Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tüm Islam aleminin kandili mübarek olsun.

 

"Ey insan! Bil ki, o rahmetin arþýna yetiþmek için bir miraç var. O miraç ise, Bismillahirrahmanirrahim’dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduðunu anlamak istersen, Kur’ân-ý Mu’cizü’l-Beyânýn yüz on dört sûrelerinin baþlarýna ve hem bütün mübarek kitaplarýn iptidâlarýna ve umum mübarek iþlerin mebde’lerine bak."

Bediüzzaman Said NURSÝ

Link to comment
Share on other sites

Evvela binler selam ile miracýn bir nev-i olan namazýmýzý, Allah-ü Tealanýn emir buyurduðu ve resul-i ziþanýn talim ettiði gibi kýlarak ruhen kalben fikren huzur-u kibriyaya gidip (iyyakena) derken, (iyyake) nin sonundaki (kaf) Ýle, na’budunun baþýndaki (nun) birbirine deðdiði anda yani (Kün=ol) emr-i ilahisinin teþekkülü gibi füyuzat-ý ilahinin tecellisi ile bir elektriklenme ile namazdaki mi’rac asansörünün düðmesine basmasý gibi bir anda gýyabi ma-kamdan huzur-u Kibriya makamýna çýkarak (yalnýz sana ibadet ediyoruz ve (yalnýz senden yardým diliyoruz) diyerek Cenab-ý Hakk’ýn huzurunda ( yani tam karþýsýnda) imiþ gibi (dokuzuncu sözde denildiði üzere) bir sohbet-i bakiye ve bir saadet-i daimeye mazhariyetle ma’nevi derecemiz nisbetinde mi’rac-ý Ahmedi (asm) ýn ma’nevi bir misaline bu mubarek mi’rac gecesinin ma’nevi bir müjdesi ve hediyesi olarak bizlere de sizlere de o mübarek mi’racý ruhen yaþattýrmasýný Mevlay-ý Kerimden niyaz ediyoruz.

 

Bütün mü’min kardeþlerimizin mübarek mi’rac-ý þeriflerini tebrik ediyoruz. Ve bu mübarek gece hürmetine Ýslam düþmanlarýnýn iþgalleri altýnda olan Doðu Türkistan, Filistin, Irak, Keþmir,Filipin, Patani, Çeçenistan,Afganistan gibi Ýslam Ülkelerinin bir an evvel düþmanlarýn iþgalinden zulmünden ölüm bomba-larýndan kurtulmalarýný Cenab-ý Erhamürrahiminden bütün ruh-u canýmýzla niyaz ediyoruz

 

Bu gece yapacaðýmýz dualarýn okuyacaðýmýz Kur’an, zikir ve ibadetlerin Ýnd-i Ýlahide kabülünü Cenab-ý Erhamürrahiminden niyaz eder, Bu acizin kalbi ra-hatsýzlýðý dolayýsý ile hassaten dualarýnýzý rica eder, Rýza-ý Ýlahiye ve Þefaat-ý Peygamberiye mazhariyetimizi Zat-ý Zülcemalden dua ve istirham ederiz.

 

Duanýzý isteyen aciz kardeþiniz

 

M. Said Özdemir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...