Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yirmisekizinci Sözün Ýkinci Suâlinin Cevabýndaki Hâþiye

 

 

 

Þu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrat için güya bir misafirhane, bir kýþla, bir mektep hükmündedir ki; câmid zerreler ona girerler, hayatdar olan âlem-i bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler, çýkarýrlar. Ahirette ise وَاِنَّ الدَّارَ الاَخِرَةَ الْحَيْوَانُ sýrrýnca, nur-u hayat orada âmmdýr. Nurlanmak için o seyrüsefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaþ olarak sabit kalabilirler.

 

Aziz Kardeþlerim!

 

Þu Risale, týlsým-ý kâinatýn üç esasýndan birisini halletmiþtir.Çünki, müþkil-küþâ o muammâ-yý hilkatte bir hayret-fezâ faaliyet, kâinatta görünüyor.

 

Biri de; tahevvülât-ý zerrâttýr ki, bir zenberek hükmünde kâinat makinasýný iþlettiriyor.

 

Biri de; hayret-fezâ hidemât-ý vezâifi görmekle beraber, nereden nereye bu seyl-i kâinat akýp gidiyor?

 

Kurân-ý Hakîm'in bu týlsýmý üç esas ile keþfetmiþ. O keþfin bir nevî tefsiri hükmünde bulunan þu risâle, harekât-ý zerrâtý beþ-altý hikmetle halletmiþtir. Yirmidördüncü Mektub'un Ýkinci Esasý olan, "Mevcudat ne yapýyor, nereye gidiyor?" Birinci Remz'den nihayete kadar... Ve Yirmidokuzuncu Söz'ün Ýkinci Maksadý o muammâyý tamamiyle açmýþtýr. Hakikatýn üssü'l- esasýný istersen bunlara bak.

 

Eðer o hakikat-ý Kur'aniyenin en tatlý meyvelerini istersen Yirmidördüncü Söz'ün Beþinci Dalýn'daki Beþ Meyve'ye ve Otuzbirinci Söz'ün Dördüncü Esas'ýnýn Beþ meyvesini temâþâ et.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...