Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

10 Muharrem’de asure günü , yani 07.01.2009 de

 

Rabbim simdiden yapmis oldugunuz ve yapacak oldugunuz ibadetleri kabul buyursun.

 

-------------------------------------------------------

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Þu anda takvimlerimizde iki tarih vardýr. Ýkisi de peygamberlerle alâkalýdýr. Biri Ýsa Aleyhisselâm’ýn doðumunu temel kabûl eder, biri de Muhammed Aleyhisselâm’ýn hicretini...

 

Ýsâ Aleyhisselâm’ýn doðumundan baþlayan tarihe, “Milâdî Tarih” adý verilmiþtir.

 

Âhirzaman Nebîsi’nin hicretini temel kabûl eden tarihe de “Hicrî Tarih” adý verilmiþtir.

 

Demek her iki takvim de peygambere dayanmaktadýr.

 

Milâdî takvimde sene nasýl Ocak ayý ile baþlarsa, Hicrî takvimde de Muharrem ayý ile baþlar; ilk hicret kafilesinin yola çýktýðý bu ay, hicrî senenin ilk ayý olarak bilinir.

 

Muharrem ayýnýn, senenin ilk ayý oluþuna sadece hicret kafilesinin bu ayda harekete geçmesi sebep olmamýþtýr. Bu ay, ayrýca tarih boyunca fevkalâde hâdiselere menþe’ ve mebde’ olmuþtur. Bu hâdiselerle de Muharrem ayý hicrî takvimin birinci ayý olmaya lâyýk görülmüþtür.

 

Hele bu ayda bir de Aþure günü vardýr ki, geçmiþ bütün peygamberlerce farklý bir gün olarak kabûl edilmiþ, birçok hayýrlý ve hattâ hüzünlü hâdiseler bu Muharrem ayýnýn 10. günü içinde kaderin çizgisine aksetmiþtir.

 

Nitekim rivâyete bakýlýrsa, Âdem Aleyhisselâm’ýn tevbesinin bugünde kabûlünden tut da, Mûsa Aleyhisselâm’ýn, Firavun’un takibinden kurtulmasý, Firavun’un Kýzýldeniz’de boðulmasý, Nûh Aleyhisselâm’ýn tûfandan kurtulup da karaya çýkmasý gibi hayýrlý hâdiseler, hep bu 10 Muharrem’de vâki olmuþtur.

 

Bu yüzdendir ki, hemen bütün Ýslâm ülkelerinde 10 Muharrem’de çeþitli tahýllarýn bir araya getirilerek yapýldýðý aþure tatlýsý yapýlýr, bu tarihî hâdiselerin hatýrlanmasý mânasýnda sevinçli ve neþ’eli günler yaþanýr, eþ dosta aþure yedirme âdeti devam eder. Aslýnda böyle bir tatlý Ýslâmî bakýmdan ne emredilir, ne de nehiy... Yâni, ne yapana yapma denir, ne yapmayana yap... Anlayýþ ve âdet mes’elesi... Ýslâmî hayatý büsbütün monotonlaþtýrmamak, neþ’e ve hediyeleþme âdetinden mahrum etmemek için aþure tatlýsýný mahzurlu bulmak bilmem nasýl olur? Sebep olduðu sevgi ve sevinç bakýmýndan düþünmek gerek...

 

Arapçada “aþere” on, âþir “onuncu” demektir. Halkýmýz onuncu gün mânasýna gelen “âþir”’i, Aþure þeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe Aþure günü ismi vermiþ, böylece tarihe de Aþure günü olarak geçmiþtir.

 

Nûh Aleyhisselâm’ýn gemisinden karaya çýktýðý günü, geride kalan çeþitli tahýllarý bir araya getirip de piþirdiði þükür tatlýsýnýn hatýrlanmasý mânasýnda yapýlan aþureler, herhalde gönüllerde bir canlanma, çoraklaþan maddî hayatýmýzda bir tebessüme imkân vermektedir. Kendi gibi, mânasý da tatlýdýr.

 

Hazret-i Resûlüllah, hicretten önce 10 Muharrem’de oruç tutarlardý. Ashâbý da onu aynen takip edip tutardý. Hicretten sonra ikinci senede Ramazan orucu farz kýlýnýnca kendisi 10 Muharrem günü oruç tutmayý býraktý, tutanlara da serbest olacaklarýný ima eden ifadede bulundu. Bu günlerde oruç, o yüzden sünnet oldu. Dileyen tutar.

 

Ahmed ÞAHÝN

Link to comment
Share on other sites

Bir zat Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Veselleme geldi ve sordu:

 

"Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamý tavsiye edersiniz?"

 

Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem,

 

"Muharrem ayýnda oruç tut. Çünkü o, Allah'ýn ayýdýr. Onda öyle bir gün vardýr ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiþ ve o günde baþka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.

 

(Tirmizî, Savm: 40)

 

---

 

Yine Tirmizî’de geçen bir hadiste Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem þöyle buyurmuþlardýr:

 

"Âþura gününde tutulan orucun Allah katýnda, o günden önce bir senenin günahlarýna keffaret olacaðýný kuvvetle ümit ediyorum."

 

(Tirmizî, Savm: 47)

 

---

 

"Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç, Allah’ýn ayý olan Muharrem ayýnda tutulan oruçtur" (Ýbni Mâce, Sýyam: 43) hadis-i þerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade ediyor.

Link to comment
Share on other sites

Muharrem ayýnýn onuncu günü yani bugün Aþure günüdür. Muharrem ayý, Kur’an-ý kerimde, kýymet verilen dört aydan biridir. Bu ayýn en kýymetli gecesi de Aþure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâlarý Aþure günü kabul etmiþtir. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul olmasý, Hz. Nuh’un tufandan kurtulmasý, Hz. Yunus’un balýðýn karnýndan çýkmasý, Hz. Ýbrahim’in ateþte yanmamasý, Hz. Ýdris’in canlý olarak göðe çýkarýlmasý, Hz. Yakub’un, oðlu Hz. Yusuf’a kavuþmasý, Hz. Yusuf’un kuyudan çýkmasý, Hz. Eyyüb’ün hastalýktan kurtulmasý, Hz. Musa’nýn Kýzýldeniz’i geçmesi, Hz. Ýsâ’nýn doðumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göðe çýkarýlmasý Aþure günü oldu. Bugün yapýlacak iþler:

 

1- Aþure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Aþure günü oruç tutanýn, bir yýllýk günahlarý affolur.), (Aþurenin faziletinden faydalanýn! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, þehitler ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuþur.) [Yalnýz Aþure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasý ile tutmalýdýr!]

 

Peygamber efendimiz bir gün öðleye doðru (Herkese duyurun! Kim bugün bir þey yemiþse, akþama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir þey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aþure günüdür) buyurmuþtur. Peygamber efendimiz, bugün mübarek aðzýnda bir hurmayý ýslatýp çocuklara verirdi. Çocuklar, Resulullahýn mucizesi olarak akþama kadar bir þey yiyip içmezlerdi. Bugün bazý hayvanlarýn bile bir þey yemediði bildirilmiþtir. Bir avcý, Aþure günü, bir geyik yakaladý. Geyik, yavrularýný emzirip akþamdan sonra dönmek üzere, avcýnýn izin vermesi için, Resulullah efendimizden, þefaat istedi. Avcý, geyiðin akþama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aþure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularýmýzý emzirmeyiz. Onun için akþamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcý, geyiði Resulullah efendimize hediye etti. O da, geyiði serbest býraktý.

 

2- Sýla-i rahim yapmalý. Yani akrabayý ziyaret edip, hediye ile veya çeþitli yardým ile gönüllerini almalý. Hadis-i þerifte, (Sýla-i rahmi terk eden, Aþure günü akrabasýný ziyaret ederse, Yahya ve Ýsa’nýn sevabý kadar ecre kavuþur) buyuruldu.

3- Ýlim öðrenmeli! Hadis-i þerifte, (Aþure günü, ilim öðrenilen veya Allahý zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak ilmihal okumalýdýr.

 

4- Sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. Hadis-i þerifte, (Aþure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud daðý kadar sevaba kavuþur) buyuruldu. (Bugün aþure piþirmek ibâdet) diyerek aþure piþirmek günahtýr. Aþurenin bugüne mahsus ibâdet olmadýðýný bilerek, bugün aþure veya baþka tatlý yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliði iyi anlamalýdýr. Tedavi niyetiyle sürme çeken, bugün de sürmelenebilir. Hadis-i þerifte, (Aþure günü ismitle sürmelenen, göz aðrýsý görmez) buyuruldu.

 

5- Çok selam vermeli. Hadis-i þerifte, (Aþure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiþ gibi sevaba kavuþur) buyuruldu.

 

6- Çoluk çocuðunu sevindirmeli! Hadis-i þerifte, (Aþure günü, aile efradýnýn nafakasýný geniþ tutanýn, bütün yýl nafakasý geniþ olur.) buyuruldu.

 

7- Gusletmeli. Hadis-i þerifte, (Aþure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.) buyuruldu.

Link to comment
Share on other sites

O zaman söyle anlatayim:

 

Asure yapip alman komsulariniza verin. Mümkünse asureyi anlatan bir brosürle. :-) Valla daha nasil anlatayim kardesim, cok acik degilmi yaw. :-)

 

Asureyi anlatan derken, asurenin ne manaya geldigini yani Hz.Ibrahime kadar dayanmasini falan anlatan bir brosür veya yazi kastettim. Bizim ablalar kücük plastik kapakli kutulara (transparent her yerde satiliyor) koydular, üzerinede asurenin manasinii anlatan bir yazi yapistirip komsulara dagittilar. Almanlar bayildilar, bircok kimse sasirip kaldi, siz Hz.Ibrahimi nerden biliyorsunuz diyenlere bile ben kendi isyerimde rastladim. Eger önyargi kirip diyalog kurmak istiyorsaniz alin size bir firsat! Hic cekinmeyin, kapiyi calip verin, tanimasaniz bile, inanin cok ise yariyor ve olumsuz yaklasan görmedim.

 

Vesselam

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Sahane bir fikir, bir arkadas bayram da yapmisti, kurabiye yapip yanina Kurban hakkinda kendi dizayn etmis oldugu brosürler vererek, alman komsulari cok memnun kalmislardi. Zaten cogu yaslilara bayramda seyranda dahi gelen olmuyor, bari bizler tarafindan biraz olsa bile uygulanabilir.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...