Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Uluslararasý Irkçýlýk

 

Irkçýlýk yüzünden 19. Yüzyýlda insanlýðýn çekmediði kalmadý.

 

Hitler Almanya´yý ´temizlerken´ sosyal-darwinizm teorilerine baþvurmuþtu.

Mussolini Ýtalya´yý ýrkçý fikirleriyle zehir zembelek etti.

Ýngilizler emperyalizm ile dünyayý sömürürgen, ýrkçýlýða güvenmiþlerdi.

Yine Fransýzlar Afrika´yý ýrkçý, faþist ve emperyalist duygular yüzünden sömürmüþlerdi.

 

Evet, ýrkçýlýk nereye bulaþýrsa, orada kavga ve savaþlar eksik olmaz.

 

Mesela Osmanlý Ýmparatorluðunda onlarca kavim ve millet beraber yaþarken, birden ýrkçýlýk fikri koca bir imparatorluðu darma daðan etti.

 

Yada Irak´ta yüzlerce sene beraber yaþayan milletler, Amerika´nýn demokrasi yerine ýrkçýlýðý getirdiðinde, birden sunni-þii-kürt olarak ayrýldýlar.

 

Bir baþka misal koca Yugoslavya. Bosna´ya yapýlanlar, ýrkçýlýk katilliðinden baþka bir þey deðildir.

 

Ve sanki bunlar yetmiyormus gibi, yine Avrupa´da sessizce ýrkçýlýk sesleri duyulmaya baþlýyor.

 

Bazý Avrupa ülkelerinde ýrkçý partilerin oylarý her seçimde çoðalýyor. Bununlada kalmýyor. Artýk Avrupa´nýn ýrkçý partileri biraraya gelip iþbirliði yapmaya baþladýlar.

 

Hatta buda yetmiyormuþ gibi, birde Avrupa´lý ýrkçý partilerin liderleri Amerika´da, hatta tamda 11 Eylül´ün yaþandýðý mekanda, Ýslam´a karþý propagandalarýný kusmaya baþladýlar.

 

Tabiký bu ýrkçýlýgi ve faþizmi bizim halkýmýzada empoze etmeye çalýþýyorlar. Ama milletimiz bu oyuna gelmemiþtir ve gelmeyecektir. Faþizm´i Yugoslavya´da ve Irak´ta yerleþtirmeyi baþaran ve bu þekilde koca devletleri küçük devletlere bölen emperyalist ve sömürücü zihniyet Türkiye topraklarýnda avucunu yalamýþtýr.

 

Ne demiþ milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy:

 

“Arabýn, Türk’e, Laz’ýn Çerkez’e yahut Kürd’e

Acem’in Çinliye rüçhaný mý varmýþ nerde.

Ýslâmiyette anasýr mý olurmuþ ne gezer

Fikr-i milliyeti tel’in ediyor Peygamber

En büyük düþmanýdýr ruh-u Nebi tefrikanýn

Adý batsýn onu Ýslâm’a sokan kaltabanýn.”

 

Eðer vicdanlý Avrupalý´lar bu yükseliþe ´dur´ demez iseler, yine bir felaket ile yüzyüze kalabiliriz.

 

Araþtýrmalar gösteriyor ki, insanlýðýn en aþaðý duygularýndan biri olan ýrkçýlýðýn mayasý hiç þüphesiz Avrupa´dýr. Bu maya yine Avrupa´da ebedi olarak topraða gömülmeli. Bunun baþka çaresi yok.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 18.09.2010

http://www.moralhaber.net/makale/uluslararasi-irkcilik/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...