Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýman hizmetçisi Temel Yýlmaz vefat etti

 

 

Moral FM'in kurucularýndan, Nesil Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Temel Yýlmaz, bu gece geçirdiði elim bir trafik kazasýnda hayatýný kaybetti.

 

Hayatýný iman ve Kur'an hizmetlerine adayan, bir çok talebe yetiþtiren Temel Yýlmaz'ýn cenaze namazý, bugün ikindi namazýna müteakiben Eyüp Sultan Camiinde kýlýnacak. Yýlmaz'ýn cenazesi Eyüp Sultan Kabristanlýðý'na defnedilecek.

 

Moral ailesi olarak Merhuma rabb-i rahimimizden rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

 

 

Moral Haber - 26.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Bir Yýldýz Kaydý

" Maksadýmýz iman ve Ahirettir "

 

Bediüzzaman Said Nursi

14 Þua sayfa 318

Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz nasýl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Onun hayatýnýn en özel anlarý her mü’min için Iman ve Kuran Davasiydi Derse vakitleriydi. Hayatýnýn en önemli meselesi Iman Kuran Hizmetyi di Ölüm anýnda da son Vakti elbette Hizmeten dönüþ olacak .

Din uðrunda mücahedede bulunmak, onun açýk ve gizli düþmanlarýyla muharebe etmek, din-i ilahînin tecellisi için gayret etmek; Hak Teala’nýn lütuf ve rýzasýna nail eder. Bir beþer için bu þekilde hareket etmek, en birinci ve en kafi bir vesile-i saadet ve selamettir. Bu zamanda da manevî cihad-ý diniye Nur Risaleleriyledir. Þu halde Nur Risalelerine sarýlýp, onunla de¬vamlý iþtigal etmek ve onun intiþarýnda gayret ve himmet sarf etmek, ebedî refah ve saadetin en katî çaresi ve vesilesidir.

Kur'an-ý Azimüþþanýn

Kur'an-ý Azimüþþanýn çok kýymetli ve parlak bir tefsir-i hakikisi olan, ilhamý yalnýz Kur'an'dan alýp, asrýmýz idrakine göre, Ýslami esaslarý beyan ve izah eden Nur Risalelerini sadakatle okuyup, ilmiyle amil olan Müs¬lümanlar, pür-imanlý cesur mü'minler olarak temayüz etmektedirler. Dünya ve ukba saadetinin manevî gü-zellikleriyle güzelleþen birer nazenin namzed haline yükselmektedirler. Bu Nur talebeleri, bütün Müslü¬manlara; Allah'a halis bir kulluk yapmakta, Peygamber-i Zîþan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselamýn muhlis ve mücahit bir ümmeti olmakta þayan-ý itimat birer örnek olmaktadýrlar. Kur'anî ve Ýslami bir irfanla, kendilerini tenvir etmeye çalýþan bu Nur talebeleri amel, ihlas, ahlak, terbiye, þecaat ve salabet-i diniyelerini gýpta ettiðimizi itiraftan kendimizi alamadýðýmýz, kavî itikatlý, temiz yürekli, ulvî ruhlu aydýnlatýcý aydýn¬lar tabakasýdýr.

Bela Gelir

Ayný yolda belâ gelir, “Kadere razý olan, kederden kurtulur.” deyip boyun eðer. Ama elindeki sancaðý yere düþürmez, düþmana hiçbir zaman teslim etmez... Kader tepelerine týrmanýrken düþüp kalkar, hiçbir zaman durmaz ilerlerken bu sefer “ölüm” denen mesele, karþýsýna dikilir. Ona da “el-mevtü hakkun” deyip itaat eder, fakat elinde sancak burçtan burca koþtuðu anlarda davasýna temin ettiði yardýmcýlarýn emin ellerine Ýslâm sancaðýný teslim edip gönül rahatlýðýyla, vazifesini hakkýyla ifa etmiþ olma huzuruyla kalkar gider.

Nur Talebeleri

Hem bütün bu faziletlerle beraber, Nur talebeleri "Adam sendeci, nemelazýmcý olmayan, beni sokmayan yýlan bin yýl yaþasýn, demeyen mukaddes îmanlarýný kuvveden fiile çýkararak, hamiyet-i Ýslamiye ile coþarak Kur'an ve îmanýn ihtiyat, muhafaza ve müdafaa hizmetinde koþan birer hizmetkar-ý dindirler. Bu hizmetçiliklerinde, hizmetçi hüviyetinden baþka hiçbir üstün sýfata iltifat etmezler. Ýslamî cihat ve hizmetlerinde, maddî manevî menfaat ve mansýplara arka çe-virmeyi, karþýlýksýz ve ücretsiz olarak, yalnýz Allah'ýn rýzasýný kazanmak için çalýþmayý tek hedef ittihaz et¬miþlerdir. Bu kudsî gayelerine eriþebilmek gayretinde feragat ve fedakarlýðýn, çileler ve cefalarýn kendileri için en mugaddi bir gýda olduðuna, cidden ve hakika¬ten inanan kimselerdir.

Ýslamiyet’in ruh ve manasýna nüfuz etmek, taklidi îmaný tahkikiye tebdil etmek, bilhassa bu dalalet ve bid'at asrýnda, bütün vuzuh ve lüzumuyla meydanda olan bir ihtiyaçtýr.

Cemaat, cemiyet ve Müslümanlýðýn umumî menfaat ve hizmetlerini idrak etmek elzemdir. Zaman hizmet zamanýdýr. Her asýrdan ziyade bu zamanda þahsî þey¬lerin feda edilmesi veya imana hizmetin birinci derecede tutulmasý lazým ve zarurîdir. Bugün Kur'an bizden îman ve Ýslamiyet’e hizmet istiyor; Bu hizmet-i îman ve Ýslam ile Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselamýn yüzleri gülmektedir.

Milletimizin en büyük felaket amili, îman ilminden mahrum olmasýdýr. Milletin kalb hastalýðý zaaf-ý îman dýr. îman-ý tahkiki île kuvvetli olmayan bir cemiyet her nev'i felaketlere beþik olabilir.(Zübeyir Güdüzalp)

Bizler Hannover Nur Talebeleri olarak Merhum Temel Agbeyimize þahitlik ediyoruz Bu Merhum Zübeyir Abinin Tarifini yaptigi ve Arzuladigi vasiflari Merhum´da Görüyorduk.

Rabb-ý Rahimimiz den kendisine Magfiret Kederli Ailesine Sabiri Cemil .Niyaz Ediyoruz.Dava arkadaþlarina Sabir ve Dua ediyoruz

 

 

Hannover Risale-i Nur Cemaati, 26.10.2008

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vehbi abi anlatiyor

 

 

 

Hüseyin Öztürk'ün yazısı...

 

Günü gelen bir şekilde göçüyor öteki âleme. Esas yerine varıyor ve ilelebet konaklamak üzere kendilerine ayrılan mekâna yerleşiyorlar. Günahıyla gidenler de sevabıyla gidenler de layık olduğu şekilde karşılanıyor orada.

 

Kimin günahıyla gittiğini, kimin sevabıyla gittiğini elbet bizim bilmemiz mümkün değildir. Lakin bazen öyle insanları tanır ve bilirsiniz ki, bütün hücrelerinizle; onun imanla, Kur’an'la gittiğine şahitlik edersiniz. Bu şahitliğinizde o kadar güçlüsünüz, o kadar güçlüsünüzdür ki, aklınıza en ufak bir şüphe dahi gelmez.

 

İşte Temel Yılmaz’ın Cennetteki köşelerden birine yerleştiğine bütün hücrelerimle inanıyorum. İnsan olmak isteyen herkes, Temel Yılmaz gibi ehli insaf, ehli vicdan ve ehli iman sahibi olabilse, yeryüzünde ne fitne kalır ne fesat. Her biri yer ile yeksan olur.

 

Temel Yılmaz kimdir? Bazı okuyucularımız tanımıyor olabilirler. Tanıyanlar için de tanımayanlar için de Temel Yılmaz’ın en önemli özelliği; iman ettiği değerlere sahip çıkarak, hayatını, etrafını, iletişim içerisinde olduğu insanlarla münasebetini, büyük bir iman olgunluğuyla deruhte etmesiydi. Bundan daha iyilik ve güzellik ve zenginlik olur mu?

 

Kim böyle bir insan olmak istemez ki. Kim Temel Yılmaz’a benzemek istemez ki. Temel Yılmaz, Moral FM ve Nesil Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesiydi. Mesaisinin büyük bölümünü Nur-u Kur’an hizmetine adamış, kulların ön yargısız ve peşin hükümsüz sevdiği, Allah’ın da güzel nasiplerle donattığı biriydi.

 

Geçtiğimiz Ekim ayının 26’sında elim bir trafik kazası sonucu Hakk’a yürüdü. Nesil şirketler bünyesinde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetlerde ya da Rüstem Paşa Medresesi’ndeki çalışmalarda birlikte olurduk. Onu görünce aklıma hep Cennet gelirdi. Cennet ehli oluşu, her halinden belliydi ve takılmadan edemezdim.

 

“Temel ağabey beni bir kucakla da günahlarım dökülsün” der hemen arkasından da; “Senin kadar günahsız bir adama benim gibi bir günahkârın temas etmemesi lazım ağabey, sonra üzülürüm” diyerek sarılırdım ve o sadece; “Estağfurullah” diyerek gülümser, belli sessizliğine bürünerek insanları dinlemeye başlardı.

 

Kişi iyi olunca, şefkatli olunca, merhametli olunca, vicdanlı olunca, niye yaratıldığını bilince, öldükten sonrasına iman ettikçe, hata yapma oranı çok aşağılara iner. Temel Yılmaz bunların hepsinin hesabını yapan biriydi ve bu özelliğiyle de çok sevilirdi.

 

Lafı uzatmadan hakkında yazılanlara yer vereyim. Aylık genel kültür dergisi “Moral Dünyası” Temel Yılmaz ağabey için, özel bir sayı hazırlamış. Bu sayıda da yakın çalışma arkadaşları ve dostları, düşüncelerini dile getirmiş. Özet alıntılar yapmak istiyorum.

 

Mehmet Fırıncı: “Temel Yılmaz öylesine hamiyetli bir insandı ki, memleketin bütün insanlarını kendi evlatları gibi kabul ederdi. Bu bakış açısıyla bütün insanlara şefkatle, muhabbetle hizmet etmekten büyük bir zevk alırdı.”

Mehmet Paksu: “Gayret, şevk, heyecan, fedakârlık, ders, dershane, hizmet, cömertlik” gibi hasletler, Temel ağabeyde bir başka anlam ve aksiyon kazanırdı. Candan severdi insanları, bütün içtenliğiyle arkadaşlarını her gördüğünde bağrına basardı.”

 

Prof. Dr. Faris Kaya: “Efsane insan, yılmaz bir hizmet aşkı, durmak dinlenmek bilmez bir azim, her yerde ve her işte yük alan bir gönüllü. Mütevazı, fedakâr, yemesi, içmesi, giyinmesi ve hayat tarzı ile kendisi için yaşamaz, davası için hep veren bir eldi o.”

 

Orhan Özbey: “Temel Yılmaz sürekli hizmetin yanındaydı. Bıkma, usanma, tembellik, usanç gibi kavramlar, onun lügatinde ve fıtratında yoktu. Hizmetin bütün bölümlerine ayrıcalıksız sahip çıkar, temas ettiği herkesi hizmetin içine çeker ve çalıştırırdı.”

 

Haluk İmamoğlu: “Maddi, manevi her ihtiyacı olanın adeta dert ortağıydı. En civanmert kardeş olmak, en takdir edici yoldaş olmak, sanki onun şahsında tecessüm etmişti.”

 

Temel Yılmaz için yazılanlar elbet bu kadar değil. Yavuz Bahadıroğlu, Abdülhamit Oruç, İbrahim Yaşar, Mecit Yılmaz, İhsan Atasoy ve Mustafa Çalışan da duygularını dile getiren yakın çalışma arkadaşları. Allah rahmet eylesin. Yazıyı okuyanların geçmişleri ve Temel Yılmaz ağabeyin ruhu için El-Fatiha…

 

Vakit

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...