Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Barýþ düþmanýna Barýþ ödülü

 

Almanya´da ki FDP partisinin vakfý, kendisini sosyolog zanneden insanlýk düþmaný Kelek´e “Barýþ Ödülü“ verdi.

 

Öncelikle þunu belirtelim ki, bütün ödüller ideolojiktir. Ýster Nobel ödülü, ister Oscar olsun.... Bütün ödüller ideolojiktir.

 

Ýkincisi, FDP vakfýnýn verdiði bu ödülün toplumda zerre kadar deðeri yok. Hiç bir þeyi ifade etmiyor.

 

Vakfýn, ödülü Almanya´da bir numaralý Ýslam düþmaný olarak bilinen bir bayana vermesi, olayýn ne kadar siyasi olduðunu gösteriyor.

 

Kelek, her fýrsatta Türklerin barbar olduðunu, müslümanlarýn 24 saat cinsel iliþkiyi düþündüklerini, imamlarýn çocuklarý taciz ettiklerini ve daha nice akýl almaz iftiralarda bulunuyor.

 

Ve bunu yaptýðý için kanaldan kanala çaðýrýlýyor…

 

Kendisini sosyolog zanneden bu zavallý kadýn hakkýnda, 70e yakýn meþhur sosyolog bilgi yayýnlamasýna raðmen, bilgide “Bu kadýnýn yazdýklarý saçmalýktan ibaret. Sosyolojiyle veya ilim ile yakýndan uzaktan alakasý yok“ denilmesine raðmen, bir çok çevrenin iþine geldiði için kitaplarý en çok satan kitaplar arasýnda…

 

Hiç þaþýrtýcý deðil.

 

Çünkü Kelek´i örnek alarak, her gün yeni bir “çok satan“ piyasaya çýkýyor.

Yazmayý bilmeyen, almanca grameri kullanamayan, genelde türk genç bayanlar, meþhur olmak için, Kelek Ana´larý gibi her gün yeni bir kitap ile karþýmýza çýkýyorlar…

 

Kitaplardaki konular hep ayný:

“Türk ailem beni türk kültürüne zorluyorlar“… Aman Allah´ým, ne büyük bir vahþet!?

 

“Türk babam beni hep dövüyor“… vah vah…

 

“Annem babam beni baþörtü takmaya zorladýlar“

 

Bu konularla ilgili kitap yazdýðýnýzda, zerre kadar þüpheniz olmasýn, kitabýnýz hiç kimse tarafýndan satýn alýnýp okunmasada, ve hatta sizde bir gram beyin olmasada, medya bu kýtabýnýzý 10 milyon satmýþ gibi reklam yapar. Nitekimde böyle oluyor…

 

Dönelim konunun baþýna…

 

FDP bir barýþ düþmanýna bu ödülü vermek ile, safýný belli etti. Türklerle Almanlarýn beraber yaþayamayacaðýný söyleyen bu varlýða ödül vermekle yerini belli ettiler.

 

Yani FDP seçmenlere þunu söylüyor: “Ey Ahali, bundan sonra türklere ve müslümanlýða düþmanlýk yapanlarýn yanýndayýz. Oylarýnýzý bize verin.“

 

Ey FDP bizde size duyururuz: „Gelecek seçimlerde türkler, müslümanlar ve vicdanlý almanlar sizi sandýða gömecekler. Tarih de sizi sandýða gömecek. Almanya´da ki uyum ve barýþ çalýþmalarýný baltaladýðýnýz asla unutulmayacak.“

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 23.07.2010

http://www.moralhaber.net/makale/baris-dusmanina-baris-odulu/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...