Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

On bir ayýn sultaný Ramazan, ufkumuzda göründü. Ramazan’ýn son müjdecisi

Berat Kandili .Cenabý Hakkýn (cc)’ýn kullarýna maddi ve manevi

dertlerden, sýkýntýlardan ve günahlardan kurtulma fýrsatý ihsan

ettýgýnden Berat Kandilinýz mübarek olsun.

 

RISALE-I NUR küllýyatýnda da

 

“Bu gelen gece olan Leyle–i

Beraat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat–ý

beþeriyenin programý nev’inden olmasý cihetiyle Leyle–i

Kadr’in kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle–i

Kadir’de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle–i Berat’ta her

bir amel–i sâlihin ve her bir harf–i Kur’an’ýn

sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhur–u selâsede yüze

ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyali–i meþhurede on binler, yirmi bin

veya otuz binlere çýkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne

geçebilir. Onun için elden geldiði kadar Kur’an’la ve istiðfar

ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr.”

 

Bu gece nasýl deðerlendirilmeli?

 

Madem bu mübarek geceler Cenab–ý Hak tarafýndan bizim için bir

ihsan–ý Ýlahidir. O halde biz de ümmeti muhammediye için olan bu

gecelerin kýymetini bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Bu

geceleri ihya etmenýn birinci þartý ise , o geceyi uyuyarak

gaflet içerisinde geçirmemektir. Bu gecelerde Allah Resulü (sas) namaz

kýlmýþ, Kur’an okumuþ, dua ve tefekkürde bulunmuþ. Bu gecelerin

gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile meþgul olmak

gecenin feyzine mazhar olmak cihetýyle çok ahsen olur.

 

Ya Rabb’im! Bizler aciz, bizler günahkâr, bizler kusurlu

kullarýnýz. Günahlarýmýzla yine Senin kapýna geldik, yine Senin huzuruna

durduk, yine Sana el açtýk. Senden baþka gidecek kapýmýz yok. Senden baþka dayanacaðýmýz, sýðýnacaðýmýz kimsemiz yok. Allah’ým! Bu gecenin

bütün rahmet ve feyzinden faydalanmayý Senden istiyoruz. Bu gece

günahlarýndan berat eden kullarýndan olmayý Senden istiyoruz.

Bu gece þu ana kadar yapmýþ olduðumuz günahlara kalpten tevbe ediyoruz.

 

Bu gece sabaha bambaþka bir insan olarak baþlamayý Senden istiyoruz. Yüce Rabb’im! Senin rahmetin, maðfiretin sonsuzdur. Bu sonsuz lütfundan

bu gece bizleri de nasiplendir Allah’ým!

 

Bu gece þefaatine nail olan kullarýndan eyle bizleri Allah’ým!

Yüce Rabb’im! Senin razý olacaðýn birer kul olmayý bizlere nasip

et.

 

Bu gece bizleri affet Allah’ým! Affet Allah’ým! Affet

Allah’ým!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...