Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ASHABI BEDÝR'ÝN FAZÝLETÝ

1- Bedir Savaþý'na katýlanlarýn cennetlik olduklarýný bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemiþlerdir.

 

2- Savaþýn seyri sýrasýnda kendilerine Allah tarafýndan gönderilen meleklerin de katýldýðý Kur'ân'da bildirilmiþ olup bu onlar için ayrýca bir

fazilet sebebidir.

 

3- Ehli kemâl bazý zevatýn beyanýna nazaran Evliyâullah'dan pek çoðu velilik makamýna Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya

devam etmekle nail olmuþlardýr.

 

4- Birçok hastalýða tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile þifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak

hastalýk­larýndan kurtulduklarý rivayet edilmektedir.

 

5- Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin baþý­na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabýnýn adýný okuduðumda mutlak þifa hâsýl

olmuþtur. Hatta hastanýn eceli dahi gelmiþse en azýndan rahatsýzlýðý hafiflemiþtir." demektedir.

 

6- Bazýlarý da: "Duadan önce Bedir ashabýnýn isimlerinin okunmasýnýn duânin sür'atle kabulüne vesile olduðunu" söylemiþlerdir.

Cafer b. Abdullah þöyle diyor:

"Babam bana Peygamber (S.A.V.)'in bütün ashabýný sevmemi vasiyet eder ve þunu ilave ederdi.

"Ey caným yavrum, Bedir ashabýnýn adý zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket

gufran ve rýzâ-ý Ýlâhî kuþatýr. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanýn dileði mutlaka yerine getirilir..."

 

7- "Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, oku­mak, hýfzetmek, düþman üzerine nusret, düþman­larýn þerrinden vikayet ve yangýn ve hýrsýz ve

boðul­maktan sýyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazý sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gýna ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve

keþfi kürûb ve ten­viri kulûb velhâsýl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsýdý uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins

ve cinnin mazarat-larýný def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduðuna Meþihât-ý Ýslâmiyye tarafýndan

mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuþtur."

Þu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuþu sýrasýnda herbirinin adý söylenince, Radýyallahü anh (Allah ondan razý olsun) demek lazýmdýr.

Þüphe yok ki Peygamberimizin adý söylenince Sallallahü Aleyhi ve Sellem denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadýn daha kýsa zamanda elde

edilmesinde vesiledir.

Cenab-ý Hakk (c.c.) bizleri onlarýn þefaatine nail eylesin. Amin

 

 

(Rýdvanullahi aleyhim ecmeýyn)

 

 

01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)

02. Seyyidüna Ebû Bekir Sýddýyk el-Muhaciri (R.A.)

03. Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)

04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)

05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)

06. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)

07. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)

08. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)

09. Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)

11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)

12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (R.A.)

13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)

14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)

15. Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)

16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)

17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)

18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (R.A.)

19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)

20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)

21. Seyyidüna Ýyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)

22. Seyyidüna Ýyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)

23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)

24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)

25. Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (R.A.)

26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)

27. Seyyidüna Biþr ibn'il-Bera el-Hazrecî (R.A,)

28. Seyyidüna Beþir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)

29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)

30. Seyyidüna Temim Mevla Hýraþ el-Hazreci (R.A.)

31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)

32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)

33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)

34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)

35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)

36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)

38. Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)

39. Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

40. Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)

41. Seyyidüna Sýkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)

42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.)

43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)

44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)

45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)

46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i Ýyas el-Evsi (R.A.)

47. Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)

48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)

49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (R.A.)

50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.)

51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)

52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)

53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.)

54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)

55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)

56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.)

57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

58. Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi (R.A.)

59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (ÞEHÝD) (R.A.)

60. Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)

61. Seyyidüna Hatýb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)

62. Seyyidüna Hatýb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)

63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)

64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)

65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)

66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)

67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)

68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.)

69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)

71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

72. Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)

73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)

74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i Ýsaf el-Hazreci (R.A.)

75. Seyyidüna Hýdaþ ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)

76. Seyyidüna Hýraþ ibn'is-Sýmme el-Hazrecî (R.A.)

77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.)

78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (R.A.)

79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)

80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»

83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)

84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)

85. Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (R.A.)

86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)

87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.)

88. Seyyidüna Zü'þ-Þimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ÞEHÝD) (R.A.)

89. Seyyidüna Raþid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.)

90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)

91. Seyyidüna Rafi' bin ðunecde el-Evsî (R.A.)

92. Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazrecî (R.A.)

93. Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (ÞEHÝD) (R.A.)

94. Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)

95. Seyyidüna Rib'ýy bin Rafi' el-Evsî (R.A.)

96. Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü Ýyas el-Hazrecî (R.A.)

97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)

98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)

99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)

100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (R.A.)

101.Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (R.A.)

102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)

103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)

104.Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (R.A.)

105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)

106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)

108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)

109.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)

110.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî(R.A.)

111.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî (R.A.)

112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)

113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)

114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)

115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)

116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (R.A.)

117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

118.Seyyidüna Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)

119.Seyyidüna Sa'd Mevla Hatýb el-Muhaciri (R.A.)

120.Seyyidüna Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri (R.A.)

121.Seyyidüna Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (ÞEHÝD)(R.A.)

122.Seyyidüna Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)

123.Seyyidüna Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)

124.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)

125.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci (R.A.)

126.Seyyidüna Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî (R.A.)

127.Seyyidüna Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)

128.Seyyidüna Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî (R.A.)

129.Seyyidüna Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)

130.Seyyidüna Süflan ibn-i Biþr el-Hazrecî (R.A.)

131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)

132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)

133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)

134.Seyyidüna Selît'ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (R.A.)

136.Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)

139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)

140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)

141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)

142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)

143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)

144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)

145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)

147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)

148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (R.A.)

149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ðaziyye el-Hazrecî (R.A.)

150.Seyyidüna Süveybýt ibn-i Harmele el-Muhaciri (R.A.)

151.Seyyidüna Þüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)

152.Seyyidüna Þerik ibn-i Enes el-Evsî (R.A.)

153.Seyyidüna Þemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)

154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri (R.A.)

155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ÞEHÝD)(R.A.)

156.Seyyidüna Þuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)

157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (R.A.)

158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)

159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)

161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)

162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî (R.A.)

164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (R.A.)

165.Seyyidüna Asým ibn-i Sabir el-Evsî (R.A.)

166.Seyyidüna Asým ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)

167.Seyyidüna Asým ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (R.A.)

168.Seyyidüna Asým ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)

169.Seyyiduna Akýl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)(ÞEHÝD)

170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.)

171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)

172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)

173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)

174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)

175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)

176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)

177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (R.A.)

178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maýs el-Hazreci (R.A.)

179.Seyyidüna Abbad ibn-i Biþr el-Evsi (R.A.)

18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)

182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)

183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)

184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahþ el-Muhaciri (R.A.)

185.Seyyidüna Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî (R.A.)

186.Seyyidüna Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)

187.Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)

188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)

189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)

190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)

191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)

192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)

193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)

194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Þerik el-Evsi (R.A.)

195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarýk el-Evsi (R.A.)

196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)

197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)

198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)

199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)

201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.)

202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.)

203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî (R.A.)

204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)

205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî (R.A.)

206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)

207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.)

208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (R.A.)

209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (R.A.)

210.Seyyidüna Abdet'el-Haþhaþ el-Hazrecî (R.A.)

211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)

212.Seyyidüna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)

213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)

215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)

216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

217.Seyyidüna Utbe bin Rebýa el-Hazrecî (R.A.)

218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)

219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)

220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)

221.Seyyidüna el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî (R.A.)

222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zaðba el-Hazreci (R.A.)

223.Seyyidüna Ýsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî (R.A.)

224.Seyyidüna Usaymet'ül-Hazreci (R.A.)

225.Seyyidüna Atýyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)

226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)

227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)

228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)

229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (R.A.)

230.Seyyidüna Ukkaþe bin Mýhsan el-Muhacirî (R.A.)

231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (R.A.)

232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)

233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (R.A.)

234.Seyyidüna Amr ibn-i Ýyas el-Hazrecî (R.A.)

235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)

236.Seyyidüna Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî (R.A.)

237.Seyyidüna Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)

238.Seyyidüna Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî (R.A.)

239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)

240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Þerh el-Muhaciri (R.A.)

241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)

242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)

243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)

244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (R.A.)

245.Seyyidüna Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (ÞEHÝD)

246.Seyyidüna Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî (R.A.)

247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (R.A.)

248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî (R.A.)

249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (ÞEHÝD)

250.Seyyidüna Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci (R.A.)

251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)

252.Seyyidüna Ýyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)

253.Seyyidüna Ðannam ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)

254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Biþr el-Hazrecî (R.A.)

255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)

257.Seyyidüna Kudame bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)

258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)

259.Seyyidüna Kays ibn-i Mýhsan el-Hazrecî (R.A.)

260.Seyyidüna Kays ibn-i Mýhsan el-Hazrecî (R.A.)

261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)

262.Seyyidüna Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)

263.Seyyidüna Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (R.A.)

265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)

266.Seyyidüna Malik ibn'ud Duhþum el-Hazrecî (R.A.)

267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (R.A.)

268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (R.A.)

269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)

270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsý (R.A.)

271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî (R.A.)

272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)

273.Seyyidüna Malik Mübeþþir bin Abd'il-Munzir el-Evsî (R.A.) (ÞEHÝD)

274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)

275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)

276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (R.A.)

277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)

278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (R.A.)

279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)

280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.)

281.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)

282.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)

283.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)

284.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)

285.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)

286.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi (R.A.)

287.Seyyidüna Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)

288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)

289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)

290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sýmme el-Hazrecî (R.A.)

291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maýs el-Hazreci (R.A.)

293.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci (R.A.)

294.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)

295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)

296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)

297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuþeyr el-Evsî (R.A.)

298.Seyyidüna Ma'kýl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)

299.Seyyidüna Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)

300.Seyyidüna Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci (R.A.)

301.Seyyidüna Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (R.A.)

302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)

303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

304.Seyyidüna Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri (R.A.)

305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (R.A.)

306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)

308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)

309.Seyyidüna Mýhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (ÞEHÝD)

310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)

311.Seyyidüna Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî (R.A.)

312.Seyyidüna Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (R.A.)

313.Seyyidüna Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)

314.Seyyidüna Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

315.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)

316.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

317.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

318.Seyyidüna Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)

319.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)

320.Seyyidüna Vakýd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)

321.Seyyidüna Varaka bin Ýyas el-Hazrecî (R.A)

322.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)

323.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Þerh el-Muhaciri (R.A.)

324.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri (R.A.)

325.Seyyidüna Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî (R.A.)

326.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (R.A.)

327.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (R.A.)

328.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (R.A.)

329.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayþ el-Muhacirî (R.A.)

330.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (R.A.)

331.Seyyidüna Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)

332.Seyyidüna Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî (R.A.)

333.Seyyidüna Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)

 

(RADIYALLAHU ANHUM ECMAÝN)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...