Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aziz fedakar hâlis kardaþlarýmýz.

 

Evvela binler selam ile gelen Leyle-i Mirac’ýnýzý ve üç gün sonra gelecek olan Þaban-ý Þerifinizi bütün ruh-u cânýmýzla tebrik ediyoruz. Ve bu mübarek gecede gece ve ayda yapacaðýnýz hizmetlerin, okumalarýn, kýraatlarýn indi ilahide kabulünü Cenab-ý Erhamurrahiminden niyaz ediyoruz. Bu Leyley-i Mirac hürmetine, rü’yet-i Cemalullaha yani nihayetsiz bir muhabbete layýk ve nihayetsiz rü’yete ve nihayetsiz bir iþtiyaka elyak bir Zât-ý Zülcelâl vel kemalin saadet-i edebiyede rü’yetine muvaffak olmamýzý ve Resul-u Ekrem Aleyhisselatý Vesselamýn þefaatine ve cennette sohbetine mazhar olmamýzý Mevlay-ý Rahimden niyaz ediyoruz.

Bu gecenin feyzinden ve bereketinden ve nurundan istifade etmek için Resulullah aleyhisselatý vesselamýn bu asýrda bir vekili, Kur’an-ý Kerimin hâdimi, müfessiri, mübelliði milyonlarca insanlarýn Risale-i Nurlarla hidayet ve saadetine vesile olan Bediüzzaman hazretlerinin sözlerine, mektublarýna müracaat ediyoruz.

Cenab-ý Mevla bu mübarek gece vesilesiyle üstadýn bu nurlu, feyizli mektub ve sözlerinden âzami surette istifadeyi nasib buyursun.

Âmin

Dua eden ve dualarýnýzý rica eden

Kardeþiniz M. Said Özdemir

 

 

 

 

 

Tarihçe-i Hayat (KAstamonu Hayatýndan)

 

 

Azîz Sýddýk Kardeþlerim,

 

 

Ben, pek kat’i bir sûrette ve bine yakýn tecrübelerim neticesinde kat’i kanaatým gelmiþ ve ekser günlerde hissediyorum ki; Risâle-i Nurun hizmetinde bulunduðum günde -hizmetin derecesine göre- kalbimde, bedenimde, dimaðýmda, maiþetimde bir inkiþaf, inbisat, ferahlýk, bereket görüyorum. Ve çoklarý itiraf ediyor, “Biz de hissediyoruz” derler. Hatta, size geçen sene yazdýðým gibi, benim pek az gýda ile yaþadýðýmýn sýrrý, o bereket imiþ. Hem mâdem Ýmâm-ý Þâfî'den rivayet var ki : “Hâlis talebe-i ulûmun rýzkýna ben kefalet edebilirim” demiþ. Çünkü rýzýklarýnda vüs'at ve bereket olur. Mâdem hakîkat budur ve mâdem hâlis talebe-i ulûm ünvanýna þimdi Nur Þâkirdleri bu zamanda tam liyâkat göstermiþler; elbette þimdi yeni açlýk ve kahta mukabil, Risâle-i Nur hizmetini býrakmak ve zaruret-i maiþet özrüyle maiþet peþinde koþmak yerine en iyi çâre, þükür ve kanaat ve Risâle-i Nur talebeliðine tam sarýlmaktýr.

SAÝD NURSÎ

 

 

Evet, Risâle-i Nurun o kadar dehþetli muannidlere karþý gâlibane mukavemeti, sýrr-ý ihlâsdan; hiçbir þeye âlet edilmemesinden ve doðrudan doðruya saadet-i ebediyeye bakmasýndan ve hizmet-i îmaniyeden baþka bir maksad tâkib etmemesinden ve ba’zý ehl-i tarikatýn ehemmiyet verdikleri keþf ve kerâmet-i þahsiyeye ehemmiyet vermemesindendir. Ve velâyet-i kübra ashablarý olan Sahabîler gibi, veraset-i Nübüvvet sýrriyle, yalnýz îman nurlarýný neþretmek ve ehl-i îmanýn îmanlarýný kurtarmaktýr. Evet, Risâle-i Nurun bu dehþetli zamanda kazandýrdýðý iki netice-i muhakkakasý, herþeyin fevkýndedir; baþka þeylere ve makamlara ihtiyaç býrakmýyor..

Birinci Neticesi : Sadakat ve kanaatla Risâle-i Nur dâiresine girenler, îmanla kabre gireceðine gâyet kuvvetli emâreler var.

Ýkincisi : Risâle-i Nur dâiresinde, ihtiyarýmýz olmadan takarrur ve tahakkuk eden þirket-i ma’nevîye-i uhreviye cihetiyle, herbir hakîki sâdýk þâkirdi; binler dillerle, kalblerle duâ etmek, istiðfar etmek, ibâdet etmek ve ba’zý melâike gibi kýrk bin lîsan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ý Þerif'teki hakîkat-ý Leyle-i Kadir gibi kudsî, ulvî hakîkatlarý, yüz bin el ile aramaktýr. Ýþte bu gibi netice içindir ki; Risâle-i Nur þâkirdleri, hizmet-i Nuriyeyi velâyet makamýna tercih eder; keþf ve keramâtý aramaz, ve Âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalýþmaz. Vazîfe-i Ýlâhîye olan muvaffakýyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstahak olduklarý þân ü þeref ve ezvak ve inâyetlere mazhar etmek gibi kendi vazîfelerinin hâricinde bulunan þeylere karýþmazlar ve harekâtýný, onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalýþýrlar, “Vazîfemiz hizmettir, o yeter.” derler.

SAÝD NURSÎ

 

 

 

ki-üç gün evvel, Yirmi Ýkinci Söz tashih edilirken dinledim, gördüm ki: Ýçinde hem küllî zikir, hem geniþ fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli îmanî ders, hem gafletsiz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibâdet-i tefekküriye gibi nurlar var. Bir kýsým þâkirtlerin ibâdet niyetiyle risâleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliðinin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim; hak verdim.

SAÝD NURSÎ

* * *

ISPARTAYA GÖNDERÝLEN BÝR FIKRADIR

 

 

Risâle-i Nur, kendi sâdýk ve sebatkâr þâkirdlerine kazandýrdýðý çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kýymetdar neticeye mukabil; fiat olarak, o þâkirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî sarsýlmaz bir sebat ister. Evet Risâle-i Nur, on beþ senede medresede kazanýlan kuvvetli îman-ý tahkikîyi, on beþ haftada ve ba’zýlara on beþ günde kazandýrdýðýna, yirmi bin zât, tecrübeleriyle þehadet ederler. Hem “Ýþtirâk-i a'mâl-i uhreviye” düstûriyle, herbir þâkirdinin her bir günde binler hâlis lîsanlariyle edilen makbul duâlarý ve binler ehl-i salâhatin iþledikleri a'mâl-i salihanýn misil sevablarýný kazandýrýp herbir hakîki sâdýk ve sebatkâr þâkirdlerini, amelce, binler adam hükmüne getirdiðine delil, kerâmetkârane ve takdirkârane Ýmâm-ý Ali'nin üç ihbarý ve kerâmet-i gaybiye-i Gavs-ý Âzam'daki tahsinkârane ve teþvikkârane beþareti ve Kur’ân-ý Mu'cizül-Beyân'ýn kuvvetli iþâretleri, o hâlis þâkirdlerin ehl-i saadet ve ehl-i Cennet olacaklarýný pek kat’i isbat ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle fiat ister. Mâdem hakîkat budur, Risâle-i Nur dâiresinin yakýnýnda bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî-meþreb zâtlar, onun cereyanýna girmek ve ilim ve tarikattan gelen sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve geniþlemesine çalýþmak ve þâkirdlerini teþvik etmek ve bir buz parçasý olan enâniyetini, tam bir havuz kazanmak için, o dâiredeki âb-ý hayat havuzuna atýp eritmek gerektir. Yoksa baþka bir çýðýr açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakîm ve metin cadde-i Kur’âniyeye bilmiyerek zarar verir ; belki zýndýkaya bilmeyerek bir nevi yardým hesabýna geçer.

SAÝD NURSÎ

 

* * *

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...