Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

"Nur" suresi 11-18. ayetler meali:

 

11 - Haberiniz olsun ki (Muhammed'in eþine) bu aðýr ifki (iftirayý) uyduranlar sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük saymayýn; aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan herbir kiþiye, günah olarak ne iþlemiþse (onun karþýlýðý ceza) vardýr. (Elebaþlýlýk yapan, bu yüzden de) bu günahýn büyüðünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardýr.

 

12 - Erkek ve kadýn müminlerin, bu iftirayý iþittiklerinde kendi vicdanlarý ile hüsnü zanda bulunup da, "bu apaçýk bir iftiradýr" demeleri gerekmez miydi?

 

13 - (Bu iddiayý ortaya atanlarýn) da bu konuda dört þahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki þahitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancýlarýn ta kendisidirler.

 

14 - Eðer dünyada ve ahirette Allah'ýn lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydý, size mutlaka büyük bir azab isabet ederdi.

 

15 - Çünkü siz bu iftirayý, geliþi güzel birbirinizin aðzýndan alýyor ve hakkýnda bilgi sahibi olmadýðýnýz (bu uydurma haberi) aðýzlarýnýzda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduðunu sanýyorsunuz. Halbuki bu, Allah katýnda çok büyük bir suçtur.

 

16 - Onu duyduðunuzda "Bunu konuþup yaymamýz bize yakýþmaz. Haþâ! Bu, çok büyük bir iftiradýr..." demeli deðil miydiniz?

 

17 - Eðer inanmýþ insanlarsanýz, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakýndýrýp uyarýyor.

 

18 -Ve Allah âyetlerini size açýklýyor. Allah, (iþin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.

 

:vesselam:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...