Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aziz, Sâdýk, Hâlis, Fedakar Kardaþlarýmýz..

 

Evvela binler selam ile Mevlud-ü Þerif gecenizi bütün ruh-u canla tebrik eder, sýhhat, âfiyet, ihlas ve sadakatla, hizmet-i iman içinde daha nice mübarek kandil gecelerine kavuþmanýzý eltaf-ý ilahiyeden niyaz ederim.

 

Hizmet-i Kur’an içinde bu mübarek gecelere kavuþtuðumuzdan dolayý Cenab-ý Mevlay-ý Kerime sonsuz hamd-ý senalarýmýzý takdim ederiz. Bu mübarek gecelerde, Rýzay-ý Ýlâhiyi ve þefaat-ý Peygamberiyeyi kazandýracak makbul ibadetler, dua ve niyazlar nasib buyurmasýný cevad-ý cemilden istirham ediyoruz.

O Resul-u Ekrem (A.S.M) bu gece dünyamýza teþrif ettiler, bütün mahlukatý en yüksek þerefle þereflendirdiler.

Beþerin gecesi gündüze, kýþý bahara, karanlýklarý nurlara çevrildi. Her taraf nurlu, ziyadar, canlý, hayatlý, sevimli, sevgili bir vaziyete girdi. Bir birine düþman mevcudat, bir birine ahbab ve kardeþ oldu, cansýz mevcudat itaatlý, hizmetli bir vazifedar oldu, aðlýyan þikayetçi yetimler hükmünde olan insanlar ibadetlerinde zâkir, yaratanlarýna þâkir sýfatýna haiz oldu.

 

Kâinattaki, harekat, tagayyurat, tenevvuat, tebeddulat Rabbani birer mektub ilahi birer mesaj ve esmai ilahiyenin birer tecelli aynasý oldu. Kâinat âlemi, hikmetler, faideler anlatan samadaniyet kitabý ismini aldý.

 

Aciz, fakir, zelil insan, Resulullahýn getirdiði iman nurlarý ile zafýnýn kuvveti ile, aczinin kudreti ile, ubudiyetinin þevkiyle, kalbinin þualarýyle, aklýnýn meleki ilhamlarýyle, meleklerin öncüsü, arzýn halifesi, mahlukatýn kumandaný zirvesi yükseldi.

 

Karanlýklý, büyük Mezaristan gibi görünen zaman-ý mâzi, geçmiþ enbiya ve evliyanýn iman ýþýklarý ile nurani ibret tablolarý halini aldý.

Zulmetli bir gece þeklinde olan istikbal yani gelecek zaman, Kur’ânýn Nurlarý ile tenevvür ederek, altýndan ýrmaklar akan, cennet bahçeleri, balkonlarýnda saadet müjdeleri ile bekliyen hurilerle donatýlmýþ, saraylarýn sinema levhalarý þeklini aldý.

Ýþte o nurâni zat olmasaydý, kainat da insan da her þeyde yokluk karanlýðýnda olacaktý.

 

 

Ey habibim sen olmasaydýn, sen olmasaydýn ben bu âlemleri bu eflaký yaratmazdým kudsi hadis-i þerifine mazhar olan o zât-ý Resul-u Ziþan Hazret-i Muhammed Aleyhissalat-u vesselam, dünyanýn güneþe, havaya, suya ve topraða lüzumu kadar bu kainata lazýmdýr.

 

O zat(A.S.M) Allah-u Teala tarafýndan vazifedar olmak cihetiyle, ebedi saadeti müjdeliyen, nihayetsiz Rahmet-i Ýlahiyeyi keþf eden, ilan eden, Rububiyet saltanatýnýn güzelliklerinin dellalý, Esma-i Ýlahiyenin gizli hazinelerini açýða çýkaran ve Hakkýn burhaný, hakikatýn ziyasý, hidayetin güneþi, saadet-i ebediyenin müjdesi ve vesilesidir.

 

Þahsiyeti ve hüviyeti cihetiyle, Muhabbet-i Rahmaniyenin misali, Rahmet-i Rabbaniyenin timsali, hakikat-i insaniyenin þerefi, kâinat yaratýlýþ aðacýnýn en nurani, en tatlý en güzel en kýymetli meyvesi, Teblið ettiði -Lâilâhe illallah- Allah’tan baþka ilah yoktur, hakikatýný mazide kendisinden evvel gelen 124 bin peygamberler mucizelerine istinaden, kendisinden sonra gelen bütün milyonlarca evliyalar ayný kelimeyi tekrar ederek (sadakte, sadakte ve bilhakký natakte) derler onu tasdik ederler.

 

Cenab-ý Hak bu mübarek gece hürmetine O Resul-u Ziþan Aleyhissalat-u vesselamýn muhabbetine ve þefaatýna bizi ve sizleri mazhar kýlsýn, Kur’ân-ý Azimüþþanýn evamiri istikametinde, sünnet-i seniyye ile amel etmeye muvaffak kýlsýn, Rýzay-ý Bâri ve Muhabbet-i Ýlahiyesini cümlemize ihsan buyursun. Âmin

 

Âciz, hasta, duanýza muhtaç

Kardeþiniz

M. Said Özdemir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...