Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Maymundan gelmiyoruz ama maymuna gidiyoruz

 

Son yazýmýzda Evrim Teorisinin teori dahi olmadýðýný yazmýþtýk. Ýlmi anlamda bir teori olmasý için gereken þartlarýn olmadýðýný söylemiþtik ve bundan dolayý teori deðil ancak bir hipotez olabileceðini vurgulamýþtýk.

 

Hatta çoðu cevrelerce hipotez dahi deðil, tamamen bir din haline getirildiðini söylemeye ve aktarmaya çalýþtýk. Tamda buradan devam etmeye çalýþacaðýz.

 

Ancak öncelikle ´maymun´ kelimesini biraz irdeleyelim...

 

Malumdur, maymun bir hayvandýr. Çok nazik, þirin görümlü maymunlarýn olduðu gibi sert, korkutucu ve ürkütücü maymunlarýn olduðuda bir gerçek.

 

Halk aðýzýnda maymun kelimesi daha fazla menfi manada kullanýlýr.

 

Yani birisine ´maymun gibisin´ denildiðinde, bu müsbet ve onur verici deðil menfi ve negatif manada kullanýlýr.

 

Peki menfi manada kimlere ´maymun´ denilir?

 

Bir çok manada kullanýlsada genel hatlarý ile þu noktalarda birisine ´maymun´ benzetmesi yapýlýr:

 

1. Sürekli fikrini deðiþtirene (`maymun iþtahlý´)

2. Þýmarýk olana (´maymun gibi hareket etme´)

 

Bu bilgileri göz önünde bulundurarak gelelim son yazýmýzda ve yukarýda tekrar belirttiðimiz noktaya. Dedik ki, ´Evrim´ dinine baðlý olan müridler, hiç bir delili olmayan bu dini ayakta tutmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Gerekirse manipüle ediyorlar, yalan söylüyor, sonuçlarý yanýltýyorlar vs.

 

Evrim dininden çýkan bir çok ilim adamý olmasýna raðmen ve bunlarýn birçoðunun ´Hata ettik. Senelerce hayatýmýzý bir hiç uðruna harcadýk´ demelerine raðmen, ´evrim kalesinin´ son ´mücahidleri´, ölmüþ olan bu dini diriltmeye çalýþýyorlar.

 

Peki bunu nasýl yapýyorlar?

 

Cevap: Maymunluklarýyla.

 

Maymundan geldiðimize inanan bu ´maymunlar´ maymunluklarýyla maymunlarý dahi güldürüyorlar.

 

Çünkü yukarýdaki maymun benzetmesine uygun bir þekilde hareket ediyorlar.

Nasýl mý? Ýþte böyle:

 

1. Sürekli fikir degiþtiriyorlar

Önce evrim diyorlar, sonra neo-evrim diyorlar, sonra mutasyon diyorlar, sonra ara fosiller diyorlar... tutmuyor hiç biri. Baktýlar müridler azalýyor, kimse bu maymunluða inanmýyor, yeni bir fikir ortaya atýyorlar, ´eee caným Ýslam´dada evrim var´. Birde utanmadan buna ayet, hadis veya Ýskilipli Atýf Hoca gibi Ýslam alimlerini alet ediyorlar. Kur´an´da ve Ýslam´da var olan geliþmeyi, evrim teorisiyle baðdaþýyormuþ gibi göstermeye çalýþýyorlar ve bu þekilde saf zihinleri kendi taraflarýna çekmeye çalýþýyorlar. Tabiki bir geliþme var. Bir hücre bebek oluyor, ardýndan büyüyor, geliþiyor.... Veya bir böcek geliþerek kelebek oluyor. Fakat EVRÝMLEÞMÝYOR, DEÐÝÞMÝYOR, ayný yaratýk kalýyor. Kendi içerisinde bir deðiþiklik oluyor.

Misal: 10 parmaklý insanlar olduðu gibi, bazen 9 veya 11 parmaklý insanlarda olabiliyor. Fakat bu bir deðiþim veya evrim deðildir. Evrim olmasý için tamamen baþka ve yeni bir þey ortaya çýkmasý gerekiyor. Bu kesinlikle kainatta yoktur. Bir tane dahi delil yoktur.

Elbette bu “Ýslamý evrime göre uydurma” fikirleri dahi tutmayacak... ve en geç beþ sene sonra yeni fikirlerle ortaya çýkacaklar... Yeni bir maymunluk ortaya atacaklar.

 

2. Þýmarýyorlar

Evrimciler, evrim hipotezi söz konusu olduðunda, inatçý insanlardýr. Küçük bir örnek: Almanya´da bir biyoloji profesörüyle üniversitede tartýþýyoruz. Profesör masallarýný anlatýyor. Sonuna kadar dinliyoruz. Anlattýðý ´evrim masalý´ bittikten sonra, Darwinin orijinal kitaplarýný ve Dawkins gibi modern evrim müridlerinin kitaplarýný çýkarýyoruz. Tamamen bu kitaplar ile evrim hipotezini çürütüyoruz. Ýnatçý evrimci profesör inadýna devam ediyor. Bizde profesörün inadýna tuz katmak için Darwinin ´Problemler´ ismi verdiði bölümü okuyoruz. Soruyoruz, ´Aradan 150 sene geçti. Bu problemlerden bir tanesi dahi çözüldümü? Buna ne yanýt veriyorsunuz?´. Cevap, ´Yanýt manýt vermiyorum´ diyor ve kalkýp gidiyor.

Bu bir istisna deðil. Buna benzer durumlarý evrimcilerle tartýþan herkes yaþamýþtýr. Evrimin bir ilmi mesele olmadýðýný, þýmarýklýk ve inatçýlýktan baþka hiç bir þey olmadýðýný kabul etmek gerekiyor. Evrimciler adam gibi ´hiç bir ilmi delil yok, ama biz yinede inanýyoruz´ deseler, diyecek bir sözüm yok. Ama bunu ilmi delillere baðlama çabasý, þýmarýklýk deðilde ne?

 

 

Evrimcileri eskiden en azýndan ciddi alabiliyorduk. Ýlmi ve mantýki cevaplar verebiliyorduk, fakat artýk tüm dünyada gelinen nokta þu: Evrimcilerle ilmi bir tartýþma sürdükmek neredeyse imkansýz.

 

Buna örnek olarak Dawkinsi alabiliriz. Dawkins þuan evrimcilerin fikir babasý. Ama kendisi dahi son kitabýnda ´Kainatta öyle bir düzen varki, tesadüfen olmasý mümkün deðil´ diyor. Aferin Dawkins. Ýyi tespit etmiþsin. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Peki nasýl oluþtu o zaman bu kainat? Dawkinsin düþüncesi, ´Olsa olsa bu harika ve kusuruz düzen evrimleþe evrimleþe oluþmustur´. Es Sukut. Tesadüf deseydi daha mantýklý bulacaktým, ama ´evrimleþe evrimleþe bu hale geldi´ demek, nasýl bir maymunluk? Ne zaman bir patlamadan veya bir kaosdan sonra düzen olmuþtur? Hangi matbaanýn patlamasýndan sonra kaðýtlar ve mürekkepler evrimleþe evrimleþe kitap haline gelmiþtir?

 

Ýþte bu yüzden ilmi ve mantýki bir cevap vermeye dahi gerek yok. Fikir babalarý dahi böyle düþünüyorsa, daha neyi tartýþabilirsinizki?

 

Gelinen nokta bu. Bir maymunlaþma. Ve bu maymunlaþma ileriki yýllarda dahada çoðalacak. Çünkü tüm kaleleri yýkýlýyor. Ve yýkýldýkca yeni maymunluklar icat etmeye devam ediyorlar…

 

Etsinler….

 

Ama mübarek maymunlarý dahi kendi maymunluklarýna alet etmesinler….

 

Esenle kalýn efendim….

 

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 01.06.2010

http://www.moralhaber.net/makale/maymundan-gelmiyoruz-ama-maymuna-gidiyoruz/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...