Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya Bediüzzaman Sempozyumuna hazýrlanýyor

 

Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde Almanlardan bahsederken, onlara “Bahtiyar Alman milleti“ diye hitap ediyor. Sanki, gurbetcilerin Almanya´ya iþci olarak geleceklerini, fakat vatanlarýna dönmeyip, bu ülkenin her köþesine camii inþa edeceklerini hissetmiþ gibi.

 

Alman-Türk ittifakýný destek mahiyetinde, Said Nursi þu sözleride ilave eder: “Almanlar ve türkler tarih boyunca dosttular.“ Bu dostluklarý þu günlerdede devam ediyor. Nitekim Almanya´da yaklaþýk dört milyon müslüman yaþýyor ve tahminen 3000 tane camii/mescid var.

 

Hatta Said Nursi, Tevâfuklu Kur'an´ýn ya Almanya´da yada Ýtalya´da basýlmasýný istemiþ. Bununlada kalmaz, 1950li yýllarda Said Nursi, kendi eserlerinden yaklaþýk 50 tane Almanya´ya önemli mevkilere yollar.

 

Said Nursi kendiside Almanya´da kýsa bir dönem bulunmuþ. 1918 yaz mevsiminde rus esaretinden firar ederken, Berlin üzerinden Ýstanbula gidiyor ve Berlin´de tahminen iyi ay boyunca kalýyor. Burada elde ettiði deyimler nedeniyle, yukarýdaki sözleri sarf etmiþ olabilir.

 

***

 

Þimdi Bediüzzaman tekrar Almanya´ya geri dönüyor….

 

Ýstanbul´daki muhteþem Sempozyumdan sonra, birde Almanya´da bir “Bediüzzaman Said Nursi“ Sempozyumu düzenlenecek.

 

8.11. ve 9.11. tarihlerinde Almanya´nýn Osnabrück Üniversitesinde “50. Ölüm Yýldönümüne Özel Bediüzzaman Said Nursi“-Sempozyumu düzenlenecek. “Modernitede geleneksel bir alim“ baþlýklý konferansta bir çok ilim adamý sunum yapacaklar.

 

Ýki gün sürecek olan konferansýn özel misafirleri ve konuþmacýlarý þunlar:

Misafirlerimiz:

Mehmet Fýrýncý

Abdullah Yeðin

Abdulkadir Badýllý

Refet Kavukcu

Hüsnü Bayram

Konuþmacýlar:

Martina Blasberg-Kuhnke

Avni Altýner (Hannover)

Prof. Dr. Bülent Uçar (Osnabrück)

Ali Bulaç (Istanbul)

Prof. Dr. Egon Spiegel (Vechta)

Prof. Dr. Bekim Agai (Halle)

Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç (Istanbul)

Prof. Dr. Recep Þentürk (Istanbul)

Prof. Dr. Stefan Conermann (Bonn)

Prof. Dr. Dr. Ina Wunn (Bielefeld)

Dr. Ýsmail Yavuzcan (Köln)

Prof. Dr. Frederek Musall(Heidelberg)

Dr. Ute Hempelmann (Hamburg)

Dr. Ali Özgür Özdil (Hamburg)

Cemil Þahinöz (Gütersloh)

Prof. Dr. Arnulf von Scheliha (Osnabrück)

PD Dr. Martin Riexinger (Göttingen)

Esnaf Begic (Osnabrück)

Prof. Dr. Christoph Elsaß (Marburg)

Prof. Dr. Erna Zonne (Osnabrück)

Prof. Dr. Thomas Michel (Washington)

Prof. Dr. Lutz Berger (Kiel)

Dr. Andreas Renz (München)

Prof. Dr. Servet Armaðan (Istanbul)

Dr. Colin Turner (Durham)

PD Dr. Dr. Bertram Schmitz (Hannover)

Ahmad Milad Karimi

 

Sempoyzumda Said Nursi ve Risale-i Nur´lar farklý bakýþ açýlarýndan ele alýnacak. Bediüzzamanýn “Din ilimleri ve fen ilimleri iliþkisi”, “Ýnsan haklarý ve felsefe”, “Din Eðitimi”, “Hürriyet Anlayýþý“, “Dinler Arasý Diyalog“ ve “Adalet ve Vahiy“ konularýndaki düþünceleri ele alýnacak.

 

Said Nursi ve eserlerine gönül vermiþ gurbetçilerin bu sempozyuma akýn edeceðini ve onu hakkýyla tanýtabileceklerini umut ederek…..

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 04.10.2010

http://www.moralhaber.net/makale/almanya-bediuzzaman-sempozyumuna-hazirlaniyor/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...