Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Estaðfirullah. Estaðfirullah. Estaðfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüþûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-maðfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulaðýmdan, ayaðýmdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarýma tevbe ettim, piþman oldum. Küfür, þirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, piþmanlýk duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, þeytana tabi olup da ayný günah ve kusurlarý bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasýnda her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunlarýn cümlesine inandým, iman ettim, hepsi de haktýr ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiþ olan Ýlâhi kitaplara ve içindeki emirlere þeksiz ve þüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ý Azimüþþân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dýr."

 

 

"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve þerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...