Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslamýn reforma veya aydýnlanmaya ihtiyacý yok

 

 

Son yýllarda Avrupa´da müslümanlar arasýnda ´reform´ hareketleri çoðaldý.

 

´Radikal Reformlar lazým´, ´Avrupa Ýslamý lazým´, ´Ilýmli Ýslam´, ´Ýslam aydýnlansýn´ diyen sesler yükselmekte.

 

Bizim bazý garib insanlarýmýzda reform ve aydýnlanmanýn ne manaya geldiðini bilmedikleri için, güzel bir þey zannedip, bir takým insanlarýn gözlerine girebilmek için, hemen bu trene ve modaya atlayýp, `Bak bak, bizim cemaat aydýnlanmýþ bir cemaat´ veya ´Ýslam´daki reform hareketi bizim cemaatimiz´ demeye baþladýlar...

 

Özellikle tehlike gençlikte.

 

Çünkü gençler babalarýnýn ´dinlerinden´ býkmýþ durumundalar. Bu durum kimsenin hoþuna gitmesede, böyledir. Bunun ispatý boþ kalan camiler ve diðer dini temsil eden mekanlar.

 

Zaten gençlerin çoðu bu mekanlarda konuþulan dilden anlamýyorlar. Dil derken, sadece aðýz ile konuþulan dili kast etmiyorum. Daha çok kültürel dili göz önünde bulunduruyorum.

 

Yani açýkcasý, bu mekanlarda konuþulan dertler, sýkýntýlar Almanya´da yaþayan gençlerin umurunda dahi deðil.

 

Bu nedenle bu gençler aç!!

 

Açlýklarýný giderebilmek için, maalesef farklý akýmlara kayma ihtimali var.

 

En büyük tehlike reform ve aydýnlanma hareketleri. Çünkü gençler bu hareketlere, ´iþte bunlar bizi anlýyor´ gözüyle bakýyorlar.

 

Halbuki Ýslam dininin reform olmaya veya aydýnlanmaya zerre kadar ihtiyacý yok.

 

Hristiyanlýk tarihinde Calvinist ve Luther akýmlarýný ortaya çýkaran ve sonuncunda bu dini reform ettiren sebeplerin hiç biri Ýslam dininde yok.

 

Bazý dengesizlerin ´Ýslam dinide reform edilmeli, Aydýnlýk Çaðýný yaþamalý´ sözleri sadece bir bilgisizlikten ibaret.

Çünkü Ýslam´da bir reform olsa, tamamen içi boþ bir din ortaya çýkar. Ýbadetsiz, amelsiz bir din ortaya çýkar.

 

Hristiyanlýkta zaten amel yok. Reform yapýnca, ortada deðiþen bir þey yok.

 

Ama Ýslam´da reform yaptýðýnýz zaman, dinin temel unsurlarý yok olmuþ olur. Avrupa´ya göre bir Ýslam, Afrika´ya baþka bir Ýslam, Yeni Zelanda Ýslamý diye yüzlerce Ýslam ortaya çýkar.

 

Fakat…

 

Ýslam dininde müceddid kavramý vardýr.

 

Her 100 senede bir bir müceddid gelir ve Ýslam dinini o asra uygun bir þekilde yorumlar. Ama hiç bir þekilde dinin temel unsurlarýný, adetlerini veya amellerini deðiþtirmez, kaldýrmaz. Bunu bugüne kadar hiç bir müceddidde yapmamýþtýr…

 

Yani…

 

Ýslam deforme edilmemiþki, reform edilsin!

 

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 26.07.2010

http://www.moralhaber.net/makale/islamin-reforma-veya-aydinlanmaya-ihtiyaci-yok/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...