Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

:selam:

 

Bu gece 11 ayin sultani basliyor. Allah hepimize hayirli ibadetler nasip etsin.

 

:selam:

 

 

 

Aziz, sýddýk kardeþlerim,

 

Evvelâ: Seksen küsur sene ibadetli bir ömr-ü bâkiyi temin eden Ramazan-ý Þerifinizi bütün ruh-u canýmýzla tebrik ve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde hakkýmýzda menfaattar olmasýný niyaz ederiz. Ve teþrik-i mesai sýrrýyla ve her has Nurcu, umum Nurcularýn mânevî kazancýna hissedar olmasýyla, mânen binler dille ibadet ve dua ve istiðfar ve tesbihat yapmaya hakikî uhuvvet ve ihlâs ile mazhariyetinizi rahmet-i Ýlâhiyeden niyaz ediyoruz ve öyle de ümit ediyoruz. Said Nursî (EMÝRDAÐ LÂH. SH: 265)

 

 

Azîz, sýddîk kardeþlerim, Mübârek Ramazan-ý Þerifinizi bütün rûh u cânýmýzla tebrik ediyoruz. Cenâb-ý Hak, bu Ramazan-ý Þerifýn Leyle-i Kadrini, umûmunuza bin aydan hayýrlý eylesin, âmin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkýnýzda kabul eylesin, âmin. Said Nursî (Tarihçe, Afyon Hayatý, Sh:516 Son Parg, Yeni:915)

 

 

Aziz, sýddýk kardeþlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan-ý Þerifteki dualar, ihlasý bulmak þartýyla, inþaallah makbuldür. Fakat maatteessüf, ekseriyetçe Risale-i Nur þakirtlerinin nazarlarýný dünyaya çevirmek ve huzur-u kalbi bozmak için, bazý taarruzlar yüzünden o ihlas, o huzur-u tam bir derece zedelenir. Merak etmeyiniz, herþeyi Cenab-ý Hakka havale edip öyle taarruzlara ehemmiyet vermeyin. Âtýf'a da yazýnýz, merak etmesin ve müteessir olmasýn. O da bir kaza-i ilâhîdir. Ýnþaallah, Sava Hafýz Mehmed'in hadisesi gibi, Risale-i Nur'un lehine dönecektir.HAÞÝYE; (KAS. LAH. SH. 206, 165. MEKTUPTA)

Link to comment
Share on other sites

 

“O RAMAZAN AYI KÝ, ÝNSANLARA DOÐRU YOLU GÖSTEREN APAÇIK DELÝLLERÝNÝ TAÞIYAN VE HAK ÝLE BÂTILIN ARASINI AYIRAN KUR’AN, O AYDA ÝNDÝRÝLMÝÞTÝR.” (Bakara Sûresi, 185)

 

 

Peygamberimiz (s.a.s) bir Cuma hutbesi için çýktýðý üç basamaklý minberinin her bir basamaðýnda “Âmin.” der. Sahabeyi kiram sorduðunda “Cebrâil (a.s.) üç dua etti bende âmin dedim” buyurur. Bu dualardan biri, Ramazan-ý Þerife eriþtikleri halde kendilerini affettirmeye çalýþmayanlara bedduadýr.

Allah bizi bu bedduaya müstahak olanlardan deðil; Ramazan ayýnýn kýymetini bilip onu lâyýký þekilde ihya etmeðe çalýþanlardan eylesin. RAMAZANINIZ MÜBAREK OLSUN.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...