Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dikkat Alamancýlar geliyor

 

Almanya´nýn bazý eyaletlerinde tatil sezonu baþladý bile… Gelecek haftalarda kalan eyaletlerde okul tatiline girecek...

 

Dolayýsýyla yine onbilerce gurbetçi, nam-ý diðer Alamancýlar Türkiye´ye, yani vatan-ý asliyelerine yol alacaklar...

 

Kimileri arabayla, kimileri uçakla, bazýlarýda gemiyle gidecekler...

 

Alamancýlarý Türkiye´de ayýrt etmek aslýnda çok basit.

 

Trafikte korkakca ve ´dikkatli´ sürmeye çalýþanlarýn çoðu Alamancýdýr...

Sokakta gezerken, saðýna soluna garip bir þekilde gözleri sonuna kadar açýk olarak bakanlar Alamancýdýr...

Alýþ-veriþte, maðzanýn içindeki elemanlarýn ´yardýmcý olabilirmiyiz?´ sorusuna ´yok saðolun´ diye yanýt veren Alamancýdýr...

 

Bunlarýn bir çoðu Türkiye´de doðmuþtur. 60lý ve 80li yýllar arasýnda iþci olarak Almanya´ya gitmiþlerdir. Tabiki hepsinin kafasýnda geri dönmek vardý. Traktör parasý kazanýp geri dönmek...

 

Geri dönemediler tabiki, ama yinede senede bir veya iki senede bir anavatana yolculuðu hiç kesmediler... Her ne olursa olsun, Türkiye´de tatil yapmaktan hiç vazgeçmediler.

 

Eskiden Türkiye´dekilerin beklentileride çok farklýydý.

 

Alamancýlar zengiydi. Valiz dolusu hediyelerle gelirlerdi. Tabiki meþhur alaman çikolatasý hiç eksik olmazdý. ´Süper zengin´ler en sok teknolojik harikalarýyla gelip, ´hava´ atarlardý..

 

Bunlar tabiki eskide kaldý.

 

Þimdi ne Alamancýlarda para kaldý, nede Türkiye´de birþey eksik...

 

Globalleþen dünya´ya Türkiye sýrt dönecek deðildi ya. Dünyada ne ararsanýz, Türkiye´de de var. Öylede olmasý gerekiyor zaten.

 

Alamanya´da da ne isterseniz var...

 

Yinede bazý adetler deðiþmez...

 

Çikolata ve valiz dolusu olmasada, torba dolusu hediyeler yine Alamancýlar getirir.

Ve 40 sene önce olduðu gibi, yine, Alamancýlar Almanya´ya geri dönerken, sucuk, pastýrma, erik, yoðurt ve ´memleket´ kokan herþeyi yanýnda götürürler. Bunlarýn hepsinin Almanya´da da var olmasý önemli deðil, çünkü bunlar ´memleket´ kokuyor.

 

Hatta ´bunlarý uçakta taþýyarak rezil olmaya ne gerek var´ diyen gençler dahi, bir gün kendileri bile bunu uygularlar ve güldükleri vaziyete düþerler...

 

Evet Almanya´da yaz sezonu baþladý..

 

Alamancýlar yola çýktýlar..

 

Bizden duyurulur...

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 12.07.2010

http://www.moralhaber.net/makale/dikkat-alamancilar-geliyor/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...