Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ey yüce yaratýcýmýz, sana binlerce þükürler olsun ki bizi hidayete ulaþtýrdýn, bize akýl verdin.

 

"Sýrat-ý müstakim"e kýlavuzluk etmeleri için peygamberleri ve de ilâhî hüccet ve delilleri gönderdin.

 

Maddî ve manevî, küçük ve büyük, açýk ve gizli ni-metleri, bol bol, bizim için yarattýn.

 

Senin huzurundaki rükuumuz, bizim tevazu ve alçakgönüllülüðümüzün niþanesidir.

 

Biz hiç bir kudret ve süper güç karþýsýnda baþýmýzý eðmiyor, bükmüyor, teslim olmuyoruz; ama sonsuz kemal ve sýnýrsýz kudret sahibi olan senin huzurunda saygýyla eðiliyor, secde ederek yerlere kapanýyor, alnýmýzý topraða koyuyor, tesbih ediyoruz: "Subhane rabbiye"l-azîmi ve bi-hamdih... ALLAH-u Ekber!"

 

Ey yüce rabbimiz, günahlarýmýzý baðýþlayacak olan sadece sensin!

 

Bizi affetmezsen kýyamet gününde çok zor durumda kalýrýz...

 

Hidayet etmezsen sapýklýktan kurtulamayýz.

 

Elimizden tutmazsan, þeytanýn, heva ve hevesimizin esiri olmaktan kurtulamayýz...

 

Ýtaat, ibadet ve kulluk konusunda bize baþarý vermezsen senden uzaklaþýrýz, senden uzaklaþýrsak, hakikatten ve temizlikten uzaklaþýrýz, hakikat ve temizlikten uzak olanlar ise cehennemliktir.

 

ALLAH"ým!...

 

Sen hatalarý affedensin, kunut dualarýmýzda senden baðýþlanma, maðfiret ve rahmet istiyoruz.

 

Sen, bütün günahkârlarý affedersin, senin rahmetinden ümit kesmek büyük bir günahtýr.[1]

 

Sen o kadar esirgeyen ve rahmet edensin ki, hatta kötülüklerimizi bile iyiliklere dönüþtürürsün...[2]

 

Günah çukuruna düþmememiz, heva ve hevesimize kapýlmamamýz, þehvet ve maddiyata esir olmamamýz için bize rahmet ve merhamet et.

 

Sadece senin kulunuz, ellerimizi senin huzurunda açýp, ihtiyaç ve isteklerimizi sadece senden isteriz.

 

"Ýyyake na"budu ve iyyake nestaîn"

 

Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardým dileriz.

 

Bizim istediðimiz, ancak sende bulunmayan bir þey var mý ki?

 

Bizim için ihtiyaç olup da bize vermediðin bir þey mi var?

 

Hangi tuzak, tehlike ve zarardan bizleri korumadýn ki?

 

Senin, bizi davet edip çaðýrmadýðýn hiç bir iyilik, güzellik, saadet ve doðruluk var mý?

 

Ey bütün iyiliklerin kaynaðý! Ey bütün temizliklerin membaý!

 

Ey eþi ve benzeri olmayan, her þeye lâyýk olan Rabbimiz; vesvese ve günah yolandan (ki gerçekte sapýklýktýr) uzak birer kul olmak için, bizi muvaffak et.

 

ALLAH"ým!...

 

Senin huzurunda, yerlere kapanýyoruz, yani biz topraktanýz ve yine toprak olacaðýz, baþýmýzý secdeden kaldýrýyoruz, yani ölümden sonra bir daha dirilecek ve yaptýðýmýz her þeyin hesabýný senin huzurunda vereceðimiz inancýndayýz.

 

Secde, bizde kulluk ve alçakgönüllülük ruhunu uyandýrýr.

 

Ve bu hâl, senin, her þeyden daha fazla beðendiðin manevî bir hâldir.

 

Sen, bizim gibi günahkâr kullarýn, alnýný topraða koyup "ya rab, ya rab" diyerek seni çaðýrmasýný ve senin de bize cevap vererek, bizleri affetmeni seviyorsun.

 

Sen, salih ve halis kullarýnýn "ya rab, ya rab" haykýrýþlarýna cevap olarak melekleri, velilerinin iþleriyle görevlendirmeyi seviyorsun.

 

Teþehhüde oturmamýz; ALLAH"ýn birliðine ve Peygamber"in risaletine þehadet etmemizdir.

 

Selâmýmýz; Resulullah"ý, salih kullarý, melekleri ve bütün müminleri selâmlayýp onlarý methetmektir.

 

ALLAH"ým!... Ey rahim olan ALLAH"ým, namazlarýmýzý kabul eyle; bizi, senin üzerimizde olan hakkýný idrak edip emirlerine hakkýyla itaat eden kullarýndan eyle.

 

AMÝN.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...