Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN TALEBELERÝNDEN

 

M.SAÝD ÖZDEMÝR’ÝN

 

REGAÝB KANDÝLÝ VE ÜÇ AYLAR TEBRÝK MEKTUBUDUR.

 

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü

 

Aziz sýddýk halis Hizmet-i Kur’anda hakikatli fedakâr kardeþlerimiz.

 

Evvela binler selam ve muhabbetlerimi takdim ederim Allah-ü Teala’nýn lütuf ve ikramý ile bir bayram-ý ilâhi olan, bire binler kazandýran, uhrevi bir ticaret pazarý cennet ve ebedi saadet müjdeleri getiren, mübarek þuhur-u selâseye (üç aylara) 4 temmuz Cuma günü inþallah girmiþ bulunacaðýz. Her bir dakikasýnýn uhrevi deðeri baha biçilmez pýrlanta ve elmas kýymetinde olan bu mübârek üç aylarý gafletle boþa giden dünyevi uðraþmalarla deðil de, rýza-i ilahiyi ve þefaat-i peygamberiyi kazan-dýracak ihlâslý ameller, ibâdetler, kýraatler, hizmetler, makbul oruçlarla geçirmeyi cümle kardeþlerimize cenâb-ý hak nasib buyursun âmin.

 

3 temmuz perþembe gününü 4 temmuz cumaya baðlayan gece regaib gece-si(kandilidir). Bu gece, Allah indinde çok makbul bir gecedir. Bu gecede Resul-i Ekrem (A.S.M) çok büyük ni’metlere, feyizlere, tecelliyat-ý cemaliyeye ve kemaliyeye mazhar olmuþlardýr. Mü’minlerde bu gecede Cenâb-ý Hakk’ýn ikram ve ihsanat-ý ilâhiyesine, mârifet ve muhabbet nurlarýna mazhar olacaklarý bir gecedir.

 

Bu geceyi uyku ile gafletle geçirmemek lazým. Bediüzzaman hazretleri bu gecelerde yanýndaki talebelerini uyutmazdý. Bu gecenin gündüzünü oruçla gecesini de sabaha kadar Kur’anla, namazla, zikirle, Hizbu’l- Hakaik okumakla ihya etmek lazýmdýr.

 

Bu mübârek aylarda kalb ve ruhu harekete geçirmeli, çokca kur’an-ý kerim okumalý. Kur’an-ý Kerim’in bu aylarda her bir harfinin iki yüz, üç yüz ve binler sevabý var. Ne mutlu her gün cevþen, Delailinnur, Evrâd-ý kudsiyye, Münacatü’l-Kur’an, Tahmidiye okuyana

 

Bu mübarek aylarda Cep boy veya orta boy Risâle-i Nur kitaplarýný alýp oku-mýyanlara, alamýyanlara on günlüðüne verip, alýp baþkasýna vermek suretiyle nurlarý okutmak, en büyük bir sadakadýr.Sadaka belayý def eder ömrü uzaltýr. Malýn, paranýn, zekatýný Ramazanda vermek bin katlý sevabý var.Geceleri teheccüd namazý kýlmak, mârifet ve muhabbet-i ilâhiyyeye medardýr. Bu arada her gün 15-20 sahife Risale-i Nur okumayý kat’iyyen ihmal etmemeli. Çünkü Risale-i Nur’u okumak hem ilimdir, hem marifettir, hem tefekkürdür, hem zikirdir, hem ibadettir.

 

Bu dünya bir misafirhanedir, ebedi yolculuða ne zaman çýkacaðýmýz belli ol-maz.Cenâb-ý Hak size ve bize uzun bir hizmet ömrü ihsan buyursun. Sanki yolculuk çok yakýnmýþ gibi, bire binler kâr veren bu mübarek aylarda aþk ve þevkle ibadet ve takvaya sarýlalým, hayýrlý ve nurlu kur’an hizmetlerine nefes nefese koþalým. Nurlarý dünyanýn dört bir bucaðýna ulaþtýralým. Yeryüzünün hiçbir köþe ve bucaðýnda Kur’an nurlarýný duymadýk bir kimse kalmasýn Milyonlar insanlarýn ebedi saadetlerine inþa-allah vesile olalým Rýza-i ilâhiye ve þefaat-ý peygamberiye inþaallah mazhar olalým

 

Cenab-ý Hak sizleri ve bizleri âhir nefesimize kadar Risale-i Nurdan ayýrmasýn, hakiki nur talebesi etsin. Bu mübarek üç aylarý rýza-ý ilahiye muvafýk olarak hakký ile deðerlendirmeyi nasib etsin, üstad hazretlerine komþu etsin, þefaat-i peygamberiye mazhar kýlsýn âmin,âmin,âmin…

 

Hususan dualarýnýzý rica eden hasta aðabeyiniz. 2/7/2008

 

 

 

M.Said Özdemir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...