Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aziz, fedakar, halis, sadýk kardeþlerimiz Evvela binler selam ile mübarek Ramazaný þerifinizi tebrik eder, makbul ibadetler, gece teheccütler, çokça Kur�an-ý Kerimler, Cevþen ve salavatlarý daima okumalar, göz yaþlarý ile dua ve niyazlarý gece ve gündüzlerde bütün Ramazaný þerifte nasip etmesini Cenâb-ý Erhamürrahimin�den istirham ederiz. Lütuf ve ikrâm-ý ilâhi ile her bir gecemizin, indi ilahide Kadir gecesi kýymetinde olmasýný Cenâb-ý Mevladan dua ederiz. Üstad hazretleri mektublarýnda Ramazan-ý þerifde her bir Sâlih amelin veya her bir Kur�an harfinin sevabý bin, Cuma gecelerinde binler, Kadir gecesinde 30 bine (otuzbine) çýktýðýný beyan etmektedir. Yani mesela bir lira (aslý bin kuruþ) sadaka versek bin misli olara bir milyar vermiþ gibi sevap kazanýr. Kadir gecesinde otuz milyar sevabý var. Onun için zekat verecek olanlar bu ayda verseler, milyarlar misli kazanmýþ olurlar. Ramazanýnýzý, Bediüzzaman hazretlerinin ramazan tebrik mektubu ile tebrik ediyoruz. Cünkü onun tebrik mektubunun kelimelerinde, ihlas, feyiz ve nur vardýr. Cenâb-ý Hak bizi ve sizi Üstadýmýzýn ihlasýndan, feyzinden ve nurundan Ramazan-ý Þerif hürmetine müstefid kýlsýn. Amin. �Bu seneki Ramazan-ý Þerif, hem alem-i Ýslam için, hem Risale-i Nur þakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kýymetlidir. Risale-i Þakirtlerinin �iþtirak-i âmâli uhreviye� düsturu esasiyyeleri sýrrýnca, her birisinin kazandýðý miktar �kardeþlerine ayný miktar- defteri âmâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i Ýlâhiyyenin muktezasý olmak haysiyetiyle, Rirsale-i Nur un dairesine sýdk ve ihlas ile girenlerin kazançlarý pek azim ve küllidir; her biri binler hisse alýr. Ýnþallah, emvâl-i dünyeviyyenin iþtiraki gibi inkisam ve tecezzi etmeden, her birisinin defter-i âmâline ayný geçmesi, bir adamýn getirdiði bir lamba, binler ayinelerin her birisine, ayný inkisam etmeden girmesi gibidir. Demek Risale-i nurun sâdýk þakirtlerinden birisi, LEYLE-Ý KADRÝN hakikatini ve Ramazanýn yüksek mertebesini kazansa, umum hakiki sadýk þakirtler, sahib ve hissedar olmak, vüsat-i rahmet-i Ýlâhiyyeden çok kuvvetli ümidvarýz. Said Nursi (R.A)� Aziz kardeþlerimiz Bu zamanda gafletle dünyaya dalmamak çok müþkilleþmiþ. Hayatý zevk-ü sefa ile geçirmek, nefsin rahatlýðý içinde yaþamak, ibadeti ve ahiret hazýrlýðýný unutturmak için, ehl-i dünya ve ehl-i sefâhet televizyon ve gazetelerle o kadar çok propaganda ve reklam yapýyor ki, çoðu insanlarýn ayaklarý kayýyor, sefahet ve dalalet uçurumlarýna düþtüklerinin farkýnda deðiller. Bilhassa Allahu tealanýn insanlýða büyük nimeti olan, medeniyet harikalarýndan olan televizyon ve radyo, mecmua ve gazete gibi aletler, ahlakî, terbiyevî, dinî, sýnaî, ziraî ve iktisadî derslerle, dünya bir dershane olup insanlýðýn maddi ve manevi terakkisine huzur ve saadetine vesile olacak iken, Ýslama hatta insanlýða aykýrý, gayr-ý ahlaki ve terbiye dýþý, sefih görüntü ve konuþmalarla reklamlarla ve açýk saçýk resimlerle insanlýðýn felaket ve dalaletine sebeb olmaktadýr. Üstad hazretlerinin aþaðýdaki mektubu ile bizi ikaz etmekte, bu asrýn zehirli hastalýklarýna karþý þiddetle uyarmakta ve sonunda kurtuluþ yolunu göstermektedir. �Bu asrýn bir hassasý þudur ki; hayat-ý dünyeviyeyi, hayat-ý bâkiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yâni kýrýlacak bir cam parçasýný, bâkî elmaslara bildiði halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiþ. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki: Nasýl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa sair âza vazifelerini kýsmen býrakýp onun imdadýna koþar; öyle de, hýrs-ý hayat ve hýfzý, zevk-i hayat ve aþký taþýyan ve fýtrat-ý insaniyede dercedilen bir cihaz-ý insaniye, çok esbab ile yaralanmýþ, sair letaifi kendiyle meþgul edip sukut ettirmeye baþlamýþ; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaða çalýþýyor. Hem nasýlki bir cazibedar, sefihâne ve sarhoþâne þa'þaalý bir eðlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanýmlar dahi o cazibeye kapýlýp hakikî vazifelerini ta'til ederek iþtirâk ediyorlar; öyle de, bu asýrda hayat-ý insaniye, hususan hayat-ý içtimaiyesi öyle dehþetli fakat cazibeli ve elîm fakat meraklý bir vaziyet almýþ ki; insanýn ulvî lâtifelerini ve kalb ve aklýný, nefs-i emmaresinin arkasýna düþürüp pervane gibi o fitne ateþlerine düþürttürüyor. Evet hayat-ý dünyeviyenin muhafazasý için zaruret derecesinde olmak þartýyla, bazý umûr-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ý þer'iye var. Fakat yalnýz bir ihtiyaca binaen, helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asýr, o damar-ý insanîyi o derece þýrýnga etmiþ ki; küçük bir ihtiyaç ve âdi bir zarar-ý dünyevî yüzünden elmas gibi umur-u diniyeyi terkeder. Evet, insaniyetin yaþamak damarý ve hýfz-ý hayat cihazý, bu asýrda israfat ile ve iktisadsýzlýk ve kanaatsýzlýk ve hýrs yüzünden bereketin kalkmasýyle ve fakr u zaruret ve maiþet ziyadeleþmesiyle o derece o damar yaralanmýþ ve þerait-i hayatýn aðýrlaþmasýyle o derece zedelenmiþ ve mütemadiyen ehl-i dalâlet nazar-ý dikkati þu hayata celb ede ede o derece nazar-ý dikkati kendine celbetmiþ ki; edna bir hâcât-ý hayatiyeyi, büyük bir mes'ele-i diniyeye tercih ettiriyor. Bu acib asrýn bu acib hastalýðýna ve dehþetli marazýna karþý Kur'an-ý Mu'ciz-ül Beyan'ýn tiryak-misâl ilâçlarýnýn nâþiri olan Risale-i Nur dayanabilir; ve onun metîn, sarsýlmaz, sebatkâr, hâlis, sâdýk, fedâkâr þakirdleri mukavemet ederler. Öyle ise, her þeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadâkatla, tam metanet ve ciddî ihlâs ve tam îtimad ile ona yapýþmak lâzým ki; o acib hastalýðýn tesirinden kurtulsun. Umum kardeþlerimize birer birer selâm ve duâ ediyoruz. Said Nursi (R.A)� Dualarýnýzý isteyen aciz kardeþiniz

 

M.Said Özdemir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...