Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

[Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir âlimin, Risale-i Nur hakkýnda yazdýðý bir manzumesidir.]

 

Gönüller Fâtihi Büyük Üstada

 

Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad!

 

Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd...

 

Ýlhamýma can geldi beraet haberinle,

 

Mü'minleri þâdeyleyen ulvî zaferinle.

 

Sýyrýldý ufuklardan o kasvetli bulutlar;

 

Göklerde melekler, bu büyük bayramý kutlar.

 

Milyonlarýn îmanýný kurtardý cihadýn;

 

Par-par yanar îmanlý gönüllerdeki yâdýn.

 

Coþturmada imanlarý, binlerle vecizen,

 

Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken.

 

Ýlhamýmý mestetti tecellâ-yý cemalin;

 

"Fâtih" gibi rehberleri andýrmada halin.

 

Daðlar gibi sarsýlmadýn, en korkulu günlerde,

 

Her âný ölümler dolu tazyikýn önünde.

 

Dünyalara dehþet salýyor sendeki îman;

 

Sarsýlmayan îmanýna düþman bile hayran.

 

Rehber sana zira "Yüce Peygamberimiz"dir.

 

Ölmez eserin: Gençliðe gösterdiðin izdir.

 

Kur'an-ý Kerim'in ezelî feyzine erdin;

 

Ýnsanlýða, îman ve kemâl dersini verdin.

 

Ey baþlara Cennetlerin ufkundan inen tac!

 

Âlem senin irfanýna, irþadýna muhtaç.

 

Derya gibi nurlar taþýyor her eserinden;

 

"Allah"a giden Nurcularýn rehberisin sen!

 

Milyonlarý derya gibi coþturmada "Sözler";

 

Cennetteki âlemleri seyretmede gözler.

 

sh: » (M: 515)

 

Hikmet dolu her cümlede, Kur'andaki nur var;

 

Her lem'ada, binbir güneþin huzmesi çaðlar.

 

"Nur yolcusu" insanlýða örnek olacaktýr.

 

Kudsî heyecanlarla, gönüller dolacaktýr.

 

Mefkûresi, günden güne erdikçe kemale;

 

Gark olmada iç âlemi, en tatlý visâle.

 

Coþtukça denizler gibi kalbindeki îman;

 

Bin ders-i hakikat veriyor ruhuna Kur'an.

 

Âzadedir Ýslâmý saran tehlikelerden;

 

Davasý temiz çünki siyasî lekelerden.

 

Her hamlesinin kuvve-i kudsiyesi vardýr;

 

Vicdanlarý mesteyleyen ulvî sesi vardýr.

 

Aþkýn ezelî sýrrýna erdikçe gönüller;

 

Yer yer donatýr ufkunu sevda dolu renkler.

 

Bir ülkeyi baþtan baþa fetheyledin ey Nûr!

 

Nurun olacaktýr, bütün insanlýða düstûr.

 

Kur'an seni te'yid ediyor mu'cizelerle;

 

Ey þanlý gönül fâtihi hiç durmadan ilerle!..

 

Tarih-i hayatýn doludur hârikalarla;

 

Hiç sönmeden âlemde güneþler gibi parla!

 

Manzume-i Þemsiyyeyi temsil ediyorsun;

 

Heybetli fezalarda hýz almýþ gidiyorsun!

 

Îmanlý nesiller seni takibedecektir;

 

Yýllarca, asýrlarca peþinden gidecektir.

 

Tarihi aþarken sen o îman dolu hýzla,

 

Milyonlarý aþmýþ bütün evlâdlarýnýzla;

 

Birden açýlýr ruhuma esrarlý bir âlem,

 

Vasfeyleyemez aþkýmý, þiirimdeki nâlem...

 

Ali Ulvî

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...