Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

EFENDÝLER EFENDÝSÝ'NE SALÂT Ü SELÂM

 

Allahým! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine, ashabýna, ilmin ve mâlûmatýn sayýsýnca salât u selam eyle ve bereket ihsan et!

Allahým! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve O'nun kardeþleri olan nebîlere, mürselîne.. mukarreb meleklere.. gök ve yer ehlinden –rýzana nail olmalarý için dua ettiðimiz- Senin salih kullarýnýn hepsine.. özellikle de Hazreti Adem, Hazreti Ýdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Ýbrahim, Hazreti Lut, Zebîhullah Hazreti Ýsmail, Hazreti Ýshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Þuayb, Kelîmullah Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti Ýlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazreti Yahya, Hazreti Ýsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselam)'a..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti Ýsrafîl ve Hazreti Azraîl'e.. Hamele-i Arþ'a.. mukarreb meleklere.. Kerûbiyyûn'a ve Kirâmen Katibîn'e..

Allah Rasûlü'nün halifeleri Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize.. Peygamberimizin amcalarýndan ikisi Hazreti Hamza ile Hazreti Abbas'a ve Allah Rasûlü'nün ahfâdýna.. özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü'l-Âbidîn hazerâtýna..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âiþe-i Sýddîka'ya ile Efendiler Efendisi'nin diðer pak zevcelerine ve kýzlarý Zeynep, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fatýmetü'z-Zehraya..

Muhacir ve ensardan bütün ashab-ý güzînine, tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimize.. müçtehidîn-i kirâma, müfessirîn-i izâma.. muhaddisîn-i fihâma.. evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne.. aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize.. Þeyh Abdülkâdir Geylanî, Þeyh Ebu'l-Hasen el-Harakânî, Þeyh Harranî, Þeyh Mübencî, Ýmam Rabbanî, Ebu'l-Hasen eþ-Þazelî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakþibendî ve Üstadýmýz Bediüzzaman Said Nursîye.. ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kýymeti olan herkese ilmin ve mâlûmâtýn adedince salât ve bereket ihsan eyle...

Dünyanýn dört bir bucaðýnda iman ve Kur'an meþalesini tutuþturup canlý tutmaya çalýþan kadýn-erkek bütün kardeþlerimize, arkadaþlarýmýza ve dostlarýmýza da –yukarýda zikrettiðimiz zevât-ý kirama tabî olarak– salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

(Onlarýn, bizim salât u selâmýmýza ihtiyacý yoktur; fakat Senin sevdiklerini ve Seni sevenleri severek, onlarýn isimlerini þefaatçi yaparak dergah-ý rahmetine iltica ediyoruz. Þefaatlerine nâil eyle, Rabbimiz!)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...