Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

[bu mektub, oniki sene evvel yazýlmýþ ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasýnda dercedilmiþ bir mektubdan bir parçadýr.

 

Risale-i Nur'un bu vatan ve millete kazandýrdýðý büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, filhakika aynen bu iki neticenin tezahürü ve bu memlekette ve âlem-i Ýslâmda görülmüþ olmasý dolayýsýyla bu mektub çok ehemmiyetlidir.]

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

 

Risale-i Nur, bu mübarek vatanýn mânevî bir halâskârý olmak cihetiyle; þimdi iki dehþetli mânevî belayý def'etmek için matbuat âlemi ile tezahüre baþlamak, ders vermek zamaný geldi veya gelecek gibidir zannederim.

 

O dehþetli beladan birisi: Hýristiyan Dînini maðlub eden ve anarþiliði yetiþtiren, þimalde çýkan dehþetli dinsizlik cereyaný bu vataný mânevî istilâsýna karþý Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî vazifesini görebilir.

 

Ýkincisi: Âlem-i Ýslâm'ýn bu mübarek vatanýn ahalisine karþý pek þiddetli itiraz ve ittihamlarýný izale etmek için matbuat lisanýyla konuþmak lâzýmgelmiþ diye kalbime ihtar edildi.

 

Ben dünyanýn halini bilmiyorum, fakat Avrupa'da istilâkârane hükmeden ve edyan-ý semaviyyeye dayanmayan dehþetli cereyanýn istilâsýna karþý Risale-i Nur hakikatlarý bir kal'a olduðu gibi, âlem-i Ýslâm'ýn ve Asya Kýt'asýnýn hal-i hazýrdaki itiraz ve ittihamýný izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeðe vesile olan bir mu'cize-i Kur'aniyyedir.

 

Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklýný baþýna alýp Risale-i Nur'u tab'ederek resmen neþretmeleri lâzýmdýr ki, bu iki belaya karþý siper olsun.

 

Acaba bu yirmi sene zarfýnda îman-ý tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neþreden Risale-i Nur olmasaydý; bu dehþetli asýrda, acib inkýlab ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur'anýný ve îmânýný dehþetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?..

 

Said Nursî

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...