Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Inne lillahi ve inne ileyhi raciun.

Allah rahmet eylesin.

 

---------

 

 

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Ali Ýhsan Tola (82) Isparta'nýn Senirkent ilçesinde bu sabah hakkýn rahmetine kavuþtu.

 

Uzun bir süreden bu yana yaþadýðý saðlýk problemleri nedeniyle dýþarýya çýkamayan Tola, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen ziyaretçileriyle evinde görüþüyordu.

 

Yanýna gelenlere hep müspet hareket ve sabrý tavsiye ettiði öðrenilen Tola'nýn vefat haberini alan talebeleri ve sevenleri, ilçeye akýn etti.

 

Eczacýlýk da yapan Tola, bitkilerden elde ettiði ilaçlarý ve terkipleri hastalara ücretsiz daðýtýyordu.

 

1960 yýllardan bu yana ömrünü iman ve Kur'an hizmetine adayan Tolan'ýn cenazesinin yarýn öðle namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verileceði öðrenildi.

 

Tola, hayatýný hizmete adamýþtý

 

Bediüzzaman Beþlemesi yazarý Ýslam Yaþar, Risale Haber'e konuþtu:

 

Allah Ali Ýhsan Tola'yý gani gani rahmet eylesin. Onlara rahmet dileyecek bir çok insan var. Risale-i Nur'un bizlere yetiþmesinde, yeni nesle ulaþmasýnda gayreti çok fazla oldu. Ölüm istenmez ama bazý ölümler güzeldir. Tola aðbeyin vefatý gibi.

 

Zira Ali Ýhsan aðabey gideceði yerin hazýrlýðýný çok iyi yapmýþtý. Ýlmini, gayretini, saðlýðýný hizmete harcadý. Týpký abisi Tahsin Tola gibi.

 

Þahýslarýný öne çýkarmamak adýna mütevazi kaldýlar. Siyasi ve her türlü baskýya karþý müsbet hareket ölçüleri içinde karþý durmayý bildiler. Onlar örnek alýnacak insanlarýn baþýnda geliyor. Böyle büyük insanlarý özellikle bu yönleriyle genç kuþaklara, yeni nesle anlatmak gerekiyor.

 

Tekrar Allah rahmet eylesin. Yanlýz ailesine deðil bütün ehl-i imana baþsaðlýðý diliyorum.

 

Risale-i Nur’a ayna oldu

 

"Bediüzzaman Said Nursi’nin vefat eden talebesi Ali Ýhsan Tola’yý yakýndan tanýyan Muhsin Demirel, Tola’yý anlattý:

 

"Ali Ýhsan Aðabey’e Allah rahmet eylesin. Üstad’ýn tarz-ý hizmetini, tarz-ý tefekkürünü zamanýmýzda belki de en iyi temsil eden zattý. Þimdi pergelin iki ayaðý vardýr. Birisi saplanýr, diðeri döner. Mustafa Sungur, Abdullah Yeðin Aðabeyler gibi Üstad’ýn bugün hayatta olan talebeleri pergelin dönen ayaðý gibiydi. Ali Ýhsan Aðabey de pergelin sabit ayaðý idi. Bulunduðu yerden hadisat-ý âlemi tefekkür eden, takip eden Risale-i Nur’un meslek ve meþrebine, tarz-ý telakkisine uygun tefsir eden bir ehl-i kalp idi…

 

"Ali Ýhsan Aðabey, fevkalade takva içerisinde yaþayan, dünyanýn geldisine, gittisine, parlak tecellilerine fazla ehemmiyet vermeyen bir zattýr. Kilo meselesi bünyeyle ilgili bir durum… Ali Ýhsan Abinin yemekle, içmekle ilgisi yoktu, buna ben þahidim. Uzun süreler, haftalarca riyazet yaparak yaþamaya alýþkýn bir kimseydi. Kalp gözü açýk bir insandý. Veliullah’dan olduðu sarihtir. Cenab-ý Hak, bir kýsým bitki ve tabiatta mevcut olan bir kýsým taþ, su gibi cisimlerin esrarýný ona açmýþtý. Kendisi söylemiþti, Sav Köyünde Risale-i Nur’lar teksir edilirken, Sungur Aðabeylere, “bitkilerin esrarý bana açýldý” diyor. Bu nasýl bir tecellidir bilemiyoruz ama hakikaten Ali Ýhsan Abi öyleydi. Kendisi zaten Orman Yüksek Mühendisiydi. Ömrü tabiatla haþir neþir halinde geçmiþti. Zaten bitkilerin fiziki özelliklerini tanýyordu, manevi özellikleri de kendisine açýlmýþtý.

 

"Yýllarca Cenab-ý Hakk’ýn Þafi ismine mazhar olarak þifa daðýttý. Yeri çok zor doldurulabilecek, hatta doldurulamayacak zatlardan biridir.

 

"Cenab-ý Hak mekânýný cennet etsin. Bizi þefaatine nail etsin. Üstad Hazretleriyle, Ali Ýhsan Aðabey’le beraber haþrolursak, bununla mutluluk duyarýz." (Kemal Benek'in haberi)

 

Risalehaber.com-Samanyoluhaber.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...