Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbe´l-alemin.

Cenab-i Mevla´ya hamd-u senalar olsun ki bizleri bu mübarek güne kavusturdu.

 

Dolayisiyla simdiden Regaib Kandilinizi can-i gönülden kutlar ve tüm Islam alemine hayirlara vesile olmasini niyaz ederim.

 

Cenab-i Erhamurrahimin hakki ile ihya edenlerden ve o sevgililer sevgilisinde layik ümmet olanlardan eylesin!

Hatirlatma babinda yarinki gecenin ehemmiyeti hakkinda bir kac bilgi paylasmak istiyorum sizlerle canlar (kaynakca: sorularlaislamiyet.com)

 

 

Regaib Gecesi

 

Regaib Nedir?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reða-be" kökünden gelmektedir. "Reða-be", kelime olarak, herhangi bir þeyi istemek, arzulamak, ona karþý meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reðîb" kelimesi ise, "reðabe"'den türemiþ olan bir isimdir ve kendisine raðbet edilen, arzulanan, taleb edilen þey demektir. Müennesi, "reðîbe"dir. "Reðîbe"nin çoðulu da "reðâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslý budur.

 

Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermiþlerdir. Her Cuma gecesi kýymetlidir. Bu iki kýymetli gece bir araya gelince, daha kýymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar> yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapýlan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayýsýz sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazasý olan, hiç deðilse bir günlük kaza namazý kýlmalý! Kazasý olmayan da nafile namaz kýlar, Kur’an-ý kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiðfar eder. Perþembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptýr. Receb ayýnda oruç tutmak faziletlidir.

 

Peygamberimiz (a.s.m)’ ýn Ramazan ayýndan sonra en çok oruç tuttuðu ay Receb ayýdýr. Bu Receb ayýnda oruç tutmanýn muazzam, muhteþem sevablarý var.

 

Bir de bu ayda sevablar kullarýn defterlerinin sevab hanelerine, bol bol dökülmesi dolayýsýyla da recebül esabb denmiþtir. Yâni, sevablarýn bol bol, þarý þarýl, gürül gürül döküldüðü ay demek... Sabbe, Arapçada dökmek demek... Nehrin de böyle daðlardan çaðlayarak þaldur þuldur akýp da döküldüðü yere münsab derler; o da ayný kökten... Receb-ül esabb; Allah'ýn rahmetinin cûþa gelip, ikram ü ihsanâtýnýn þarýl þarýl, güldür güldür kullara geldiði ay demektir.

 

Arifler ve din alimleri kitaplarýnda yazmýþlar ki, bu ay ekim, ekme, ziraat ayýdýr. Sevaplý iþler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel þeyler yapýlýr. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayýdýr. Þa'ban bakým ayýdýr. Ramazan biçim ayýdýr, yâni mahsulün alýndýðý aydýr demiþler. Demek ki Receb ayý, bizi Ramazan ayýna hazýrlayan bir mevsimin ilk adýmý olmuþ oluyor.

 

Onun için, "Receb ayý tevbe ayýdýr." demiþler. Yâni kul ne yapacak?.. "Yâ Rabbi! Ben anlayamamýþým, hatâ etmiþim, bilememiþim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatâsýný itiraf edip, hatâsýndan dönerek, Cenâb-ý Hakk'ýn yoluna girecek.

 

Þa'ban ayý ibadetlere devam etme ayýdýr. Ramazan da mükâfatlarýný alma ayýdýr. Böyle çeþitli kelimelerle bu aylarýn birbirleriyle irtibatlý olduðu beyan edilmiþtir.

 

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua eder, namaz kýlar, oruç tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah'ýn (sas) Receb'in ilk perþembe gününü oruçla geçirdiði ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kýldýðý rivayet edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiðfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeþitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasýnda kabul görmüþtür.

 

Bu aylara "Çok sevaplý ibadet aylarý" diyen Bedüzzaman þöyle iþaret ediyor: "Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise Receb-i Þerif'te yüzden geçer, Þaban-ý Muazzama'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarek'te bine çýkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çýkar." (Þualar) Bu geceyi fýrsat bilerek gönlümüzü kasvetle boðan duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým. Nefsin kötü arzularýný frenleyip, huzur-u kalple ibadetin lezzetini almaya, o hal üzere Rabb'imize yönelmeye çalýþalým. Gýybet, haset, riya, ucb, kin, nefret ve kanaatsizlik gibi kötü duygulardan temizlenelim.

  Nasýl ihya edelim?

  Mümkünse oruçlu olarak karþýlanmalýdýr.
   
  Kazâsý olanýn hiç deðilse bir günlük kazâ namazý kýlmasý çok iyi olur.
   
  Kur'an-ý Kerim okunmalý, tövbe, istiðfar edilip tefekkür hali üzere olmalýdýr.
   
  En azýndan yatsý ve sabah namazlarý camide cemaatle kýlýnmalýdýr. Bu bütün geceyi ihya etmiþ gibi sevap kazandýrýr.
   
  "Lâ ilâhe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estaðfirullah", "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" gibi sözleri zikretmek, tekrar etmek çok sevaptýr.

Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler:

Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reðabe"den türemiþ olan çeþitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reðabe"nin ifâde ettiði mana için kullanýlmaktadýr .

 

Ayrýca, "Þüphesiz Allah’ýn gökleri ve yeri yarattýðý günkü yazýsýna göre aylarýn sayýsý on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardýr. Ýþte bu, Allah’ýn dosdoðru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in ( a.s.m ) ( aþaðýda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede iþaret buyurulan haram aylarýn, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarý olduðu vurgulanmaktadýr:"

 

Receb Ayý ve Regaib Gecesi ile Ýlgili Hadis-i Þerifler:

 

• Allahü teâlâ, Receb ayýnda oruç tutanlarý maðfiret eder. (Gunye)

 

• Receb-i þerifin bir gün baþýnda, bir gün ortasýnda ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuþ gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)

 

• Ramazan ayý dýþýnda Allah rýzasý için bir gün oruç tutan, iyi bir yarýþ atýnýn bir asýrda alacaðý mesafe kadar Cehennemden uzaklaþýr. (Ebu Yala)

 

• Þu beþ gecede yapýlan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Þabanýn 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramý ve Kurban bayramý gecesi. (Ýbn-i Asâkir)

 

• “Receb-i Þerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylýk küçük günahlarýn af ve maðfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s saðir)

 

• Ýbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayýnda bazen o kadar çok oruç tutardý ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuþtur. (Müslim)

 

• Muhakkak zaman, Allah’ýn yarattýðý günkü þekliyle akýp gitmektedir. Yýl on iki aydýr. Bunlardan dördü haram aylardýr. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Þaban aylarý arasýnda gelen Mudar kabilesinin ayý Recep ayýdýr." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

 

• "Recep ayý Allah’ýn ayý, Þaban benim ayým, Ramazan da ümmetimin ayýdýr." (Aclûnî, Keþfu’l-Hafâ, 1/423)

 

• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayýnýn önemi ve deðeri hakkýnda Enes b. Malik ( r.a. )'dan þöyle rivayet edilir: Receb ayý girdiðinde Hz. Peygamber þöyle derdi: "Allahým! Recep ve Þaban'ý bize mübarek kýl ve bizi Ramazan'a ulaþtýr." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

 

• Receb büyük bir aydýr. Allah bu ayda hasenatý kat kat eder. Receb ayýnda bir gün oruç tutana, bir yýl oruç tutmuþ gibi sevaba kavuþur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapýlarý kapanýr. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapýsý açýlýr. On gün oruç tutana, Allah istediðini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiþ günahlarýn affoldu” der. Receb ayýnda Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamý gemiye bindirdi ve o da, Receb ayýný oruçlu geçirdi. Yanýndakilere de oruç tutmalarýný emretti. (Taberânî)

• Hz. Aiþe ( r.a ) validemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perþembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i Þerifte, “Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perþembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.” buyururdu. (Tirmizî)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...