Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ne Alamancý Nede Yabancý

 

Kimlik çok önemlidir.

 

 

Cüzdanda taþýnan kimlikten bahsetmiyorum… O kimliði kaybedince, tekrar çýkarmak mümkün.

 

 

Benim bahsettiðim kimlik kaybedilince sýkýntýlar meydana getiren kimlik…

 

 

Yani insanýn ´kimsin?´, ´nesin?´ sorularýna cevap olarak verdiði yanýt… bir nevi kimliktir…

 

 

Saðlam bir kiþiliðin oluþmasý için, bir insan kendi kimliðini çok iyi bilmeli. ´Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Vazifen ne?´ sorularý kimliði bulmakta yardýmcý olabilir…

 

 

Öteyandan kimlik krizleri geçiren insanlarýn piskolojik yapýlarý bozuktur. Çoðu zaman aidiyet duygusu kaybolur, kendilerini hiç bir yere ait hissetmezler…

 

 

Bu sorunu Avrupa´daki gurbetçiler arasýnda gözlemlemek mümkün.

 

 

Gurbetçilerin 1. nesli böyle bir kimlik krizi geçirmemiþ. Onlar nereden geldiklerini, ne olduklarýný çok iyi biliyorlar.

 

 

Genelde 2. nesildede böyle bir sorundan bahsetmek mümkün deðil.

 

 

Fakat 3. nesil ve gelmekte olan 4. nesil tam bu buhranýn içinde.

 

 

Kendilerini ne türk nede alman olarak görenler…

 

Veya türk olmalarýna raðmen türklükten utananlar…

 

Türk olmalarýna raðmen Almanya´da yaþamakta olmalarýný benimseyemeyenler…

 

 

kimlik krizi yaþarlar...

 

 

Bu piskolojik vakaa küçümsenmemeli.

 

 

Ortada kalan bu gençliðe iyice bir dikkat edelim. Ne türkçeyi nede almancayý biliyorlar. Göðsünde gururla Türkiye-bayraðý-resimli T-Shirt taþýyan, ama türkçe konuþmakta zorluk çeken binlerce genç var sokakta.

 

 

Nereden geldiðini bilmeyen, nereye gideceðinide bilemez....

 

Nitekimde böyle oluyor zaten. Hedefsiz, gayesiz bir gençlik ile karþý karþýya kalabiliriz.

 

 

Düþünün bu gençler, Almanya´da ´yabancý´, Türkiye´de ´alamancý´.... Ne Almanya´da almancayý iyi biliyor nede Türkiye´de türkçe konuþabiliyor... Hani ´bir lisan, bir insan´ derler ya... yarý lisan ne yapar o zaman? Veyahut iki tane yarý lisan, bir bütün lisan edermi?!...

 

 

Gençlerdeki kimlik krizini aþabilmek için, onlara saðlýklý bir ortam hazýrlamak gerekiyor. Her zaman yazdýðýmý mecburen burada papaðan gibi tekrarlamak zorunda kalýyorum: Türkçe´yi küçük yaþta çocuklara çok iyi bir þekilde öðretmek gerekiyor. Kültürümüzü, lisanýmýzý, dinimizi, tarihimizi, örf ve adetlerimizi küçük yaþta öðretmemiz gerekiyor....

 

 

Daha anaokuluna baþlamadan önce...

 

 

Anaokuluna baþladýktan sonra bir kelime dahi öðretmek, nafile... Çok geç kalýnmýþ olunur..

 

 

3. nesil ne alamancý nede yabancý, onlar Almanya´da yaþayan Türk gurbetçileridir. Bunu benimsettirmemiz gerekiyor.

 

 

 

 

Cemil Þahinöz, Ikinci Vatan, 14.07.2010

http://www.ikincivatan.eu/ne-alamanci-nede-yabanci-makale,310.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...