Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yarýn Bilderbergciler Ýsraili konuþacak mý?

 

Dünya´yý kontrol ettiklerini zanneden Bilderbergciler yýllýk toplantýlarýný yarýn Ýspanya´da düzenleyecekler. 04.06.2010 bis 07.06.2010 tarihleri arasýnda Ýspanya´nýn Sitges þehrinde´ki Dolce Hotelinde yapýlacak olan gizli toplantýnýn ana konularý Ýran, Yunanistan ve Ýsrail.

 

Ýran´ýn yaptýðý nuklear anlaþmanýn dünya ekonomisini ne derece etkileyeceði tartýþýlacak. Yunanistana maddi yardým ele alýnacak. Ve tabiki “Yeni Dünya“nýn Ýsrail-Türkiye iliþkisi masaya yatýrýlacak.

 

Ýlk iki konudan çýkacak sonuçlar aþaðý yukarý tahmin edilebilsede, Ýsrail konusunda ne gibi sonuçlarýn ortaya çýkacaðýný merakla bekliyoruz. Ýsrail karþýsýnda acaba tutumlar degiþecekmi? Ve çýkacak sonucu dünyaya medyalarýyla nasýl aksettirecekler? Bunlar önemli.

 

Türkiye´den daha önce bir çok kiþi Bilderberg´e katýlmýþtý. Bunlarýn bazýlarý þunlar: Ali Babacan, Kemal Derviþ, Mustafa Koç, Fehmi Koru, Zeynep Göðüþ, Faik Öztrak, Ferit Þahenk, Adnan Menderes, Fatin Rüstü Zorlu, Muharrem Nuri Bilgi, Selahattin Beyazit, Semih Akbil, Ýhsan Sabri Çaðlayangil, Süleyman Demirel, Ýhsan Doðramacý, Bülent Ecevit, Turhan Feyzioðlu, Oðuz Gökmen, Hasan Iþýk, Kamuran Ýnan, Gülten Kazgan, Memduh Yaþa, Halil Tunç, Selçuk Yaþar, Ýsmail Cem, Hikmet Çetin, Rahmi Koç, Sedat Ergin, Þerif Mardin, Nur Yalman, Uður Bayar, Dinç Bilgin, Cem Boyner, Nuri Çolakoðlu, Gazi Ercel, Üstün Ergüder, Turan Feyzioðlu, Meral Gezgin Eriþ, Oðuz Gökmen, Emre Gönensay, Vahit Halefoðlu, Kamuran Ýnan, Hasan Esat Iþýk, Nail Gidel, Gülten Kazgan, Suna Kýraç, Tugay Özçeri, Rüþdü Saraçoðlu, Erkut Yücaoðlu, Sinan Tara.

 

Fakat bu sene Bilderberg´e hangi Türkün katýlacaðý – aslýnda her sene oldugu gibi – sýr gibi saklanýyor. Kimin katýldýðýný belki bir kaç ay sonra öðrenecegiz. Ama Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoglu´nun katýlacaðýna kesin gözle bakýyoruz. Bu nedenle toplantýdan sonra Davutoðlu´nun yapacaðý konuþmalarý dikkatle izlemek gerekiyor. Oradan sonuçlarý okumak mümkün olacaktýr.

 

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 03.06.2010

http://www.moralhaber.net/makale/yarin-bilderbergciler-israili-konusacak-mi/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...