Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

 

Bu acip asýrda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yý Mûsa" ya þiddetle muhtaç olduklarý gibi; hâfýzlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a þiddetle muhtaçtýrlar.

 

 

 

Evet, meselâ i'câz-ý Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ý þüphe ve itiraz olmuþ ayný yerlerde, i'cazýn lem'alarý ve Kur'an'ýn güzel nükteleri isbat edilmiþ.

 

 

 

 

 

Umum Risale-i Nur Þâkirdleri nâmýna

 

SAÝD NURSÎ

 

 

 

(Sh:Asa-6)

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَ اِنْ مِنْ شَئٍْ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

 

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

 

 

 

Aziz, Sýddýk Kardeþlerim,

 

 

 

Mâdem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeðe baþlamýþ; ve mâdem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapýþýyorlar. Elbette bir hakikat beyan etmek lâzým geliyor.

 

 

 

Þöyle ki:

 

 

 

Risale-i Nur'un þiddetle tokat vurduðu ve hücum ettiði felsefe ise, mutlak deðildir; belki muzýr kýsmýnadýr. Çünki, felsefenin hayat-ý içtimaiye-i beþeriyeye ve ahlâk ve kemâlat-ý insaniyeye ve san'atýn terakkiyatýna hizmet eden felsefe ve hikmet kýsmý ise, Kur'an ile barýþýktýr. Belki Ku'an'ýn hikmetine hâdimdir, muaraza edemez. Bu kýsma Risale-i Nur iliþmiyor.

 

 

 

Ýkinci kýsým felsefe ise: Dalâlete ve ilhada ve tabiat bataklýðýna düþürmeðe vesile olduðu gibi sefahet ve lehviyyat ile gaflet ve dalâleti netice verdiðinden ve sihir gibi hârikalarýyla Kur'an'ýn mu'cizekâr hakikatlarýyla muaraza ettiði için, Risale-i Nur ekser eczalarýnda mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlý muvazenelerle felsefenin yoldan çýkmýþ bu kýsmýna iliþiyor, tokatlýyor. Müstakim, menfaatdar felsefeye iliþmiyor. Onun için, mektebliler Risale-i Nur'a itirazsýz, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler.

 

 

 

Fakat gizli münafýklar, nasýlki bir kýsým hocalarý bütün bütün mânasýz ve haksýz bir tarzda ehl-i medresenin ve hocalarýn hakikî malý olan Risale-i Nur aleyhinde istimâl ettikleri gibi, bazý felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini tahrik edip Nur'lar aleyhinde istimâl etmek ihtimaline binaen bu hakikat "Asâ-yý Mûsa" ve "Zülfikar" Mecmualarý baþýnda yazýlsa münasip olur.

 

 

 

 

 

S A Ý D N U R S Î

 

 

 

 

 

(Sh:Asâ.7)

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

 

 

 

Ýmam-ý Ali (Radyallahü anh) "Celcelûtiye" sinde, pek kuvvetli ve sarâhata yakýn bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden ayný numara ile haber verdiðini, "Yirmisekizinci Lem'a" ile "Sekizinci Þua" tam isbat etmiþler ve Ýmam-ý Ali (Radiyallahü anh) Risale-i Nur'un en son risalesini, "Celcelûtiye" de, وَِبِاِسْمِهِ عَصَا مُوسَى بِهِ الظُّلْمَةُ انْجَلَتْ fýkrasýyla haber veriyor. Biz bir-iki sene evvel, "Âyetü'l Kübrâ"yý en son zannetmiþtik. Halbuki þimdi, altmýþdörtde (Miladî 1944) te'lifce Risale-i Nur'un tamam olmasý; ve bu cümle-i Aleviyyenin meâlini, yâni karanlýðý daðýtacak, Asâ-yý Mûsa (A.S) gibi ýþýk verecek, sihirleri ibtal edecek bir risaleden haber vermesi; ve bu mecmuanýn "Meyve" kýsmý bir müdafaa hükmüne geçip baþýmýza çöken dehþetli, zulümlü zulmetleri daðýttýðý gibi, "Hüccetler Kýsmý" da, Nur'lara karþý cephe alan felsefe karanlýklarýný izâle edip Ankara ehl-i vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi; ve istikbaldeki zulmetleri izâle edeceðine çok emâreler bulunmasý; ve Asâ-yý Mûsa (A.S) bir taþta on iki çeþme akýtmasýna ve onbir mu'cizeye medar olmasýna mukabil ve müþâbih, bu son mecmua dahi - "Meyve" Onbir Mes'ele-i Nurâniyesi ve "Hüccetullahi'l-Bâliða" kýsmý onbir hüccet-i katýasý bulunmasý cihetinde- bize kanaat verdi ki: Ýmam-ý Ali (Radyallahü anh), o fýkra ile doðrudan doðruya bu Asâ-yý Mûsa (A.S.) ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkârane haber veriyor.

 

 

 

S A Ý D N U R S Ý

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...