Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

YEDÝNCÝ HÜCCET-Ý ÎMANÝYE

 

 

 

(OTUZ ÜÇÜNCÜ MEKTUB'UN ON YEDÝNCÝ PENCERESÝ)

 

 

اِنَّ فِى السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ َلاَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ

 

 

 

Zeminin yüzünü yaz zamanýnda temâþa edip görüyoruz ki: Ýcad-ý eþyada müþevveþiyeti iktiza eden ve intizamsýzlýða sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cûd-u mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. Ýþte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatý gör!

 

 

 

Hem mizansýzlýðý ve kabalýðý iktiza eden îcad-ý eþyadaki sür'ati mutlaka dahi kemal-i mevzuniyet içinde görünüyor. Ýþte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak!

 

 

 

Hem ehemmiyetsizliði, belki çirkinliði iktiza eden kesret-i mutlaka dahi, kemâl-i hüsn-ü san'at içinde görünüyor. Ýþte yeryüzünü yaldýzlayan bütün çiçeklere bak!

 

 

 

Hem san'atsýzlýðý, basitliði iktiza eden îcad-ý eþyadaki sühulet-i mutlaka dahi, nihayetsiz derecede san'atkârlýk ve meharet ve ihtimamkârlýk içinde görünüyor. Ýþte yeryüzündeki aðaç ve nebatat cihazatýnýn sandukçalarý ve programlarý ve tarihçe-i hayatlarýnýn kutucuklarý hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak!

 

 

 

Hem ihtilâf ve ayrýlýðý iktiza eden uzaklýk ve bu'd-u mutlak dahi bir ittifak-ý mutlak içinde görünüyor. Ýþte bütün aktâr-ý zeminde zer'edilen her nevi' hububata bak!

 

 

 

Hem karýþmayý ve bulaþmayý iktiza eden kemâl-i ihtilât, bilâkis kemâl-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. Ýþte bütün yer altýna karýþýk atýlan ve madde itibariyle birbirine benziyen tohumlarýn sünbül vaktinde kemal-i imtiyazlarý ve aðaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemâl-i imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karýþýk gýdalarýn muhtelif âza ve hüceyrâta göre kemâl-i imtiyazla ayrýlmalarýna bak, kemâl-i hikmet içinde kemâl-i kudreti gör!

 

 

 

Hem ehemmiyetsizliði, kýymetsizliði iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, san'atça nihayet derecede kýymettar ve pahalý bir keyfiyette görünüyor. Ýþte o had-

 

 

 

 

 

(Sh:Asâ.173)

 

 

 

siz acaib-i san'at içinde yeryüzünün rahmânî sofrasýnda yalnýz kudretin þekerlemeleri olan dutlarýn nevilerine bak! Kemal-i rahmeti, kemal-i san'at içinde gör!

 

 

 

Ýþte bütün rûy-i zeminde gayet kýymettarlýk ile beraber hadsiz ucuzluk; ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilât ve karýþýklýk ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik; ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklýk ile beraber son derece muvafakat ve benzeyiþ, ve son derece benzemek içinde gayet derecede suhulet ve kolaylýk ile beraber gayet derecede ihtimamkârane yapýlýþ; ve gayet derecede güzel yapýlýþ içerisinde sür'at-i mutlaka, ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlý ve israfsýzlýk; ve gayet derecede israfsýzlýk içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsn-ü san'at; ve son derece hüsn-ü san'at içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizam-ý mutlak..elbette gündüz ýþýðý; ýþýk Güneþi gösterdiði gibi; bir Kadîr-i Zülcelâl'in, bir Hakîm-i Zülkemâl'in, bir Rahîm-i Zülcemâl'in vücub-u vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemâl-i Rubûbiyyetine ve Vahdâniyyetine ve Ehadiyyetine þehadet ederler. لَهُ اْلاَسْمَآءُ اْلحُسْنَى sýrrýný gösterirler.

 

 

 

Þimdi ey biçâre câhil, gafil, muannid, muattýl! Bu hakikat-ý uzmâyý ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mu'cize ve hârika keyfiyyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acib þu san'atlarý neye isnad edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniþ bu pencereye hangi perde-i gafleti atýp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede, tabiat dediðin ve güvendiðin þuursuz yoldaþýn ve dalâlette istinadgâhýn ve arkadaþýn nerede? Bu iþlere tesadüfün karýþmasý yüz derece muhal deðil mi? Ve þu hârika iþlerin binden birinin tabiata havalesi, bin derece muhal olmuyor mu?

 

 

 

Yoksa câmid, âciz tabiatýn herbir þey'in içinde o þeyden yapýlan, eþya adedince mânevi makine ve matbaalarý mý var?

 

 

 

* * *

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...