Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þiddetli gençlerin sorumlusu imamlar mý?

 

Hafta sonu Almanya´da bir araþtýrma yayýnlandý. Aþaðý Saksonya Eyaleti Kriminal Araþtýrma Enstitüsü (KFN) ve Almanya Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan bir araþtýrma. Araþtýrmayý Enstitü Baþkaný Prof. Christian Pfeiffer yapmýþ. 2007 ve 2008 seneleri arasýnda gerçekleþtirilen araþtýrmaya, Almanya’nýn 61 kent ve kasabasýnda, 14 ile 16 yaþ grubundaki 45 bin öðrenci genç katýlmýþ.

 

Halen tartýþýlmakta olan araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, müslüman gençler dindarlaþtýkca alman arkadaþlarý azalýyor ve þiddete baþvuruyorlar. Ne kadar az dindar iseler okadar çok alman arkadaþlarý var ve þiddete baþvurmuyorlar.... Þiddete baþvurmanýn sorumlularýda imamlar olarak gösteriliyor.

 

Sosyolojinin kurallarýna aykýrý olan bu sonuç þuna benziyor: Bir þehirde ne kadar çok leylek varsa, o kadar çok doðum var. Demek ki, çocuklarý leylekler getiriyor.

 

Öncelikle ´dindarlaþtýkca þiddete basvuruyorlar´ meselesine depinelim. Hemen baþtan söyleyelim, bir insanýn nekadar ´dindar´ olduðunu tespit etmek mümkün deðil. Hiç bir ilmi araþtýrmada bir insanýn dindar olup olmadýðý tespit edilemez. Çünkü bunun için bir ölçü yoktur. Kimin ne zaman dindar olduðu, ne ölçüde dindar olmadýðýný gösteren bir veri yoktur. Bu nedenle, bütün araþtýrmalarda dindarlýk þöyle ölçülür: ´kendinizi dindar olarak görüyormusun?´ Bu bütün araþtýrmalarda böyle yapýlýr. Nitekim doðru olarak bu araþtýrmadada bu böyle yapýlmýþ. Yani þiddete baþvuran gençler kendilerini ´dindar´ olarak görüyorlarmýþ. Bu olabilir. Buna karþý birþey söylemek mümkün deðildir. Kendilerini öyle görebilirler.

 

Ama sonuç farklýlaþýr.

 

Sonuç ´dindarlaþtýkca siddet artýyor´ yanlýþ.

Doðru sonuç olsa olsa þöyle olabilir: ´þiddet iþleyenler arasýnda kendini dindar olarak niteleyenler daha yaygýn´.

 

Terside yanlýþ, yani ´kendini dindar olarak görenler arasýnda þiddet daha yaygýn´. Buda yanlýþ. Çünkü bunu tespit edebilmek için bütün ´kendini dindar olarak görenlere´ ve ´kendini dindar olarak görmeyenlere´ sormak gerekir ve bunlarýn arasýndaki orana göre ´þiddet´ sorusu sorulabilinir. Ama araþtýrmada bu yapýlmamýþ.

 

Araþtýrmada þiddet uygulayanlara sorulmuþ. Yani hareket noktasý ´zaten þiddet iþleyenler´, dindarlar deðil. Bu göz önünden kaçan fakat çok önemli bir nokta.

 

Olayý ilmi bir þekilde analiz etmek için birde þiddetli olmayan dindarlara sormak gerekir. Yani ´kendisini dindar olarak niteleyen ama þiddete baþvurmayan´lar, þiddete baþvuran ´dindar´lar hakkýnda ne düþünüyorlar? Büyük bir ihtimal ´onlar dindar deðil´ diyeceklerdir. O zaman ´dindarlaþtýkca þiddet artýyor´ sonucu ortadan kalkýyor. Sosyolojinin kanunu böyledir.

 

O zaman þiddet iþleyen gençlerin dindarlýktan anladýklarý ne? Asýl bunu araþtýrmak gerekiyor…

Sorumlu olarak gösterilenlere gelince....

 

Araþtýrmayý yapan Pfeiffer þöyle diyor: “Sorun Ýslam´da deðil. Sorun Ýslam´ýn anlatýlýþ þeklinde. Yani imamlarda. Bu nedenle almanca bilmeyen, alman kültürünü tanýmayan, alman kanunlarýna ayak uydurmayan ve kadýn-erkek eþitliliðini kabul etmeyen imamlar kesinlikle Almanya´ya gelmemeli. Dini cemaatler imamlarýný Almanya´da yetiþtirsinler.“

 

Sorumlular imamlar olamaz. Sorunu imamlara yüklersek, büyük bir hata yapmýþ oluruz. Elbette imamlarý daha fazla eðitip, Almancalarýný geliþtirip, Alman kültürüne hazýrlamamýz gerekiyor. Bu gayet normal. Bunu tartýþmaya bile gerek yok. Fakat gençlerin þiddetli olmalarýný imamlarýn eðitimsizliðine vermekte baþka bir hata.

 

Kaldýki, bu gençlerin çoðu, zaten imamlarý dinlemiyorlar ve onlar tarafýndan þiddete meyl edebilecek bir þekilde etkilenmiyorlar. Ne Almanya´daki gençler Türkiye´den gelen imamlarý anlýyorlar nede imamlarýmýz gençlerimizi. Bu bir gerçek. Senelerdir tartýþýlan ve çözülmeye çalýþýlan bir gerçek.

 

Sorunu baþka yerde aramak gerekiyor…

Bir çok göçmen gençler dýþlandýklarýný hissettikleri vakit, þiddete baþvuruyorlar, dindarlaþtýklarý vakit deðil. Ve bu nedenlede daha az alman arkadaþlarý var.

 

Bu dünyanýn her yerinde böyledir. Bunun Ýslam, Hristiyanlýk veya baþka bir din veya ideoloji ile alakasý yok. Bu bir insanlýk duygusudur. Dýþlanan insan, kendisini marjinalliðe ve þiddete verir.

 

Bu nedenle sorunu çözmek için öncelikle Ýslam dininin Almanya´da ki algýlayýþýný deðiþtirmek gerekiyor. Ýslam dinine bakýþý deðiþtirmek gerekiyor. Dindarlýðýný yaþamaya çalýþan gençler dýþlandýklarýný hissetmemeli.

 

Dikkat edin, ´dýþlanýyorlar´ demiyorum…

´dýþlandýklarýný hissetmemeliler´ diyorum…

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 07.06.2010

http://www.moralhaber.net/makale/siddetli-genclerin-sorumlusu-imamlar-mi/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...