Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gayri-müslim ülkelerde yaþanan bir problem var… Tercüme problemi.

 

Ýslami terimlerin ve lugatlarýn her dilde karþýlýðý olmadýðý için, mecburen karþý lisandaki kelime havuzundan bir kelimeyle tercüme ediyorsunuz. Buda tabiki tamamen farklý bir mana ortaya çýkarýyor.

 

Örneðin müslüman gencimiz x diyor. Hristiyan dostumuz x duyuyor. Kelimeler ayný, fakat müslüman gencin ve hristiyan dostumuzun x den anladýklarý þey çok farklý oluyor. Müslüman x derken y yi kastediyor ve hristiyan x duyunca z anlýyor. Dolayýsýyla kendini ifade etmekte, daha doðrusu dinimizi doðru bir þekilde aktarmakta sýkýntýlar çekiliyor.

 

Özellikle din, kader, zekat, sevap ve iman gibi terimlerin tercümeleri yanlýþ manalar ortaya çýkarabiliyor. Bir müslümanýn ´kader´ kelimesinden anladýðý, bir hristiyanýn ´destiny´ kelimesinden anladýðýyla çok farklý… Zekat ve sevap kavramlarý hristiyanlýkta yok bile.. Yok olan birþeyi nasil tercüme edeceksiniz?

Hadis ve ayet tercümelerinde bu konuya özellikle dikkat etmek gerekiyor… Çünkü yanlýþ tercüme edilen bir hadis veye ayet vahim neticeler verebilir.

 

Bazende birþey vardýr, ama kelimesi veya ismi yoktur. Örneðin arapcada ´deve´ için 50 tane farklý kelime vardýr. Büyük deve, küçük deve, zayýf, aðýr, yaþlý, küçük, cinsiyeti vs... her deve çeþidi için farklý bir kelime. Çünkü orada bu ayrým gereklidir. Ama tercüme ettiðinizde hep ´deve´ çýkar...

 

Bir baþka misal aile kavramlarýnda. Avrupalý´larýnda amcasý, dayýsý, teyzesi ve halasý vardýr, ama onlar hepsi için ayrý bir kelime deðil, bir kelime kullanýrlar...

 

Zaten var olan ama ayrý bir kelime olmayan bir nesneyi tarif ederek anlatmak mümkün... bu kolaydýr. Zor olaný, yukarýdada belirttiðimiz gibi olmayan kelimeler ve kavramlar. Hristiyanlýkta sevap yoktur. Sevabý o zaman neyle tercüme edeceksiniz?

 

Bu nedenle yapýlacak iþ belli…

 

Kelimeler tercüme edilmemeli. Yani zekat her dilde ´zekat´ olarak kalmalý vs. Bunu yahudi literatürü çok güzel bir þekilde yapmýþ. Yahudi ilahiyatýnda ve teolojisinde var olan kelimeler dünyanýn her lisanýnda aynýdýr. Tercüme edilmez. Zaten doðru olanda budur. Tercüme edilmemeli.

Ayni yolu müslüman literatürüde izlemeli… Kelimeler, kavramlar tercüme edilmemeli. Olduðu gibi býrakýlmalý. Manalarý açýklanmalý. Bu þekilde birbirimizi anlamada ve kendimizi ifade edebilmede daha hýzlý yol katetmiþ oluruz.

 

Ama þunuda belirtmek gerekir… bu problem maalesef hafife alýnýyor ve dini cemaatlerde dahil, fazla ilgilenilmiyor.

 

Halbuki büyük dini kuruluþlar ve gruplar bu konuyu ele almalý. Kendi çýkardýklarý ve yayýnladýklarý kitaplardaki bu hatalar düzeltilmeli.

 

Gerekirse bir Ýslami Lügat hazýrlanmalý...

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 06.07.2010

http://www.moralhaber.net/makale/islami-terimlerde-tercume-problemi/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...