Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aziz, sýddýk, fedakar, kahraman kardaþlarýmýz;

Evvela binler selam ile gelen Leyle-i Beratýnýzý ve gelecek Ramazan-ý Þerifinizi bütün ruh-u cânýmýzla tebrik ederiz.

 

Risale-i Nurlara kavuþmakla dünyanýn en bahtiyar insanlarýsýnýz, Risale-i Nurlar herkese nasib olmaz. Risale-i Nurlar kime verilmiþse ona en büyük bir hayýr en büyük mükafat verilmiþtir. Risale-i Nur bu dalaletli ve sefahatli asýrda Kur’ân-ý Azimüþþanýn hârika mücizelerle dolu bir hazinesi, bir eczanesidir. “Bu asýrdaki bütün manevi hastalýklarýn devasý, ilacý Risale-i Nura konmuþtur.” diye olan bu kelam Üstad tarafýndan söylenmiþtir.

Risale-i Nurlarý okuyarak ve okutarak insanlarýn dünyevi ve uhrevi saadetlerine vesile oluyoruz yinede Üstad Risale-i Nur hakkýnda þöyle demiþtir.

Mâdem biz böyle sarsýlmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiat takdir edilmez derecede kýymetdar ve bütün dünyasý ve caný ve cânâný pahasýna verilse yine ucuz düþen bir hakîkatýn uðrunda ve yolunda çalýþýyoruz; elbette bütün musîbetlere ve sýkýntýlara ve düþmanlara kemâl-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. (Denizli Lahikasý)

Ve mâdem biz, hakkalyakîn derecesinde yakînî bir kat’i kanaatýmýz var ki, biz öyle bir hakîkata hayatýmýzý vakfetmiþiz ki, Güneþten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi þirindir. (Denizli Hayatý)

 

Risale-i Nurla meþgul olmanýn, okumanýn, okutmanýn ve yazmanýn faidelerini Üstad Hazretleri Emirdað Lahikasýnda þöyle beyan etmiþtir.

 

Beþ türlü ibâdet

1— En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karþý ma’nen mücahede etmektir.

2— Üstadýna neþr-i hakîkat cihetinde yardým sûretiyle hizmet etmektir.

3— Müslümanlara îman cihetinde hizmet etmektir.

4— Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5— Ba’zan bir saati bir sene ibâdet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibâdeti yapmaktýr.

 

Beþ türlü de dünyevî faidesi var

1— Rýzýkta bereket.

2— Kalbde rahat ve sürur.

3— Maiþette sühulet.

4— Ýþlerinde muvaffakýyet.

5— Talebelik faziletini almakla, bütün Risâle-i Nur talebelerinin has dualarýna hissedar olmaktýr.

 

KALEMLE NURLARA HÝZMET VE SADAKATLE TALEBESÝ OLMANIN ÝKÝ MÜHÝM NETÝCESÝ VARDIR:

1— Âyât-ý Kur’âniyenin iþâretiyle, îmanla kabre girmektir.

2— Bütün þâkirdlerin ma’nevî kazançlarýna, Nur dâiresindeki þirket-i ma’nevîye sýrriyle, umum onlarýn hasenatlarýna hissedar olmaktýr.

Hem bu talebesizlik zamanýnda, melâikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u diniye sýnýfýna dahil olup âlem-i berzahta -talii varsa, tam muvaffak olmuþsa- Hâfýz Ali ve “Meyve”de bahsi geçen meþhur talebe gibi; þüheda hayatýna mazhar olmaktýr.

Allah-u Teala’nýn bu kadar ikram ve ihsaný karþýsýnda Risale-i Nurlarý bütün dünya insanlarýna duyurmak, okumak ve okutmak suretiyle insanlarýn dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmak bizim en büyük gayemiz, arzumuz ve emelimizdir.

Ýþte bu mübarek Berat gecesinde bize verilen ilahi nimetlere karþý bu mübarek geceyi ibadetle, zikirle, namazla, Kur’anla ihya etmek suretiyle hamd ve þükrümüzü ifa etmeliyiz.

 

Bu gecede iki berat bize ihsan edilecek inþallah.

Birincisi: Risale-i Nurlarý çok okumak ve okutmak suretiyle iman diplomasý olan cennete girme beraatýný almak.

Ýkincisi: Takva ve haramlardan kaçmak suretiyle cehennemden kurtuluþ beraatýný almaktýr.

 

Þuanda yaþadýðýmýz bu pek azgýn olan bu dinsizlik devri, Risâle-i Nurun umûmîyet kesbeden neþriyatiyle yýkýlmýþ; ehl-i Îmanýn ma’nevî ve maddî (bilhassa ma’nevî) hayatýna tatbik edilen istibdat zincirleri parçalanmýþtýr. Risâle-i Nur, dinsizliðin belini kýrmýþ ve temel taþlarýný târumar etmiþtir.

Risâle-i Nurdan tahkikî îman dersi alan ve gittikçe ziyâdeleþen Nur Talebelerinin îmanlarý inkiþaf etmiþ, îmanî bir þehamet ve Ýslâmî bir cesarete sâhib olmuþlardýr. Nasýlki, cesur bir kumandan yüzlerce askere lîsan-ý hâliyle cesaret verir ve nokta-i istinâd olursa; aynen öyle de Risâle-i Nur þahs-ý ma’nevîsinin mümessili olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri baþda olarak, tahkikî îman dersleriyle îmanlarý kuvvetlenen yüz binlerce, þimdi milyonlarca Nur Talebeleri, ehl-i îmana bir nokta-i istinâd ve bir hüsn-ü misâl olmuþlardýr. Nur Talebelerinin bu îman kuvvetleri ve dinsizliðe karþý kahramanca mücadeleleri, halkýn üzerinde çok te’sir yapmýþ ve bir intibah (uyanýklýk) husule getirmiþtir. Böylelikle, milletin içindeki korku ve evhamlarý da Risâle-i Nurla izale etmiþler, vatan ve millete umûmî bir cesaret, ümid ve ferahlýk husule getirip müslümanlarý yeisden kurtarmýþlardýr.

 

Risâle-i Nuru gaye-i hayat edinen bir Nur Talebesi, yüz adam kuvvetinde olduðu ve yüz nâsih kadar îman ve Ýslâmiyete hizmet ettiði, ehl-i hakîkatça müsellem ve musaddakdýr. Nur talebeleri; dinsizliðin þa’þaalý taarruzlarýna, tantanalý yaygaralarýna, zulümlerine, hapislerine; üstadlarý gibi, kýymet vermeden, korkmadan, lüzumunda canlarýný, mallarýný, evlâd ve iyâllerini dahi çekinmeden Risâle-i Nurla îman ve Ýslâmiyete hizmet uðrunda feda etmiþlerdir. Nur Talebeleri, tek bir þeyi gaye edinmiþtir: “Îmanlarýný kurtarmak niyetiyle Risâle-i Nuru okumak ve Rýzâ-yý Ýlâhî için îman ve Ýslâmiyete Risâle-i Nurla hizmet etmek.” Bu gayelerinde muvaffak olmak için, her þeylerini bu hizmete hizmetkâr yapmýþlardýr.

Evet; Nur Talebeleri, Ümmet-i Muhammediyeyi sahil-i selâmete çýkaran bir sefine-i Rabbânîyenin hademeleri olduklarýna inanmýþlardýr. Hayatta en büyük gayeleri, Kur’ân ve îmana hizmet ederek, Ümmet-i Muhammedin refah ve saadet içinde yaþamasýna vesîle olmakdýr. (Barla Hayatý)

 

Son olarak Üstadýmýzý Emirdaðý’ndaki ziyaretimizde vedalaþacaðýmýz anda;

- Said, sana son vasiyetimi söylüyorum. Hizmeti düþünmeyiniz. Cenab-ý Hak kudretiyle, kuvvetiyle bu Hizmet-i Kur’âniyeyi bütün dünyaya yayacaktýr. Hatta en muhaliflere dahi bilerek veya bilmeyerek yaptýracaktýr.

- Sizin yegane düþüneceðiniz þey;

*Uhuvvet

*Muhabbet

*Ýttihad

*Tesanüd.

 

Size dua eden ve duanýzý isteyen

aciz kardeþiniz M. Said Özdemir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...