Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üstadin Talebelerinden Said Özdemir´in Kadir Gecesi tebrigi

 

Aziz muhterem, sadýk fedâkar kardeþlerimiz,

Evvela binlerle selam ile, günahsýz 80 senelik bir ömür kazandýran leyle-i kadrinizi bütün ruh-u canýmýzla tebrik eder, bu gece içinde yapacaðýnýz ibadetleri, kýraatlarý, zikir ve tesbihleri ve göz yaþlarý ile yapacaðýnýz dualarý kabul etmesini Rahmet-i Rahman'dan niyaz ve istirham ederiz. Üstadýmýzýn gerek Barla Lahikasý'nda, gerekse Kastamonu Lahikasý'nda Leyle-i Kadir hakkýnda buyurduðu hususlar bizim için en güzel istifadeli, nurlu, feyizli bir derstir. Bu dersi hiç kalem karýþtýrnadan kalbinize, ruhunuza, manevi latifelerinize arz ediyoruz. Bu dersten Latife-i Rabbaniyeniz, ruh ve kalbinizin âzamî derecede nurani Füyuzat-ý Ýlahiyeyi ve Marifet-i Samedâniyeyi almasýný Rahmet-i Subhâniyeden diliyoruz.

 

Duanýzý rica eden Kardeþiniz

M.Said Özdemir

 

“Þu mübarek Þehr-i Ramazan, Leyle-i Kadri ihata ettiði için, kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki, muvaffak olanýn ömrüne bin ömür katar. Dakikasý bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkidir. Senden ve ahiret hemþirem yani ikinci validem ve kardeþimin muhterem validesinden duanýzý istiyorum. Madem duada sizi þerik ediyorum, siz de benim duama amin hükmünde olarak dua ediniz.

Mektubunda Ýsm-i A'zamý suâl ediyorsun. Ýsm-i A'zam gizlidir. Ömürde ecel, Ramazanda Leyle-i Kadir gibi, esmâda Ýsm-i Âzamýn istitarý mühim hikmeti var. Kendi nokta-i nazarýmda hakikî ism-i âzam gizlidir, havassa bildirilir. Fakat her ismin de azamî bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i Âzam hükmüne geçiyor. Evliyâlarýn Ýsm-i Âzamý ayrý ayrý bulmasý bu sýrdandýr. Hazret-i Ali'nin (R.A.) Ercûze nâmýnda bir kasidesi Mecmuatü'l-Ahzab'da var. Ýsm-i âzamý altý isimde zikrediyor. Ýmam-ý Gazâlî onu Cünnetü'l-Esmâ nâmýndaki risalesinde, Hazret-i Ali'nin zikrettiði ve ism-i âzamýn muhîti olan o esmâ-yý sitteyi þerh ve hâssalarýný beyân etmiþtir. O altý isim de فَرْدٌ* حَىٌّ * قَ¡ 0;ُّومٌ * حَكَمٌ* عَدْلٌ* قُدُّوسٌ dür.

Mübarek Ramazan'ýn Leyle-i Kadir sýrrýyla, seksenüç sene bir ömr-ü manevî kazandýrmasý sýrr-ý hikmetiyle ve Risale-i Nur'un þâkirdlerindeki sýrr-ý ihlâsla tesanüd ve iþtirâk-i â'mâl-i uhrevî düsturuyla herbir sâdýk þâkird, o fevkalâde manevî kazancý elde edeceðine gayet kuvvetli bir delili budur ki: Bu daire içinde kýrkbin, belki yüzbin hâlis, hakikî mü'minlerin içinde hakikat-ý Leyle-i Kadr'i elde edecek bir-iki, on-yirmi deðil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimâli kavîdir.

Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarýmýz olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden þirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir hakikî sâdýk þâkird; binler diller ile, kalbler ile dua etmek, istiðfar etmek, ibadet etmek ve bazý melâike gibi kýrk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ý Þerif'teki hakikat-ý Leyle-i Kadir gibi kudsî ve ulvî hakikatlarý, yüzbin el ile aramaktýr. Ýþte bu gibi netice içindir ki; Risale-i Nur þâkirdleri, hizmet-i nuriyeyi velâyet makamýna tercih eder; keþf ü kerâmâtý aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalýþmaz; ve vazife-i Ýlâhiye olan muvaffakýyet ve halka kabûl ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak olduklarý þân ve þeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan þeylere karýþmaz ve harekâtýný onlara bina etmezler. H âlisen, muhlisen çalýþýrlar, "Vazifemiz hizmettir. O yeter" derler.

 

Umum kardeþlerime birer birer selâm. Gelen veya geçen Leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederiz.”

 

Said Nursi (R.A)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...