þu'le-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Þifa bulsun þimdi biraz yaramýz,

 

Revaç bulsun, geçmez olan paramýz,

 

Saç nurunu, aka dönsün karamýz

 

Ey ziyâ-yý rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

(Sh»Tls:151)

 

Cürmümüzle külhan gibi pürnârýz,

 

Derd elinden hem hergün zâr u zârýz,

 

Afvet bizi mâdem sana hep yârýz,

 

Ey nur-u rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Meylimiz yok yalancý bir dünyaya,

 

Son verdik biz bid'alara, riyaya

 

Kapýlmayýz öyle kuru hülyaya

 

Ey bir hakikat-ý Rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Yok bizde cemiyet kurma hülyasý,

 

Yok baþka bir yola gitme sevdasý,

 

Olduk ancak nurun dertli þeydasý,

 

Ey dertlilere rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Yollarda býraktýk geçtik derviþi,

 

Attýk gönüllerden öyle teþviþi,

 

Kâfi bu parlayan nurun güneþi,

 

Ey ma'kes-i rahmet-i âlem risaletü'n-Nur!

 

 

 

Geçmiþiz hep medihlerden senadan,

 

Yüz çevirdik servetlerden gýnadan,

 

Nur isteriz geçmeden bu fenadan,

 

Ey bu asýrda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Nur elinden içeli biz þarabý,

 

Çevirmiþiz talýlýða azâbý,

 

Bir mahbubun buz de olduk türâbý,

 

Ey bize rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Âþýklarýn arþa çýkan feryâdý,

 

Aðlatýyor o pâk ruhlu ecdâdý,

 

Allah için eyle bize imdâdý,

 

Ey muhtaçlara rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Gökler saldý belâ, yer verdi belâ,

 

Sarsdý âfâký bir acý vaveyla,

 

Rahmet et âleme ey Nur-u Mevlâ,

 

Ey cilve-i rahmet-i âlem risaletü'n-Nur!

 

 

 

(Sh»Tls:152)

 

Bir yanda sel var, bir yanda kan akar,

 

Bu bela ateþi âlemi yakar,

 

Aðlayan bu beþer hep sana bakar,

 

Ey nümune-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Çevrildi ateþle bu koca dünya,

 

Bir cehennem gibi kaynadý derya

 

Yetiþ imdada ey þâh-ý evliya!

 

Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Her yangýný senin nurun söndürür,

 

Her bir yeri bir gülþene senin nurun döndürür,

 

Deccâlý da bir gün gelir elbette öldürür,

 

Ey nur-u rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Zýndýkaya küfre karþý saldýrdýn,

 

Gönüllerden kederleri kaldýrdýn,

 

Bizi nurun deryasýna daldýrdýn,

 

Ey bîçârelere rahmet-i alem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Kaldýramaz sana asla kimle el,

 

Baðlýyoruz bizler sana candan bel,

 

Dünyalara sensin ümid ve emel,

 

Ey ziya-yý rahmet-e âlem Risaletü'-Nur!

 

 

 

Sen ordu kurmazsýn erle uþakla,

 

Savaþmazsýn öyle topla býçýkla,

 

Nurunla þu asrý tutup kucakla,

 

Ey þimdi rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Bitsin de bu korkunç tufan-ý þedid,

 

Açýlsýn yepyeni bir devr-i mes'ud,

 

Onsekiz bin âlem eylesin hip îd,

 

Ey ehl-i Kur'an'a rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Geliyor þu karþýdan gerçi bir zulmet,

 

Fakat sensin bugün âtayý rahmet,

 

Boðacaksýn onu nurunla elbet,

 

Ey bir rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

(Sh»Tls:153)

 

Kýzýl ejder yuvamýza girmesin,

 

Zehirli eli yakamýza ermessin,

 

Karþý durup nurun fýrsat vermesin,

 

Ey seyf-i rahmet-i alem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Kara duman üstümüzden saðýlsýn,

 

Kýzýl alev sönüp âlem ayýlsýn,

 

Bu zaferin haþre kadar anýlsýn,

 

Ey Zülfikar-ý rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

O soydandýr nice canlar yakanlar,

 

O soydandýr evler, barklar yýkanlar,

 

O soydandýr sana kinle bakanlar,

 

Ey hüccet-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Mâsumlarýn kanlarýný içerler,

 

Ebu Cehl'i, Nemrudlarý geçerler,

 

Ölümlerden ölümleri seçerler,

 

Ey þimdi bir rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Bir mikrop ki ciðerleri diþliyor,

 

Kanýmýzla kendisini besliyor,

 

Temiz yurdu telvis edip pisliyor,

 

Ey bir eczahane-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Gazilerin, fâtihlerin konaðý,

 

Seyyidlerin, serverlerin otaðý,

 

Bu vatandýr þehidlerin yataðý,

 

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

O þehidlerin ala dönmüþ kefeni,

 

Miskler kokar güle benzer bedeni,

 

Öper melekler de nurlu na'þýný,

 

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Kur'an diyor ölmemiþtir diridir,

 

Her birisi Hakkýn arslan eridir,

 

Türbeleri yürekleri titretir,

 

Ey âyine-i rahmet-i âlem Risaletü'n-nur!

 

 

 

 

 

(Sh»Tls:154)

 

Armaðansýn çünki asil millete,

 

Düþmeyelim bir gün bile zillete,

 

Götür bizi þanlý büyük devlete,

 

Ey misâl-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Eyleyeler nurun ile hep savlet,

 

Zaferlerle þanlar bulur bu millet,

 

Þarka garba ziya salsýn bu devlet,

 

Ey bizlere rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

 

 

Nurdan kandýn, hem saðlam kolun var,

 

Nurdan senin Hakka giden yolun var,

 

Kabûl et bir kemter Feyzi kulun var,

 

Ey bu asýrda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

 

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

 

 

 

Üstadým efendim Hazretleri!

 

 

 

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetinin nurlarýndan Nurun sayesinde alabildiðim bir zerreyi bu þekilde yazdým ve huzuru irfanýnýza sundum.Kabulünü rica ederim.Selamlarýmýzýý sunar ve mübarek ellerinizden öperiz efendimiz.

 

 

 

Bîçâre talebeniz Hasan Feyzi

 

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَبَدًا دَائِمًا

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...