Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BEÞÝNCÝ MES'ELE

 

 

 

 

 

Gençlik Rehberi'nde izah edildiði gibi: Gençlik hiç þüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kýþa yer vermesi ve gündüz akþama ve geceye deðiþmesi kat'iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlýða ve ölüme deðiþecek. Eðer o fâni ve geçici gençliðini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarfetse, onunla ebedî, bâki bir gençliði kazanacaðýný bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

 

 

 

Eðer sefâhete sarfetse, nasýl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasýný çektirir. Öyle de, gayr-i meþrû dâiredeki gençlik keyfleri ve lezzetleri, âhiret mes'uliyetinden ve kabir azabýndan ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücâzatlarýndan baþka, ayný lezzet içinde o lezzetden ziyade elemler olduðunu aklý baþýnda her genç tecrübe ile tasdik eder.

 

 

 

Meselâ: Haram sevmekte, bir kýskançlýk elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok ârýzalar ile o cüz'i lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliðin su-i istimâli ile gelen hastalýkla hastahanelere ve taþkýnlýklariyle hapishanelere ve kalb ve rûhun gýdasýzlýk ve vazifesizliðinden neþ'et eden sýkýntýlarla meyhanelere, sefâhethânelere veya mezaristana düþeceklerini bilmek istersen; git, hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle, gençlerin gençliðinin su-i istimalinden ve taþkýnlýklarýndan ve gayr-i meþrû keyiflerin cezasý olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve aðlamalar ve esefler iþiteceksin.

 

 

 

Eðer istikamet dâiresinde gitse; gençlik, gayet þirin ve güzel bir ni'met-i ilâhiyye ve tatlý ve kuvvetli bir vâsýta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâkî bir gençlik netice vereceðini, baþta Kur'an olarak çok kat'i âyâtýyla bütün semâvî kitablar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Mâdem hakikat budur. Ve mâdem helâl dâiresi keyfe kâfidir. Ve mâdem haram dâiresindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasýný çektirir. Elbette gençlik ni'metine bir þükür olarak, o tatlý ni'meti iffette, istikamette sarfetmek lâzým ve elzemdir.

 

 

 

* * *

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...