Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Miracimiz NAMAZIMIZI hediye aldigimiz gece...

Efendiler efendisi Rasu-u Zisan efendimizin cemalullaha kavustugu gece...

bütün nebilere imam oldugu gece...

cenneti müsahede ettigi gece...

cehennemdeki azaplara sahit oldugu gece...

>nun okundugu gece... ve cibrilin ilk olarak "Eshedu en lâ ilâhe illallah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh" dedigi gece.....

 

InshaAllah nasibi olanlarimiz ORUC tutar... biraz gecikiyorum, hakkinizi hela edin canlar.... persembe orucu sünnetini adet edinmis olanlariniz hemen nasiplenecek inshaAllah :)

  Feyiz ve bereketin coþtuðu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir.
  Miraç bir yükseliþtir, bütün süfli duygulardan, beþeri hislerden ter temiz bir kulluða, en yüce mertebeye terakki ediþtir. Resulullahýn (a.s.m.) þahsýnda insanlýðýn önüne açýlmýþ sýnýrsýz bir terakki ufkudur.
  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüðüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ý Kerimde âyetlerle anlatýlmýþ ve varlýðý inkâr edilemeyecek bir þekilde ortaya konmuþtur. Bu îlâhî yolculuðun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da þöyle anlatýlýr:

  “Âyetlerimizden bir kýsmýný ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alýp çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Þüphesiz ki O her þeyi hakkýyla iþiten, herþeyi hakkýyla görendir.” (Ýsra Suresi, 1)
   
  Miraçýn ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan baþlayarak semânýn bütün tabakalarýndan geçip tâ Ýlâhi huzura varmasýdýr. Bu safha da Necm Sûresinde þöyle' anlatýlýr:
   
  “O ufkun en yukarýsýnda idi. Sonra indi ve yaklaþtý. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakýn oldu. Sonra da vahyolunacak þeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüðünü kalbi yalanlamadý. Þimdi O’nun gördüðü hakkýnda onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanýnda Me'vâ Cenneti vardýr. O zaman Sidre'yi Allah'ýn nuru kaplamýþtý. Gözü ne þaþtý, ne de baþka bir þeye baktý. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.” (Necm Suresi, 7-18.)
   
  [...]
   
  Miraç Gecesi Namazý
  Miraç gecesi kýlýnacak namaz on iki rekattýr. Ýki rekatte bir selam verilerek kýlýnacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kýlýnma zamaný yatsý namazý kýlýndýktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiði zaman selamdan sonra yüz defa :
   
  “Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duasý okunur.
   
  Ardýndan da yüz kere istiðfar yapýlýr.
   
  Miraç Gecesinin Gündüzünde Kýlýnacak Namaz
  Miraç gecesinin gündüzünde öðlen namazýný kýldýktan sonra sonra dört rekat namaz kýlýnýr.
  Bu namazýn;birinci rekatýnda Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi, dördüncü rekatta elli kere Ýhlas suresi okunur.
   
   
  Kaynaklar:
  1. Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatý, Sözler, 31. Söz
  2. Mübarek Aylar Günler ve Geceler
  3. Üç Aylar Ýbadet Rehberi

 

 

[flash=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=JEDhw2to87c

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...