Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Camileri bilardo salonuna çevirmek

 

Boþ camileri doldurabilmek için hizmetkar ve fedakar insanlar günlerini, gecelerini veriyorlar. Dýþý güzel, içi boþ olan mescitleri gençlerle doldurmaya çalýþýyorlar.

 

Bazende çaresizce her yönteme sarýlýyorlar…

 

Yeterki gençler camiye gelsin diye, Avrupa´da son 10 yýlýn modasý bilardo masalarý, futbol takýmlarý kurmak, langýrt, futbol maçlarýný gösteren þifreli kanallar ve masa tenisi.

 

Bu beþ ´fenomenden´ en az üçünü her camide bulmak mümkün.

 

Maksat?

 

Camilere gençleri çekebilmek.

 

Peki maksat yerini buluyormu?

 

Hayýr.

 

Bu durumu anlayabilmek icin piskolojik bir analiz yapmamýz gerekiyor.

 

Soru þöyle: Bu yöntemlere neden baþvuruluyor?

 

Cevap: Çünkü camiye gelmeyen gençler, baþka mekanlarda en çok bunlardan etkileniyor.

 

Yani mantýk þöyle:

 

Madem gençlerimiz bilardo oynamayý seviyorlar, gelsinler camide oynasýnlar.

Madem gençlerimiz futbol takýmlarýna yazýlýyorlar, gelsinler caminin futbol takýmýna girsinler.

Madem gençlerimiz langýrt oynamayý seviyorlar, gelsinler camide oynasýnlar.

Madem gençlerimiz futbol maçlarýný izlemeyi seviyorlar, gelsinler camide izlesinler.

Madem gençlerimiz masa tenisi oynamayý seviyorlar, gelsinler camide oynasýnlar.

 

Düz aristo mantýðýyla bu doðru bir yöntem.

 

Fakat, amma velakin...

 

Aristo mantýðý heryerde geçerli deðil.

 

Hele hele sosyoloji ve piskolojide hiç geçerli deðil.

 

Çünkü gençlere bu yöntemleri sunmak ile, bir alternatif sunulmuþ olunmuyor. Gençleri camiye baðlayabilmek için gerçek manada ve ciddi alternatifler sunulmalý. Diðer mekanlarýn aynýsýný yapmak alternatif deðil!

 

Size bir misal: Bilardo salonuna bir mescit yapýlsa, siz artik camiye deðilde, cuma namazý için bilardo salonuna gidermisiniz?!

 

Yani, ayný bir oyunu farklý mekanlarda oynayabilmek, sadece genç için bir mekan alternatifidir. Bazen oraya gider, bazen buraya. Hiç bir þey deðiþmez.

 

Nitekimde cami yönetimleri bu vahim neticeyi daha yeni anlamaya baþladýlar. Bunlarýn çare olmadýðýný daha yeni fark etmeye baþladýlar.

 

Demek ki gençlere, diðer mekanlarda olmayan bir þey sunulmalý.

 

Baþka hiç bir yerde alamayacaðý bir þey sunulmalý.

 

Baþka hiç bir yerde bulamayacaðý bir huzur sunulmalý.

 

Bir bilardo masasý alýnacaðýna, keþke gençlerin dilinden anlayan, onlarla gülen, onlarla aðlayan elemanlar yetiþtirilse.

 

... yada keþke imamlarýmýz Avrupa´da yaþayan gençlerin problemlerini biraz daha benimseyebilseler.

 

... keþke imamlarýmýz görevlerinin namaz kýldýrmak olduðunu deðilde, bir topluma liderlik yapabilmek olduðunu benimseyip, gençlere yeri geldiðinde bir aðabey, yeri geldiðindede bir destekci olabilseler.

 

… keþke camilerimizde sadece namaz kýlýnmasa. Adý gereði, yani ´toplayan, birleþtiren, cem ettiren´ manasýnda olan camiilerimiz, isimlerine layýk olarak gençleri, onlarýn anladýðý bir dil ile kucaklayabilseler.

 

Keþkeler, keþkeler…

 

Bunlarý yapan ve gençlerle dolup taþan camiler ve imamlar elbette var. Bu camilerin en büyük görevi, projelerini diðer derneklerle paylaþmakýr.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 29.07.2010

http://www.moralhaber.net/makale/camileri-bilardo-salonuna-cevirmek/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...