Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aziz,sýddýk,gayretli kardeþlerimiz;

 

Binler selam eder, hizmetlerinizde muvaffakiyetler diler, gelecek Leyle-i Beratýnýzý ve Ramazan-ý Þerifinizi tebrik ederiz.Her zaman dersimizi alýp istifade ettiðimiz Muazzez Üstadýmýzýn kýymettar mektuplarýndan bazýlarýný takdim ederiz.

 

Kardeþleriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz, sýddýk kardeþlerim,

 

Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandýrabilen Leyle-i Beratýnýzý ruh u canýmýzla tebrik ederiz…. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý beþeriyenin programý nev'inden olmasý cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'ân'ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhûr-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyâli-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiði kadar Kur'ân'la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr.

 

Said Nursî

 

***

 

 

 

[bu mektup gayet ehemmiyetlidir.]

 

 

Aziz, sýdýk, kardeþlerim,

 

Bugünlerde, Kur'an-ý Hakimin nazarýnda, imandan sonra en ziyade esas tutulan takvâ ve amel-i salih esaslarýný düþündüm. Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktýr. Her zaman def-i þer, celb-i nef'a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanýnda bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiþ. Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehþetlendiði için, takvâ bu tahribata karþý en büyük esastýr. Farzlarýný yapan, kebireleri iþlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdýr.

Hem, az bir amel-i salih, bu aðýr þerait içinde çok hükmündedir.

Hem, takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü, bir haramýn terki vaciptir. Bir vacibi iþlemek, çok sünnetlere mukabil sevabý var. Takvâ, böyle zamanlarda, binler günahýn tehâcümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip iþlenmiþ oluyor. Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, takvâ namýyla ve günahtan kaçýnmak kastýyla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli âmâl-i salihadýr.

Risale-i Nur þakirtlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karþý takvâyý esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, þimdiki tarz-ý hayat-ý içtiamiyede yüz günah insana karþý geliyor; elbette takvayla ve niyet-i içtinabla yüzer amel-i sâlih iþlenmiþ hükmündedir. Malûmdur ki, bir adamýn bir günde harap ettiði bir sarayý, yirmi adam, yirmi günde yapamaz ve bir adamýn tahribatýna karþý yirmi adam çalýþmak lazým gelirken; þimdi, binler tahribatçýya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratý pekharikadýr. Eðer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydý, onun tamirinde mucizevâri muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti.

Ezcümle: Hayat-ý içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsýlmýþ. Bazý yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkýnda dehþetli neticeler veriyor.

Cenab-ý Hakka þükür ki, Risale-i Nur, bu müthiþ tahribata karþý girdiði yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayý fesada vermesi gibi, þeriat-ý Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur'ani'nin tezelzülüyle ve Ye'cüc ve Me'cücden daha müthiþ olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarþilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada baþlýyor.

Risale-i Nur'un þakirtleri, böyle bir hadisede manevi mücahedeleri, inþaallah zaman-ý Sahâbedeki gibi, az amelle, pek büyük sevap ve âmâl-i sâlihaya medar olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz kardeþlerim; iþte böyle bir zamanda, bu dehþetli hadisata karþý, ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, iþtirâk-i âmâl-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemlerle, herbirinin âmâl-i saliha defterine hasenat yazdýrdýklarý gibi; lisanlarýyla, herbirinin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fýrtýnalý tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeþinize, bu mübarek þuhur-u selâsede ve eyyâm-ý meþhurede yardýma koþmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve þefkatkârlarýn þe'nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ý maneviyi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi, Ýmân ve sadakat þartýyla, Risale-i Nur talebelerini bütün dualarýma ve manevi kazançlarýma, yirmi dört saatte, iþtirak-i âmâl-i uhreviye düsturuyla, bazan yüz defadan ziyade "Risale-i Nur talebeleri" ünvanýyla hissedar ediyorum.

 

 

 

 

***

 

Aziz, sýddýk kardeþlerim,

 

Meyusâne bir hatýradan müjdeli bir ihtar:

Bugünlerde hatýrýma geldi ki, hayat-ý içtimaiyeye giren hangi þeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalýyor. Her cihette günahlar serbestçe insaný sarýyorlar. "Bu kadar günahlara karþý insanýn hususi ibadet ve takvâsý nasýl mukabele edebilir?" diye meyusâne düþündüm.

Hayat-ý içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur þakirtleri hakkýnda necatlarýna ve ehl-i saadet olduklarýna dair kuvvetli iþaret-i Kur'aniyeyi ve beþaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düþündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin yerden gelen günahlara karþý bir dille nasýl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye mütehayyir kaldým. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki:

Risale-i Nur'un hakikî ve sadýk þakirtlerinin mâbeynlerindeki düstur-u esasiye olan iþtirak-i âmâl-i uhreviye kanunuylave samimi ve halis tesanüd sýrrýyla herbir halis, hakikî þakirt, bir dille deðil, belki kardeþleri adedince dillerle ibadet edip istiðfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille mukabele eder. Bazý melâikenin kýrk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî, müttakî bir þakirt dahi kýrk bin kardeþinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inþaallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takvâ ve içtinab-ý kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. Elbette, bu büyük kazancý kaçýrmamak için, takvâda, ihlasta, sadakatte çalýþmak gerektir.

 

Said Nursî

 

 

 

***

 

Muhterem Mustafa Sungur Abinin rahatsýzlýðý münasebetiyle bu mübarek gün ve gecelerde kardeþlerin dualarýna vesile olmak cihetiyle Üstadýmýzýn mektuplarýndan bazý bölümleri ve Eflanili Ahmed Fuat Efendinin bir hatýrasýný takdim ediyoruz.

 

 

 

Aziz, sýddýk kardeþlerim, Safranbolu, Eflâni havalisi Nur þakirtleri,

Sizlere, gönderdiðiniz Nur eczalarýnýn hediyesine bin barekâllah, mâþaallah deriz. Cenab-ý Hak sizleri iki cihanda mes'ut eylesin. Âmin….

Birincisi: Bir kýsým paramla aldýðým bana mahsus makine mahsulü on bir mecmua ve elmas kalemli Nurun kýymetdar üç þakirdinin yazdýklarý tam bir takým Risale-i Nur, Diyanet Riyasetinin beþ altý defa musýrrâne istemesi üzerine hazýrladýðým,ayný zamanda ve bir derece yabanî kalan müftüler ve hocalara bir mânevî hediye ve müþevvik olarak göndermek teþebbüsü zamanýnda böyle çok ehemmiyetli bu vazifeyi yerine getirmek için Hüsrev'i buraya istiyordum. Halbuki vaziyetim müþkil bir halde, çok merak ediyordum. Birden, küçük bir Hüsrev olan kahraman Sungur ayný vakitte geldi. Beni çok endiþe ve telâþlardan ve masraflardan kurtardýðý gibi, bu vazife, iki sene mütemadiyen yanýmda hizmeti kadar kýymettar olduðu için kat'î kanaatim geldi ki, bu da Nurun neþrindeki muvaffakiyetin bir kerametidir….

 

 

 

…Ben kendim zehir hastalýðý ile þiddetli hasta olduðumdan ve kendi hukukumu müdafaa edemediðimden,Sungur’u kendime vekil ediyorum. Said Nursî

 

 

 

***

 

Üstad Hazretleri 1953 senesinde Ýstanbul’da iken kendisini ziyaret eden Ahmed Fuat Efendiye þöyle buyurmuþ:

 

“Kardeþim Ahmed Fuat,sen Hafýz Ali ve Hasan Feyzinin halefisin.Hem ahirzamanda bu iman ve Kur’an davasýnda ihlasla çalýþan birinin eski zamanlardaki yedi evliyanýn Cenab-ý Hak nezdindeki makbuliyeti kadar kýymeti var. Sen bize Sungur’u hediye ettin,Sungur binlerce insanýn imanýnýn kurtulmasýna vesile oldu.Sen þimdi Sungur’un makamýný anla ve onun kazandýðý bu sevabýnýn bir mislinin sana verildiðini düþün,Cenab-ý Hakka þükret.”

 

***

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

BERAT KANDÝLÝ

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý beþeriyenin proðramý nev'inden olmasý cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anýn sevabý yirmibine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhur-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyali-i meþhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çýkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiði kadar Kur'anla ve istiðfar ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. ( Said Nursî Þualar: 505)

Hadislerle Berat Kandili

- Resulu llah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz þöyle buyurmuþlardý:

“Recep, Allah’ýn ayýdýr. Þaban, benim ayýmdýr. Ramazan, ümmetimin ayýdýr”. Mübarek Recep ayýnýn ardýndan gelen Þaban ayý Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ayýdýr. Bu mübarek ayýn deðerini bilerek, ibadetlerimizi yapmalý, alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz.

Þaban ayýnýn önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayýn içinde bulunmasýdýr.

Ebu Hüreyre Radýyallahu And’dan rivayet edildiðine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz þöyle buyurmuþtur:

—“Þaban ayýnýn on beþinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; þöyle dedi:

—“Ya Muhammed, baþýný semaya kaldýr. Sordum.

—“Bu gece nasýl bir gecedir? Þöyle anlattý:

—“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapýlarýndan üç yüz tanesini açar. Kendisine þirk koþmayanlarýn hemen herkesi baðýþlar. Meðer ki, baðýþlayacaðý kimseler büyücü, kahin, devamlý þarap içen, faizciliðe ve zinay! a devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onlarý baðýþlamaz.

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve þöyle dedi: "Ya Muhammed baþýný kaldýr. Bir de baktým ki, cennet kapýlarý açýlmýþ.

Cennetin birinci kapýsýnda dahi bir melek durmuþ þöyle sesleniyor: "Ne mutlu bu gece rüku edenlere.

Ýkinci kapýdan dahi bir melek durmuþ þöyle sesleniyordu: "Bu gece secde edenlere ne mutlu".

Üçüncü kapýda duran melek dahi, þöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu." Dördüncü kapýda duran melek dahi þöyle sesleniyordu: -"Bu gece, Allah'ý zikredenlere ne mutlu".

Beþinci kapýda duran melek dahi, þöyle sesleniyordu: "Bu gece Allah korkusundan aðlayan kimselere ne mutlu."

Altýncý kapýda duran melek dahi, þöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne mutlu." Yedinci kapýda da bir melek durmuþ þöyle sesleniyordu: "Günahýnýn baðýþlanmasýný dileyen yok mu ki, günahlarý baðýþlansýn.

Bunlarý gördükten sonr! a, Cebrail'e sordum: "Bu kapýlar ne zamana kadar açýk kalacak?

Þöy le dedi: "Ya Muhammed, Allah-u Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsý kadar kimseyi cehennemden azat eder."

- Hz. Ayþe Radýyallahu Anha anlatýyor: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, Nýfs-u Þa'ban gecesinde dünya semasýna iner ve Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyünün adedinden daha çok sayýda günahý affeder."

Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi

Yýllýk bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yýl sonunda o program esaslarýna göre kontrol) ve teftiþ edilir. Kâr zarar hesaplarý yapýlýr. Kesin hesabýn tespitinden sonra da gelecek yýlýn programý hazýrlanarak þeklini alýr.

Her yýl tekrar edilen bu kontrol ve tespit iþlemleri sayesinde ekonomik hayatta istikrarlý ve saðlam bir ilerlemenin temini mümkün olur.

Bu mi! salin ýþýðýnda manevi hayatýmýza ve faaliyetlerimize bakalým. Dünya, âhiret hayatýnýn kazanýlmasý için yaratýlmýþ bir manevi ticaret yeri olduðuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yýllýk muhasebeye tabi olmasý gayet tabiidir.

Bu muhasebenin vakti üç aylarýn içindedir. Berat Kandili ile baþlayýp Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar.

Duhan Sûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin Berat Gecesinden bahsettiði bildirilmektedir. Âyetlerin meali þöyle:

"O apaçýk kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanlarý uyarmaktayýz. Bütün hikmetli iþler o gecede tefrik olunur."

Bu âyetler hakkýnda iki görüþ vardýr. Çoðu tefsir bilginlerinin görüþüne göre, bu mübarek gece Kadir Gecesidir. Ýkrime bin Ebi Cehil'in de dahil olduðu bir grup alim ise; bu gecenin Berat Gecesi olduðunu söylemiþlerdir. Her iki tefsiri birleþtiren diðer bir görüþe göre de, hikmetli iþlerin ayýrýmýnýn yapýlmasýna Berat Gecesinde baþlanmakta ve bu iþlem Kad! ir Gecesine kadar devam etmektedir. Bu hikmetli iþler nelerdir ve âyet in mânasý nedir?

Yýllýk kader programý

Ýbni Abbas'tan rivayet edildiðine göre, hikmetli iþlerin birbirinden ayýrd edilmesi þu þekilde cereyan etmektedir:

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olaylarýn hepsi ayrý ayrý melekler tarafýndan defterlere yazýlýr. Rýzýklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doðumlar hep bu esnada kaydedilir. O yýlki hacýlarýn sayýsý bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-þeyin o sene içindeki mukadderatý kaydedilir.

Rýzýkla alakalý defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.

Savaþlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir.

Ameller nüshasý dünya semasýnda görevli melek olan Ýsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir.

Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

Fahreddin er-Râzî"nin açýklamasýna göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde baþlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.1

Berat Kandilinin ! "bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve beþer mukadderatýnýn programý nev'inden olmasý cihetiyle Leyle-i Kadrin kudsiyetinde" olmasý bu manalara dayanmaktadýr.2

Kur'ân'ýn bu gecede indirilmesi meselesine ise þöyle bir açýklama getirilmektedir:

Berat gecesi, Kuran-ý Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasýna toptan indirildiði gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye baþlanmýþtýr. Buna da tenzil denir.

Berat Gecesinin özellikleri

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak þu þekilde izahlar yer almaktadýr: Vergi ödendiði zaman nasýl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduðunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarýna berat yazar. Zaten bu gecenin dört adý vardýr: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarýna beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."

"Berat, bera! et" kelimesi "el-berâe" kelimesinin Türkçedeki kullanýlýþ þeklidir. Be ri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çýkmak demektir.

"Berâet" iki þey arasýnda iliþki olmamasý, kiþinin bir yükümlülükten kurtulmasý veya yükümlülüðünün bulunmamasý anlamýna gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup Ýlâhî baðýþa ermeleri umulduðu için de Berat Gecesi denmiþtir.

Bir kýsým âlimlerin, kýblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yýlýnda Berat Gecesinde gerçekleþtiðini kabul etmeleri de geceye ayrý bir önem kazandýrmaktadýr.3

Berat Gecesinin beþ ayrý özelliði vardýr.

1. Bütün hikmetli iþlerin ayýrýmýna baþlanmasý.

2. Bu gecede yapýlacak ibadetlerin diðer vakitlere nispetle kat kat sevaplý olmasý.

3. Ýlâhi rahmetin bütün âlemi kuþatmasý.

4. Allah'ýn af ve baðýþlamasýnýn coþmasý.

5. Peygamberimize tam bir þefaat yetkisinin verilmiþ olmasý.

Bir rivayette bildirildiðine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Þâban'ýn onüçüncü gecesi ümmeti hakkýnda þefaat niyaz etti, üçt! e biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. Onbeþinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah'tan devenin kaçmasý gibi kaçanlar baþka...

Zemzem kuyusunun bu gecede açýk bir þekilde coþup çoðalmasý da bu manalarý kuvvetlendiren kutsal bir iþaret olarak yorumlanmaktadýr.4

Peygamber Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeþitli þekillerde nazara vermektedir.

"Þâban'ýn 15. gecesi geldiðinde geceyi uyanýk ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneþ battýktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasýna tecelli eder ve þöyle seslenir:

"Ýstiðfar eden yok mu, affedeyim ve baðýþlayayým. "Rýzýk isteyen yok mu, hemen rýzýk vereyim.

"Baþýna bir musibet gelen yok mu, hemen saðlýk ve afiyet vereyim.

"Böylece tan yerinin aðarmasýna kadar bu þekilde devam eder."s

Çünkü o gece Ýlâhi rahme! t coþmuþtur. Berat Gecesi beþer mukadderatýnýn programý çizilirken ins anlara verilen eþsiz bir fýrsattýr. Bu fýrsatý deðerlendirip günahlarýný affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ý Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sýðýnan bir insan ne kadar bahtiyardýr. Buna karþýlýk, her tarafý kuþatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttýr.

Bu gece af dýþý kalanlar

Peygamber Efendimiz bu gecede af dýþý kalanlarý þu hadisleri ile bildirmektedir:

"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Þâban'ýn onbeþinci gecesinde rahmetiyle yetiþip herþeyi kuþatýr. Bütün mahlukatýna maðfiret eder. Yalnýzca müþrikler ve kalbleri düþmanlýk hissiyle dolu olup insanlarla zýtlaþmaktan baþka bir þey düþünmeyenler müstesna."6 "Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara maðfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müþahin (çok kin güden) veya içkiye düþkün olan veya ana babasýný inciten yahut zinaya ýsrarla devam eden mü! stesna."7

"Allah Teâlâ Þâban'ýn onbeþinci gecesi tecelli eder ve ana-babasýna asi olanlarla Allah'a ortak koþanlar dýþýnda kalan bütün kullarýný baðýþlar."8

Üç aylara ayrý bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Þaban ayýna özel bir özen gösterir, baþka zamanlarda görülmemiþ bir derecede ibadete ve âhiret iþlerine yönelirdi. Bu ayýn çoðu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diðer gecelerden çok farklý bir þekilde ihya ederdi

Bir Berat Gecesinde uyanýp da Resulullah Aleyhissalâtü Vesselamý yanýnda bulamayan Hz. Âiþe kalkarak Efendimizi aramaya baþladý. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'1-Bakî mezarlýðýnda baþýný semaya kaldýrmýþ halde buldu.

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanýmýna Berat Gecesinin faziletini þöyle anlattý:

"Muhakkak ki, Allah Teâlâ Þâban'ýn onbeþinci gecesinde dünya semasýna rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarýnýn kýllarý sayýsýnca insanlarý maðfiret eder."5

Bütün mahlukatýna maðfiret e! der. Yalnýzca müþrikler ve kalbleri düþmanlýk hissiyle dolu olup insan larla zýtlaþmaktan baþka bir þey düþünmeyenler müstesna."6 "Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara maðfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müþahin (çok kin güden) veya içkiye düþkün olan veya ana babasýný inciten yahut zinaya ýsrarla devam eden müstesna."7

"Allah Teâlâ Þâban'ýn onbeþinci gecesi tecelli eder ve ana-babasýna asi olanlarla Allah'a ortak koþanlar dýþýnda kalan bütün kullarýný baðýþlar."8

Üç aylara ayrý bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Þaban ayýna özel bir özen gösterir, baþka zamanlarda görülmemiþ bir derecede ibadete ve âhiret iþlerine yönelirdi. Bu ayýn çoðu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diðer gecelerden çok farklý bir þekilde ihya ederdi

Bir Berat Gecesinde uyanýp da Resulullah Aleyhis-salâtü Vesselamý yanýnda bulamayan Hz. Âiþe kalkarak Efendimizi aramaya baþladý. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'1-Bakî mezarlýðýnda baþýný semaya kaldýrmýþ halde buldu.

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanýmýna B! erat Gecesinin faziletini þöyle anlattý:

"Muhakkak ki, Allah Teâlâ Þâban'ýn onbeþinci gecesinde dünya semasýna rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarýnýn kýllarý sayýsýnca insanlarý maðfiret eder."9

Ýþlenen sevaplý amellerin deðeri baþka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ baþka zamanlarda okuduðumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir.

Bu bakýmdan tam bir ihlâsla çalýþýp ihyasýna gayret gösterebildiðimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatýnýn sevabýný bir gece içinde bize kazandýrabilir.

"Onun için elden geldiði kadar Kur'ân ve istiðfar ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr."10

Tek kiþinin çalýþma ve kazanma gücü maddi hayatta olduðu gibi manevi hayatta da sýnýrlýdýr diyorsak, bunun çaresi vardýr. Ayný gayeyi paylaþan ve dünyada ayný maksatla yaþayan mü'min kardeþlerimizle birlikte teþkil ettiðimiz manevi þirket; bize hesabýndan! âciz kalacaðýmýz sonsuz bir manevi serveti kazandýrabilir. Üstelik ma ddi kazançlarda kâr, ortaklar arasýnda bölünerek küçüldüðü halde mânevi kârda böyle bir þey kesinlikle söz konusu deðildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eþya gibi küçülmez ve bölünmez.

Berat Gecesi ibadeti

Gecenin manevi deðeri dolayýsýyla namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, teþbih ve istiðfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardým ve benzeri hayýrlý amellere özel bir önem verilmesi müstehaptýr.

Ýþlenen sevaplý amellerin deðeri baþka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ baþka zamanlarda okuduðumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir

Bu bakýmdan tam bir ihlâsla çalýþýp ihyasýna gayret gösterebildiðimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatýnýn sevabýný bir gece içinde bize kazandýrabilir.

"Onun için elden geldiði kadar Kur'ân ve istiðfar ve salavatla me! þgul olmak büyük bir kârdýr."10

Tek kiþinin çalýþma ve kazanma gücü maddi hayatta olduðu gibi manevi hayatta da sýnýrlýdýr diyorsak, bunun çaresi vardýr. Ayný gayeyi paylaþan ve dünyada ayný maksatla yaþayan mü'min kardeþlerimizle birlikte teþkil ettiðimiz manevi þirket; bize hesabýndan âciz kalacaðýmýz sonsuz bir manevi serveti kazandýrabilir. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasýnda bölünerek küçüldüðü halde mânevi kârda böyle bir þey kesinlikle söz konusu deðildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eþya gibi küçülmez ve bölünmez.

Ýmam-ý Gazali Hazretleri el-Ýhyâ'da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kýlýnmasý hakkýnda bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazýn sünnette yerinin olmadýðýný, böyle bir namazýn Hicretten 400 sene sonra Kudüs'te kýlýnmýþ olduðu tesbitinde bulunurlar. Hatta Ýmam Nevevi böyle bir namazýn sünnette bulunmadýðý için bid'at bile olduðunu ifade eder.

Bunun yerine kaza namazýnýn kýlýnmasý daha isabetli olacaktýr! . Bununla beraber kýlýndýðý takdirde de sevabýnýn olmadýðý anlamýna ge lmez.

Çünkü ibadet alýþkanlýklarýnýn iyice azaldýðý zamanýmýzda insanlarýn bu vesileyle namaza yönelmelerini hoþgörü ile karþýlamak faydalý olacaktýr.

Berat Gecesi Duasý

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine þöyle dua etmiþtir:

"Allahým, azabýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýrým, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereði gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin."11

Berat Duasý

Bazý mâna büyüklerinin de þöyle bir duasý vardýr:

"Allahým, þayet ismimi saîdler defterine yazdýysan, orada sabit kýl. Þayet ismimi þakiler defterine yazdýysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediðini

siler yok eder, dilediðini de sabit býrakýr, Levh-i Mahfuz Onun katýndadýr."12

Bu idrak ve þuur içi! nde ihya edeceðimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz edelim.

Berat Gecesi Namazý -I

Þaban ayýnýn on beþinci gecesi kýlýnacak olan namaz ; yüz rekattýr. Bu namazýn her rekatýnda, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kýlan kiþi bin defa ihlas süresini okumuþ olur.

Bu namaza hayýr namazý da denmiþtir. Geçmiþ büyükler bu namazý toplu halde cemaatle de kýlmýþlardýr. Bu namazýn çok fazileti olduðu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabý vardýr.

Hasan-ý Basri Rahmetullahý Aleyh'den gelen rivayete göre:

"Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için þöyle dediler: "Her kim bu namazý, berat gecesi kýlar ise. Allah-u Teala'nýn yetmiþ rahmet nazarý ona ulaþýr. Her nazarda, kendisinin yetmiþ ihtiyacý yerine gelir. Bunlarýn en küçüðü, Allah-u Teala'nýn maðfiretidir.

 

Berat Gecesi Namazý -II

Berat gecesi ký! lýnan namazlardan biride iki rekat olarak kýlýnýr.

Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kýsa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doðrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalýnýr, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

Ýkinci rekatta da ayný þekilde Fatihadan sonra kýsa bir sure okunur. Ýlk rekatta olduðu gibi secdeye gidildiðinde yine uzun sure secdede kalýnýr. Gücünüzün yettiði kadar. Secdeden kalkýlýr tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

Bu namaz hakkýnda Hz. Aiþe Radýyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in þöyle buyurduðunu nakletmiþtir.

-"Ya Aiþe, bu gecenin nasýl bir gece olduðunu bilir misin? Bende

-"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Þöyle buyurdu:

-"Bu gece þaban ayýnýn yarýsýdýr. Dünya iþleri ve kullarýn iþleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayýsý; kelb kabilesinin koyunlarý sayýsý kadardýr. Bu gece bana izin verir misin"?

-"Olur" de! dim. Kalkýp namaza durdu. Ayakta durmasý hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarýsýna kadar secdede kaldý. Daha sonra ikinci rekata kaktý. Ayakta iken, birinci rekatta okuduðu kadar bir þey okudu. Sonra yine secdeye vardý. Bu secdede dahi, tan yeri aðarýncaya kadar kaldý. Secdede o kadar kaldý ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldý sandým. Bana gelmesi uzayýnca, kendisine yaklaþtým. Hatta ayaklarýna elimi sürdüm. Hareket ettiðini görünce rahatladým. Secdesinde þöyle dediðini iþittim:

"Azabýndan affýna sýðýnýrým. Dargýnlýðýndan rýzana sýðýnýrým. Senden sana sýðýnýrým. Þanýn yücedir. Sen kendi zatýný övdüðün gibi, seni övemem..."

Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir þeyler okuduðunu duydum. Bunlarý daha önce okuduðunu hiç duymamýþtým. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onlarý öðrenebildin mi"? Bu sorusuna karþýlýk: "Evet" deyince, þöyle buyurdu:

"Onlarý hem sen öðren, hem de baþkalarýna öðret."

 

Kaynaklar

1 Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251.

2 Þualar, s,426.

3 TDÝ."Berat" maddesi.

4 Hak Dini Kur an Dili, 5:4295

5 Ýbni Mâce, Ýkame, 191.

7 et-Tergîb ve't-Terhib, 2:118.

8 Ýbni Mace, Ýkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.

9 Tirmizî, Savm:39.

10 Þualar, s.426.

11 et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.

12 Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, 1:597.

Link to comment
Share on other sites

Hazreti Aise annemizin rivayetidir ki Rasulallah (sav) nerdeyse tüm saban-i serif boyunca oruc tutardi.

Özellikle de rahat kapilarinin acildigi saban ayinin 15ci gecesi olan Beraat Kandilinde bizlere oruc tutmayi tavsiye eder Efendimiz (sav)

 

Üstelik ne güzel rahmet dolu bir gece ki bir pazartesine tekabul ediyor... Biliyoruz ki pazartesi ve persembe günleri Rasul-u Zisan Efendimizin oruc tuttugu günlerdi.

 

InshaAllah havanin sicak olmasini yahut günlerin uzun oldugunu bahane göstermeyelim. Kir zincirleri, vur seytana bi kilit, ey nefsim...! ya Rabbi tüm azalarimizla oruc tutan kullarindan eyle...

Senin icin gözünden degil ruhundan inci tanesi gibi yas akitan kullarindan eyle...

Bizleri o sevgililer sevgilisine layik ümmet eyle...

Beraatini alanlardan eyle..

Murad edenlere hayirli seb-i arûz nasip eyle...

Ya Rabbi, Sen diyorsun ki Beraatin bereketi hakkinda:

>

 

Af et ya Rab... aci su garip kullarina...

 

Beraat geceniz mübarek olsun... beraatini alan kullardan olun inshaAllah....

 

dualarla,

edna bir müride...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...