Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Elhamdülillahi Rabbil âlemin... Vessalâtü vesselamü ala seyyidinâ Muhammedin Sallahu Teâlâ aleyhi Ve Sellem… Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemün, Adlün, Kuddûs... Es'elüke Yâ Allah. Yâ Hüve Yâ Rahman. Yâ Rahim. Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Yâ Ze'l-Celali Ve'l-Ýkrâm. Yâ Erhamerrahimin.

 

Bütün cürmümüzle, seyyiat ve hatalarýmýzla beraber Habib-i Edibi'ne talim buyurduðun istikametten, evvela sana hamd ve sena ederek, Habib-i Edibi'ne salat-ü selam getirerek ve sonra O'nun diliyle Esma-i Azam diye ifade buyurulan, mübarek ism-i azam'ý dile getirerek, dergâh-ý nezd-i ehadiyetine dehalet ediyoruz Ya Rabbi!

 

Resûlü Ekrem'den on dört asýr uzakta bulunduðumuz için cürümlerimize bakmayarak, rahmetinle bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya Ýlahe'l-Alemîn ve Ya Ekrame'l-Ekramin! Biz seni bilemedik... Kur'an'ýn hakikatine akýl erdiremedik... Peygamber'i tanýyýp yoluna giremedik... Ýþte bizim dualarýmýzý Ýlm-i Ýlahi'nle bilirken, Sem'i Sübhani'nle dinlerken, bu kadar periþan ve bu kadar sergerdanlarýn duasýný dinleme lütfûyla lütfedip dinle Ya Rabbi!

 

Ya Ýlahe'l-Âlemin ve Ya Ekrame'l-Ekramin! Þu fani dünyada her birimiz saðda solda bir bülbül naðmesiyle senin mübarek adýný dile getirmek, seni yeniden bütün âleme duyurmak istiyoruz. Bir bezm, bir perde kapanýverdi. Ve biz bu perdenin kapanmasýna þahit olduk. Karanlýk gecede yetiþtik. Semasýnda þimþeðin çakmadýðý nice geceler gördük. Bazen bir tek yýldýzýn bile göz kýrpmadýðýna þahit bulunduk. Böylesine kalbî ve rûhi hayattan mahrum yetiþtik. Onun için sahabe gibi hasbi olamadýk.

 

Ya Ýlahe'l Alemin ve Ya Ekrame'l-Ekramin! Senin lütfedip, bahþedip bizlere gönderdiðin Ramazan-ý þerif ayýný idrak ettik. Reyyan kapýsýndan girmeye inþaallah liyakat kazandýk. Cennet'e ehil hale geldik. Ben olmasam bile Müslüman cemaatin o yolda olduðu hüsn-ü zannýný besliyorum. Onlarýn dualarý içinde ellerimizi kaldýrýyor, Kadir Gecesi'dir diyen, Ramazan'dýr diyen saflaþmýþ insanlarla beraber sana dua ediyoruz. Dualarýmýzý kabul eyle Ya Rabbi! Bizi hâib ve hâsir eyleme Ya Rabbi!

 

Habib-i Edibi'nin söylediði her þey senin aleminden esip gelen þeylerdir. O, sözleri arasýnda bize þunu duyuruyor ve vicdanlarýmýzý doyuruyor, "Bir insanýn elleri Rabbi Rahimine inanarak kalkarsa Allah (cc), o elleri sýfýr olarak geriye çevirmeyecektir." Sana inanarak ellerimizi tevcih ediyor, ebedi mihrabýmýz olan kapýna teveccüh ediyoruz.

 

Belki, þu ana kadar çok büyük günahlar ve cürümler iþledik. Nedamet ederek bir daha iþlememeðe azm-ü cezm-ü kast eyliyoruz. Sen bizi dergah-ý nezd-i ehadiyeti'nde kabul eyle Ya Rabbi!

 

Ya Ýlahe'l-Âlemin ve Ya Ekrame'l Ekramin! Hadiseler bizi boðacak hale geldi. Üstesinden kalkamaz hale geldik. Neslimizi sokaða döktüler, þahit olduðumuz her manzara artýk gýrtlaðýmýzda hýçkýrýðýmýzý düðümletecek hale geldi. Sen bu vaziyette bizi daha fazla devam ettirme Ya Rabbi! Keremin ve lütfun engindir Senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele eyle Ya Rabbi! Bu millet ki Ya Rabbi! Bir zamanlar Senin yüce adýný bayraklaþtýrýp âfâk-ý âlem'de dolaþtýrýyor ve ölürken en büyük ümniye ve ideal olarak senin mübarek adýnýn âfak-ý âlem'de þehbal açmasýný istiyordu. Bu millet, onlarýn torunu ki Balkanlar'da sinesinden yediði hançerle Sana doðru kanat çýrpýp yükselirken, "Attan inmeyesüz, Allah'ýn adýný âfâk-ý âlem'de gezdiresüz." diyordu. Onlarýn ahfadý olan bizleri de ayný þerefle þerefyab eyle Ya Rabbi!

 

Afak-ý âlem'de adýný dalgalandýrmak istiyor, Hazreti Muhammed'in adýný bugüne kadar gitmediði ufuklara götürmek istiyoruz. Doðusuyla batýsýyla bütün insanlýk, imandan ve Kur'an'dan mahrumiyetin bunalmýþlýðý içinde. Bütün bunalmýþlara âb-ý kevser gibi götüreceðimiz Kur'an, onlarý idam-ý ebediden kurtaracak, cennetnümun bir hayata ulaþtýracak. Bizim liyakatýmýz olmasa bile daha evvel ecdadýmýzýn yerine getirdiði bu vazifenin hakký ve hürmeti için bizleri bu vazife ile þerefyab ve serfirâz eyle!

 

Son þiire kafiye koymak istiyoruz, yaban ellerde gezen Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in atýnýn zimamýndan tutup dokuz asýr Türk'ün yaðýz delikanlýsýnýn koþturup durduðu Anadolu'da dolaþtýrmak istiyoruz. "Biraz da bizim vatanýmýza gel Yâ Resûlallah!" diyoruz. Sen bu yaðýzlarý Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Belgrat'tan çok iyi bilirsin. Bingazi'den, Maraþ'tan, Gaziantep'ten bilirsin Yâ Resûlallah! Palandöken'de elinde satýrýyla koþturan ninesiyle bilirsin. Duvaðýný atýp Çanakkale'ye koþan geliniyle bilirsin. "Kafir tarafýndan iþgal edilmiþ vatanda yaþamak benim neyime" diyen genç kýzýyla ve mert delikanlýsýyla bilirsin. Bütün bunlarý neslim ve milletim adýna Zat-ý Nübüvvetine sadaka olarak takdim ediyorum. Bilirsin Yâ Resûlallah, Senin için çok terledik. Terlemiþ cemaatin terlerini, aziz þehit kaný gibi bir bardaða koyup þu mübarek geceler içinde, þu mübarek Ramazan-ý Þerif içinde, Zat-ý Nübüvvetine, Ruh-u Muazzezine Fatihalarýn hasýl edeceði sevaptan daha aziz bir sevap olarak Sana takdim etmek istiyoruz. Ve bununla Seni davet ediyoruz. Kabul buyurursan bunu Sana bir davetçi olarak gönderiyoruz. Medinelilerin Seni davet ettiði gibi Seni yurdumuza davet ediyoruz. "Ne zaman geleceksin?" diyoruz. Canýmýz dudaðýmýza geldi. Gayri artýk dayanamayacaðýz. Sensiz olan bir dünyayý da istemiyoruz. Eðer hâlâ bizi liyakatsýz buluyorsan, ben nefsim adýna arz edeyim, Sana hiçbir zaman layýk bir ümmet olduðumu iddia edemedim. Fakat bilirsin, Senden baþkasýna da türkü söylemedim. Allah'tan baþkasýna Mabud-u Mutlak, Maksud-u bi'l Ýstihkak demedim.

 

Sen bir sultansýn. Sultana sultanlýk, dilenciye dilencilik yakýþýr. Baðlý ellerimizi çözüp daðýlmýþ kakülümüzü okþayýver, toz toprak içinde kalmýþ zülüflerimize mübarek elini gezdiriver. Gayba doðru uzanan ellerimizle Akabe'dekiler gibi elini sýkmak istiyoruz. Ya Resûlallah, elini uzat, elimizi sýk. Türk'ün yaðýz delikanlýsý sana Medine'nin Ensarý gibi el uzatacaktýr. Baþýmýzý okþa, kýrýk kalplerimizin kýrýklýðýný gideriver. Sütü birkaç defa döktük, birkaç defa kusur iþledik. Fakat vallahi hane-i Nübüvveti'nden dýþarý çýkmadýk. Vallahi Senden ayrýlmadýk. Vallahi Kur'an'a karþý inkar vaziyetine girmedik.

 

Hele filizlerinle Ya Resûlallah, öyle bir dem öyle bir hava aldýk ki, ben þu yarým halimle bunlara baktýkça ürperiyor ve kalbim duracak hale geliyor. Sen ki Ravza-ý Tahire'den bunlarý görüyorsun, þu hýçkýrýklarý duyuyorsun. Senin ümmetinden delikanlý ve çocuklarýn havasýna nigehban bulunuyorsun. Ali'lerin, Ebubekir'lerin, Osman'larýn çektiði zimamý, Türk'ün eline veriver. Türk'üyle, Kürd'üyle, Çerkez'iyle, Boþnak'ýyla, Arnavuduyla bir Anadolu milleti göðüslerini gerip senin için dayandýlar Ya Resûlallah! Mescidlerini koruyup minareler yaptýlar, her þeye raðmen günde beþ defa Muhammedür Rasulüllah dediler ve bunu demeye azmettiler Ya Resûlallah!

 

Ve bugün yaptýklarý her þeyi þart-ý âdi olarak vesilen ve vasýtanla dergâh-ý nezd-i ahadiyete takdim etmek istiyoruz. Huzur-u rabbülâleminde "Bunlar da bendendir" der misin Yâ Resûlallah! Bizleri Havz-ý Kevser'in baþýndan kovulanlar içinde kovulma zilletine maruz kalmaktan masun ve mahfuz eyle Yâ Ýlâhe'l-âlemin! Bizlere þefaat elini uzat, elimizden tutup evc-i kemali insaniyete çýkar Yâ Resûlallah!

 

Yâ ilâhe'l-âlemin ve yâ Ekrame'l-Ekramîn! Seyyidim ve piþdârým; Rehnümam ve rehberim; Muktedây-ý kül ve rehber-i ekmelim olan Hazret-i Muhammed aleyhi's-salatü ve's-selama dehalet ederek dergâh- nezd-i ahadiyetine girmek istiyorum. Kirli yüzlerimizle doðrudan doðruya sana müracaatý sû-i edeb saydým. Habîb-i edibin vesâyâsý altýna girmek istedim. Gönlümü evvela ona teslim edeyim dedim. Ve sonra da onun gölgesi altýnda Senin huzuruna çýkayým. Bir kýtmir gibi bacaklarý arasýnda dolaþayým, sadakatimi izhar edeyim. O da yüzüme baksýn. Ellerini yüceler yücesi Sana kaldýrsýn. Desin ki "Bu da bizdendir Yâ Ýlahe'l-âlemin. Ve ben de kendimden geçeyim. Hýçkýrýklar içinde boðulayým. Bazý þehidler kanýnýn þehidi olur. Ben de aðlamanýn ve hýçkýrýðýn þehidi olayým. Bu lütfu bizden esirgeme yâ Rabbi!

 

Sana sadýk olmaya söz veriyoruz; gecemizi gündüz eyle Ya Rabbi. Kýþýmýzý bahar eyle yâ Rabbi! Neslimize can ve dirilik ihsan eyle Ya Rabbi! Bükük belimizi doðrult Ya Rabbi! Kaddimize istikamet, dizlerimize derman ihsan eyle Ya Rabbi! Bu gece Kadir Gecesi Ya Rabbi! Senin kadrini bilenlerin, kadir bilenlerin, kadrini bilip kadirþinaslýk içinde huzuruna gelenlerin gecesi Yâ Rabbi!

 

Rezonans olmak için, münasebet kurmak için bütün þartlar hazýrdýr Yâ Rabbi! Sen kendin ta'lim, teblið buyuruyorsun. Ya Rabbi, Yâ Allah dendiði zaman Sen "Lebbeyk" kulum diyorsun. Bu biþareti bize veriyorsun. Gönlümüzü sevince gark ediyorsun. Avazýmýz çýktýðý kadar, benim boðuk ve kesik sesimle deðil, þu cemaat içinde samimi sesler hürmetine Sana Yâ Rabbi, Yâ Allah diyoruz. Yâ Hayy-ü Yâ Kayyûm diyoruz. "Lebbek" de Yâ Rabbi! Ýmdadýmýza yetiþ Yâ Rabbi! Evc-i kemal-i insaniyete bizleri i'lâ eyle Yâ Rabbi! Dik gezmiþleri, iki büklüm gezmekten halâs eyle Yâ Rabbi! At üstünde Senin adýný taþýmýþlarý yerde sürünür olmaktan halas eyle yâ Rabbi!

 

Tel'in ve bedduaya amin de demiyoruz. Belki onlarýn hidayetlerini diliyor ve dileniyor, Mefhar-i Mevcudat Efendimiz gibi, "Allah'ým cemaatimizi hidayet eyle; zira bizi bilmiyorlar" diyoruz. Sen O Rahmanu'r-rahimsin ki, Ýkrime'nin, Ebu Süfyan'ýn kalbini yumuþattýn. Sen O Rahmanu'r-rahimsin ki, Safvan ibn-i Ümeyye'nin kalbini yumuþattýn. Onlar ki hayatlarý boyunca Resûl-ü Ekrem'e karþý çýktý. Onlar ki, hayatlarý boyunca Lat ve Uzzâ için kavga ettiler. Biz ki, Yâ Ýlahe'l Âlemîn cürmümüzle beraber Lat ve Uzza'ya secde etmedik. Senden baþkasýnýn kapýsýna gitmedik. Kalbimiz onlarýn kalbinden daha katý deðilse bizlerin kalbine de rikkat ihsan eyle ya Rabbi! Haib ve hasir olarak ellerimizi indirmekten bizi masun ve mahfuz eyle ya Rabbi!

 

Dualarýmýzý dergah-ý Zat-ý uluhiyyetinde birini bin eyle ya Rabbi! Bir dileðimizde bin lütufta bulun ya Rabbi! Bir arpa boyu hizmetiyle Senin yoluna hizmet edenleri azîz ve þerif eyle ya Rabbi! Bu belde halkýný soldurma ya Rabbi! Topyekün vatanýmýzý da güldür ya Rabbi!

 

Takabbel minnâ bi hürmeti'l-Fâtiha.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...