Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bismillahirrahmanirrahim

 

"Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasýný doðru çýkardý. Allah dilerse, siz güven içinde baþlarýnýzý kazýtmýþ veya saçlarýnýzý kýsaltmýþ olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediðinizi bildi ve size bundan baþka yakýn bir fetih daha verdi.

 

 

O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kýlmak için (böyle yaptý). Þahit olarak Allah yeter.

 

 

Muhammed, Allah’ýn Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcýlara karþý çetin, birbirlerine karþý da merhametlidirler.

Onlarýn, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoþnutluk istediklerini görürsün. Onlarýn secde eseri olan alametleri yüzlerindedir.

Ýþte bu, onlarýn Tevrat’ta ve Ýncil’de anlatýlan durumlarýdýr: Onlar filizini çýkarmýþ, onu kuvvetlendirmiþ, kalýnlaþmýþ, gövdesi üzerine dikilmiþ, ziraatçýlarýn hoþuna giden bir ekin gibidirler.

Allah, kendileri sebebiyle inkârcýlarý öfkelendirmek için onlarý böyle saðlam ve dirençli kýlar. Allah, içlerinden iman edip salih amel iþleyenlere bir baðýþlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiþtir."

 

 

Fetih Sûresi: 48:27-29

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...